Duben 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec: Kamenný Újezd,okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec: Kamenný Újezd,okres České Budějovice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 460.000 Kč
Kdy: 19.04.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 190.000 Kč
Jistota: 28.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 705 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, jehož součástí je stavba: Kamenný Újezd, č.p. 261, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 705), pozemku p.č. St. 706 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba: rozestav. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 706), a dále pozemku p.č. 2337/2 – zahrada o výměře 722 m2 , vše v k.ú. Kamenný Újezd, obec Kamenný Újezd, okres České Budějovice.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kamenný Újezd, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Na Vyhlídce 261, 373 81 Kamenný Újezd. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2880/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Kamenný Újezd. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní septik. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1982. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby:Na pozemku p.č. St. 706 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt, který je katastrem nemovitostí veden jako rozestavěný. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o dokončenou, přízemní, dřevěnou kůlnu se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Evidenční stav staveb neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Na zadní obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled ze zahrady), navazuje přístřešek dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy (betonová dlažba), septik, skleník, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Protivín, okres Písek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Protivín, okres Písek
Stav: VYDRAŽENO
Za: 59.400 Kč
Kdy: 19.04.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 37.400 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 355 pro katastrální území Protivín existuje omezení vlastnického práva. Jedná se o věcné břemeno evidované katastrem nemovitostí pod č.j. Z-2753/2007-305: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení vodovodního potrubí v rozsahu dle geom. plánu č. 918-43/98 – právní účinky vkladu práva ke dni 2.4.1999 s oprávněním pro BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., Lidická tř. 458/51, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 46678158 a povinností k parcele č. 1942 na základě listiny: Smluva o věcném břemeni V 3 706/1999 evidované v katastru nemovitostí pod č.j. Z-12600154/1999-305.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1837 – trvalý travní porost o výměře 5189 m2 a dále pozemku p.č. 1894 – trvalý travní porost o výměře 9982 m2 a dále pozemku p.č. 1942 –orná půda o výměře 2699 m2, vše v k.ú. Protivín, obec Protivín, okres Písek.

Pozemky parc.č. 1837, 1894 a 1942 se nachází v okrajových nezastavěných částech obce Protivín, u řeky Blanice a jsou rovinatého terénu. Dle územního plánu ve stabilizovaných plochách zemědělských (orná půda a trvalý travní porost). Spolu s okolními pozemky tvoří větší hospodářské celky. Pozemky parc.č. 1837, 1894 jsou od a pozemku parc.č. 1942 vzdáleny cca 2 km. Centrum obce Protivín je ve vzdálenosti cca 1,1 a 1,7 km, do Písku je vzdálenost 12 km. Přístup k pozemkům je po polních cestách, dále pouze zemědělskými stroji.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Zlonice, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Zlonice, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 165.000 Kč
Kdy: 26.04.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 165.000 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitostem - objektu č.p. 515 - bydlení, příslušející k části obce Zlonice, na pozemku p.č. St. 60/2, včetně pozemku p.č. St. 60/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2 a pozemku p.č. 67/2 – zahrada o výměře 481 m2, vše v k.ú. Zlonice, obec Zlonice, okres Kladno.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět ocenění se nachází na adrese Pejšova 515, 273 71 Zlonice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části městyse Zlonice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a dále přes pozemek p.č. 745/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví městyse Zlonice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla nemovitost povinným zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností (byla provedena výměna původních oken). Dále objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech pravděpodobně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitostí, nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS