Červenec 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 12 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 57.400 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 570/56 - ostatní plocha o výměře 4 m2, pozemku p.č. 1131/145 - orná půda o výměře 3026 m2 a pozemku p.č. 1735/290 - ostatní plocha o výměře 45m2, vše v k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště.

Nemovité věci jsou situovány v západní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku p.č. 1735/290 se nachází těleso zpevněné komunikace. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec  Bakov nad Jizerou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Bakov nad Jizerou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 (jedna polovina) na nemovité věci – pozemku parc. č. 305/159 - trvalý travní porost o výměře 2952 m2 v kat. území Zvířetice, obec Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, zapsáno na listu vlastnictví č. 129.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 850 m jihovýchodně od okraje zastavěné části města Zvířetice. Jedná se o rovinný travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V terénu není blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Možný pronájem oceňovaného pozemku byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Městský úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace. Příslušenství nemovitosti nebylo zjištěno. Obec Zvířetice je částí města Bakov nad Jizerou. Nachází se cca 3 km západně od města Bakov nad Jizerou, cca 8 km jihozápadně od města Mnichovo Hradiště a cca 9 km severně od města Mladá Boleslav. Jedná se o část města se středně rozvinutou infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v centru města Bakov nad Jizerou, v Mnichovu Hradišti a v Mladé Boleslavi.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Záhoří, okres Semily
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Záhoří, okres Semily
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 168.600 Kč
Jistota: 26.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 108 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m2, jehož součástí je stavba: Proseč, č.p. 11, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 108), a dále pozemku p.č. 945/30 – orná půda o výměře 3165 m2, pozemku p.č. 995/1 – zahrada o výměře 752 m2, pozemku p.č. 995/2 – trvalý travní porost o výměře 71 m2 a pozemku p.č. 996 – trvalý travní porost o výměře 469 m2, vše v k.ú. Záhoří u Semil, obec Záhoří, okres Semily.

Při místním šetřením konaném dne 13.1.2018 bylo zjištěno, že stavba na pozemku parc.č. St. 108, prošla požárem. Stavba je dle našeho názoru určena spíše k demolici, obnova stavby by neměla ekonomický smysl. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka s přístavbou vstupu, je samostatně stojící, situovaný na svažitém terénu. Parkování je možné na pozemku vedle domu nebo v garáži. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Zastavěná plocha je 89,55 m2 a užitná plocha 81,27 m2. Pravděpodobná dispozice: 1.PP: chodba, schodišťový prostor a sklad, 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, kuchyň, pokoj, koupelna, WC, technická místnost, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, pokoj, půda.

Pozemek parc.č. 995/2 se nachází naproti přes silnici, na svažitém terénu. Pozemek navazuje na dům jiného vlastníka a také sousedí se silnicí (lemují ho svodidla). Vzhledem k umístění jej považujeme jako by byl ve funkčním celku s domem. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Záhoří je v průměrné vzdálenosti 2,7 km, do Semil je vzdálenost 5 km. Přístup ke stavbě je možný ze silnice č.292. Pozemek parc.č. 945/30 se nachází mimo zastavěnou část obce, je mírně svažitého terénu, v souboru obdobných pozemků, přístupný přes pozemky jiných vlastníků.

Příslušenství tvoří vedlejší stavby: garáž pro osobní vozidlo a přístavba kůlny (vše součástí pozemku parc.č. St. 108), pozůstatky oplocení, přípojky IS (přípojka el. energie – odpojeno, přípojka veřejného vodovodu - odpojeno, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka). Součástí pozemků pozemků je rostlinstvo: pozemek parc.č. 995/1: ovocné stromy (1 kus), jehličnaté stromy (4 kusy), listnaté stromy (1 kus), náletové dřeviny, pozemek parc.č. 996: náletové dřeviny, pozemek parc.č. 995/2: ovocné stromy (1 kus), jehličnaté stromy (1 kus). Konstrukční řešení a technické vybavení přístavby kůlny na pozemku parc.č. St. 108: Přístavba kůlny o zastavěné ploše 19 m2 a užitné ploše 16,15 m2 je postavena vedle rodinného domu (navazuje na dům). Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytinu tvoří živičná lepenka. Okno dřevěné s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. Konstrukční řešení a technické vybavení garáže na pozemku parc.č. St. 108: Garáž o zastavěné ploše 16 m2 a užitné ploše 13,6 m2 je postavena vedle přístavby kůlny (navazuje na kůlnu). Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytinu tvoří živičná lepenka. Vrata plechová výklopná. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jesenice, okres Rakovník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jesenice, okres Rakovník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 446.700 Kč
Jistota: 67.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1039 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2, jehož součástí je stavba: Jesenice, č.p. 81, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 1039), a dále pozemku p.č. 1040 – zahrada o výměře 325 m2 , vše v k.ú. Jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník.

Jedná se o nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Jesenice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: V Jamce 81, 270 33 Jesenice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1042/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jesenice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vpravo od rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) je situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou krytinou Onduline. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, zeď z cihel pálených, kovová vrata, dřevěná vrátka, přístupový chodník – betonový, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 16.500 Kč
Jistota: 2.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 500/9 – orná půda o výměře 6503 m2 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod.

Pozemek parc.č. 500/9 se nachází mimo zastavěný intravilán obce Vilémov, u místní části Točice. Je převážně rovinatého terénu. Dle územního plánu se nachází v plochách stabilizovaných „NZ – Plochy zemědělské". Dohromady tvoří s okolními pozemky větší zemědělský celek. Centrum obce Vilémov je ve vzdálenosti 2,4 km, do Havlíčkova Brodu je vzdálenost 28 km. Přístup k pozemku je možný ze silnice ve směru z Vilémova do Chotěboře, před oddělenou částí obce Vilémov - Točice, dále přes okolní zemědělské pozemky, pouze zemědělskými stroji. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/8, obec Brno, okres Brno-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/8, obec Brno, okres Brno-město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 56.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 821/1 – zahrada o výměře 538 m2 a pozemku p.č. 1376/13 – trvalý travní porost o výměře 130 m2 , vše zapsáno na listu vlastnictví č. 869 v k.ú. Žebětín, obec Brno, okres Brno-město.

Pozemek p.č. 821/1

Pozemek je situován v mírně sklonité terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 865 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a přes objekt č.p. 408 na pozemku p.č. 820/1 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ ve městě Brno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek zahrnut v plochách jako: „BO – plochy všeobecného bydlení“. Informace získány z WWW stránek mapového portálu města Brna.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku je situován jednoduchý dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, za kterým je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Při horní hranici pozemku, (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 865), je situována přízemní, zděná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pozemku p.č. 820/2 je situována přízemní, dřevěná kůlna s plochou střechou krytou pozinkovaným plechem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky a částečnou betonovou podezdívkou, kopaná studna, přístupový chodník z betonové dlažby

Pozemek p.č. 1376/13

Pozemek je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek zahrnut v plochách jako: „Nestavební - volná, zemědělský půdní fond“. Informace získány z WWW stránek mapového portálu města Brna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Brtnice, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Brtnice, okres Jihlava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.07.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 38.500 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno podle listiny dle GPL č.1125-399/2013, s oprávněním pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 a povinností pro parcely č. St. 364/2 a č. 2326, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná sml.č.JI-014130006082/013 ze dne 17.02.2014 s právními účinky zápisu ke dni 13.03.2014. Zápis proveden dne 06.05.2014.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 364/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2, pozemku p.č. St. 364/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2, jehož součástí je stavba: Brtnice, č.p. 133, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 364/2), pozemku p.č. 213 - zahrada o výměře 304 m2 a pozemku p.č. 2326 - ostatní plocha o výměře 18m2, vše v k.ú. Brtnice, obec Brtnice, okres Jihlava.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Brtnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese: Zašpitál 133, 588 32 Brtnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1357/20 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2060/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Brtnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní kůlna s pultovou střechou krytou taškou betonovou b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, kovová vrata s drátěným pletivem v kovovém rámu, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovovém rámu, venkovní schody betonové do RD, suché WC, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat ostatní vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Litvínov, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Litvínov, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 19.07.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 36.700 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z jednotky č. 236/19 v budově č.p. 235, č.p. 236, č.p. 237, příslušející k části obce Janov, na pozemcích p.č. St. 302/1, p.č. St. 302/2 a p.č. St. 302/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 854/33684, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1386 a listu vlastnictví č. 1221, vše v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, okres Most.

Bytová jednotka č. 236/19 se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem (ke dni místního šetření nefunkční). Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Gluckova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 577/107, který je ve vlastnictví města Litvínov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako velmi špatná. Na pozemcích jsou dále situovány venkovní úpravy - betonové schody do domu s povrchem Teraco a se zábradlím.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/9, obec Zvoleněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/9, obec Zvoleněves, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.07.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na předmětné nemovitosti vázne věcné břemeno pohledávky 3000 Kč – Barbory Roučkové převzaté z pozemkové knihy a to na základě listiny: Usnesení soudu číslo deníku 2126/1927 evidované Katastrálním úřadem pod č.j. Z-13200064/1969-231.Tato skutečnost je v části znaleckého posudku zabývající se omezením vlastnických práv uvedena a při stanovení výsledné ceny k ní bylo přihlédnuto.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 110 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 jehož součástí je stavba: Zvoleněves, č.p. 98, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 110) a pozemku p.č. 93/3 – zahrada o výměře 331 m2, vše v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

Oceňovaná nemovitost - dům č.p. 98 se nachází v intravilánu obce Zvoleněves. Dům je samostatně stojící nad úrovní zpevněné komunikace. Dispozice ani vybavení domu nebylo možné zjistit. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, jednopodlažní s půdou. Dům má obdélníkový půdorys, základy jsou kamenné, svislé konstrukce pravděpodobně smíšené, krovy a stropy dřevěné. Střecha sedlová, krytina střechy pálená taška. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Fasádní omítky jsou štukové. Okna plastová, dveře dřevěné. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stáří domu je cca 90 let. Dům se nachází na pozemku parc. č. St. 110, na pozemku se dále nachází zpevněná příjezdová plocha, vstupní vrata jsou plechová, pozemek oplocen drátěným pletivem do kovových rámů. Zbytek pozemku (předzahrádka) je zatravněn. Za pozemkem parc.č. St. 110 se nachází pozemek parc.č. 93/3 jež je v KN veden jako zahrada. Tento pozemek je obdélníkového tvaru, svažitý jihovýchodním směrem. Na pozemku se nachází stavba (kůlna - pravděpodobně dřevěné konstrukce se sedlovou střechou).

Vesnice Zvoleněves leží na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Slaný. Obec Zvoleněves se rozkládá asi 12 km severovýchodně od Kladna a 8 km východně od města Slaný. V obci je k dispozici mateřská i základní škola, sportovní hřiště, knihovna, kostel, ordinace praktického a zubního lékaře, poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde železniční zastávka.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vražné, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vražné, okres Nový Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.07.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 626.700 Kč
Jistota: 94.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno. Jedná se o věcné břemeno vedení vodovodní přípojky včetně provádění údržby a oprav ve prospěch parcely č 253 a s povinností pro parcelu č. 501. Věcné břemeno bylo zřízeno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 09.10.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 09.10.2006 evidované příslušným Katastrálním pracovištěm pod č.j. V-5955/2006-804. Dále se jedná o věcné břemeno vedení vodovodní přípojky včetně provádění údržby a oprav a právo čerpání vody ze studny ve prospěch parcely č 253 a s povinností pro parcelu č. 260. Věcné břemeno bylo zřízeno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 09.10.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 09.10.2006 evidované příslušným Katastrálním pracovištěm pod č.j. V-5954/2006-804.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající: I) z pozemku p.č. 253 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 516 m2, jehož součástí je stavba: Hynčice, č.p. 111, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 253), a dále pozemku p.č. 254 – zahrada o výměře 2787 m2, II) z pozemku p.č. 247/4 – zahrada o výměře 68 m2 a pozemku p.č. 255 – zahrada o výměře 331 m2, vše v k.ú. Hynčice u Vražného, obec Vražné, okres Nový Jičín.

I) Rodinný dům č.p. 111 s příslušenstvím a pozemky p.č. 253 a p.č. 254, vše v k.ú. Hynčice u Vražného Jedná se o zděný, nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vražné, místní části Hynčice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hynčice 111, 742 35 Vražné - Hynčice. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 501 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vražné, č. p. 37, 74235 Vražné. Dle informací ČSÚ v obci Vražné je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pravou zadní část rodinného domu navazuje zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na levou zadní část této navazuje přízemní zděná vedlejší stavba pod valbovou střechou krytou taškou pálenou a plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích, dřevěné latě na ocelových sloupcích, vlnitý plech, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

II) Pozemky p.č. 247/4 a p.č. 255, vše v k.ú. Hynčice u Vražného Pozemky jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Vražné v rovinném terénu. Tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 501 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vražné, č. p. 37, 74235 Vražné. Dle informací ČSÚ v obci Vražné je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Vražné jsou pozemky vedeny takto: p.č. 247/4 - „sady extenzivní“, p.č. 255 - „sady extenzivní“ Informace získány z územního plánu obce Vražné, který je dostupný na aktuálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x Rodinný dům + pozemky, podíl 1/16, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x Rodinný dům + pozemky, podíl 1/16, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.07.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.800 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 463 pro katastrální území Petrovice u Chabařovic – pozemek p.č. St. 628/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 (na pozemku stojí stavba, která není předmětem dražby: jiná stavba bez čp/če, zapsaná na listu vlastnictví č. 62), objekt čp. 502, rod. dům, na pozemku p.č. 628/2, pozemek p.č. St. 628/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, objekt čp. 590, rod. dům, na pozemku p.č. 628/3, pozemek p.č. St. 628/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, pozemek p.č. 1907/19 – zahrada o výměře 126 m2, pozemek p.č. 3126 – ostatní plocha o výměře 217 m2, vše v k.ú. Petrovice u Chabařovic, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem.

Původní dvojdům je propojený spojovací chodbou, která je vedena jako „jiná stavba bez čp/če stojící na parc.č. St. 628/1“ na LV č. 62 - jiný vlastník. Dva samostatně evidované rodinné domy jsou půdorysně postaveny ve tvaru obdélníka s vystupujícími přístavbami vstupů. Situováno na svažitém terénu. Dům č.p. 502 je v původním stavu - okna jsou dřevěná se zdvojeným zasklením, krytina plechová, vytápění lokální typu Gamaty, bez izolací proti zemní vlhkosti. Dům č.p. 590 má okna plastová, ½ střešní krytiny je šindel a ½ střešní krytiny je plechová, vytápění je ústřední - kotel na tuhá paliva. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Petrovice je ve vzdálenosti 1,8 km, do Ústí nad Labem je vzdálenost 28 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu (situovanou na cizím pozemku).

Detailní prohlídka RD č.p. 590 nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby – RD č.p. 590; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Zastavěná plocha RD č.p. 502 resp. č.p. 590 činí 72,81 m2 resp. 71,64 a užitná plocha 100,34 resp. 98,48 m2. Dispozice RD č.p. 502 (dispozice RD č.p. 590 je obdobná jen zrcadlově obrácená – chodba a schodiště jsou společné pro oba rodinné domy – na LV č. 62 (jiný vlastník)): 1.PP: vstup, chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), technické a skladové místnosti, 1.NP: chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), vstup, chodba, kuchyň, obývací, pokoj, koupelna, WC, dílna (přístavek), 2.NP: chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), pokoj – 2x.

U domu č.p. 502 i č.p. 590 jsou prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení. Nedostatky v údržbě projevují na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování). Dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních a u č.p. 502 i na vnitřních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby.

Detailní identifikace příslušenství nemohla být provedena. Příslušenství tvoří: Zpevněné plochy, Inženýrské sítě - přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, rostlinstvo které je součástí pozemku p. č. 3126: ovocné stromy (1 kus)Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS