Květen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek a rozest. rod. dům neevid. v katastru nem., podíl 1/2, obec Podolí, okr. Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek a rozest. rod. dům neevid. v katastru nem., podíl 1/2, obec Podolí, okr. Vsetín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 273.500 Kč
Kdy: 03.05.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 273.500 Kč
Jistota: 41.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - rozestavěný rodinný dům neevidovaný v KN, na pozemku p.č. 1057/18 - ostatní plocha, včetně pozemku p.č. 1057/18 - ostatní plocha, vše v k.ú. Podolí u Valašského Meziříčí, obec Podolí, okres Vsetín.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1057/18 - ostatní plocha se nachází rozestavěná novostavba rodinného domu, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Dne 21.11.2016 vydal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru “Novostavba rodinného domu na parcele č. 1057/18 v k.ú. Podolí u Valašského Meziříčí“. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dle dostupných podkladových materiálů se bude jednat o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt bude situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, bude se nacházet v zastavěné, okrajové části obce Podolí, jako samostatně stojící. Parkování bude možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1140/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1057/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Podolí, č.p. 33, 756 44 Podolí. Dle informací ČSÚ v obci Podolí je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Objekt bude sestávat z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří rozestavěného objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 2017. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o rozestavěnou novostavbu rodinného domu, která není ke dni ocenění stavebně, technicky ani funkčně dokončena. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: u rozestavěného rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace na pozemku p.č. 1140/1), se nachází rozestavěná novostavba přízemní, zděné dvojgaráže. b) venkovní úpravy: betonová opěrná zídka ze ztraceného bednění, studna, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Byšice, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Byšice, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 254.000 Kč
Kdy: 03.05.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 225.000 Kč
Jistota: 45.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z - rodinného domu č.p. 154, příslušející k části obce Byšice, na pozemku p.č. St. 165, včetně pozemku p.č. St. 165 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 281 m2 a pozemku p.č. 162/3 – zahrada o výměře 583 m2, vše v k.ú. Byšice, obec Byšice, okres Mělník.

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě částečně podsklepený dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmětem ocenění se nachází na adrese Mělnická 154, 277 32 Byšice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Byšice, v řadové zástavbě jako řadový dům vnitřní. Parkování je možné ve vlastním průjezdu nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1114/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plyn. V obci Byšice je dále možnost napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla nemovitost povinným zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Z důvodu neumožnění prohlídky, nebylo možné tyto přesně fyzicky zaměřit, proto nejsou oceněny dle platného oceňovacího předpisu, ale jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. b) venkovní úpravy: přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Diváky, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Diváky, okres Břeclav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 82.700 Kč
Kdy: 03.05.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 52.700 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 4756 - orná půda o výměře 2277 m2 a pozemku p.č. 5776 - orná půda o výměře 1007 m2, vše v k.ú. Diváky, obec Diváky, okres Břeclav.

Pozemek p.č. 4756 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 5776 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/24, obec Pozlovice, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/24, obec Pozlovice, okres Zlín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 428.100 Kč
Kdy: 03.05.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 408.101 Kč
Jistota: 62.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 21.12.1999. Právní účinky vkladu ke dni 5.1.2000, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o věcném břemeni V3 8/2000 evidovaná v katastru nemovitostí pod č.j. Z-7900044/2000-737. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcely: 2000/22 a s povinností pro parcelu: 2000/18.

Popis:

Předmětem dražby je ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 7/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 735 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2, jehož součástí je stavba: Pozlovice, č.p. 330, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 735), a dále pozemku p.č. 33/23 - ostatní plocha o výměře 83 m2, pozemku p.č. 1480/10 - ostatní plocha o výměře 80 m2, pozemku p.č. 2000/18 - zahrada o výměře 456 m2 a pozemku p.č. 2005/1 - orná půda o výměře 1046 m2, vše v k.ú. Pozlovice, obec Pozlovice, okres Zlín.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími zřejmě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části města Pozlovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na Příkopě 330, 763 26 Pozlovice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2219/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městyse Pozlovice, a dále přes pozemek p.č. 1480/6 - ostatní plocha, přes pozemek p.č. 1480/2 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1480/9 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Dle sdělení starostky města Pozlovice, paní Ing. Olgy Tkáčové jsou tyto zahrnuty v pasportu komunikací. Dle informací ČSÚ ve městě Pozlovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, dřevěná vrata, přístupový chodník – betonový, přípojky IS, z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 5/120, obec Jeseník, okr. Jeseník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 5/120, obec Jeseník, okr. Jeseník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 35.000 Kč
Kdy: 03.05.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 35.000 Kč
Jistota: 5.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 5/120 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1864 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2, jehož součástí je stavba: Jeseník, č.p. 301, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 1864), a dále pozemku p.č. 1866/3 - zahrada 174 m2, vše v k.ú. Jeseník, obec Jeseník, okres Jeseník.

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je řadově stojící (levá polovina dvojdomku - pohled z ulice Kalvodova), situovaný na rovinatém terénu, který je výškově upraven pomocí opěrné zdi, oproti okolnímu terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Jeseník je ve vzdálenosti 1,3 km, do Olomouce je vzdálenost 90 km. Přístup ke stavbě je možný volně, oplocení zahrady je provedeno pouze částečně.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby a pouze dle popisu spoluvlastníka. Pravděpodobná dispozice: 1.PP: vstup ze společných prostor v 1.NP, chodba, schodišťový prostor, skladové místnosti (cca 5x); 1.NP: závětří, vstup, chodba se schodišťovým prostorem; vstup do bytu v 1.NP: 2x pokoj, obývací, pokoj, kuchyň, koupelna s WC, 2x pokoj; 2.NP: schodišťový prostor, spižírna; vstup do bytu v 2.NP: kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC; Půda: půdní prostory

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení. Původní dřevěná okna jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Jinak je stavba bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům. Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů či výměně keramických obkladů, některých podlahových krytin, které přestože jsou funkční, již neodpovídají nárokům současného standardu. Oplocení, které je z převážné části tvořeno drátěným pletivem na kovových sloupcích, v některých místech již chybí.

Příslušenství tvoří: kovové sloupky a oplocení vč. podezdívky přecházející v opěrnou zeď (strojové pletivo místy chybí), branka, zpevněné plochy, přístřešek z trubkové kovové konstrukce s trapézovým zastřešením. Inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Obrnice, okres Most
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Obrnice, okres Most
Stav: VYDRAŽENO
Za: 60.000 Kč
Kdy: 24.05.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 16 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1011 m2, jehož součástí je stavba: Chanov, č.p. 22, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 16), a dále pozemku p.č. St. 88 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m2, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 88), pozemku p.č. 176/9 - zahrada o výměře 774 m2 a pozemku p.č. 176/13 - trvalý travní porost o výměře 787 m2, vše v k.ú. Chanov, obec Obrnice, okres Most.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Obrnice, místní části Chanov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Chanov 22, 343 01 Obrnice - Chanov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 250/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 9/10 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Obrnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 88 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - zem. stav. Jedná se o přízemní zděnou hospodářskou budovu pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na levou zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na levou zadní část této navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Vpravo od rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní vedlejší stavba pod pultovou střechou. b) venkovní úpravy: oplocení - smíšená zeď, kovová vrata, kovová vrátka, zpevněná asfaltová plocha, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Lužec nad Vltavou, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Lužec nad Vltavou, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 60.000 Kč
Kdy: 31.05.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 46.000 Kč
Jistota: 6.900 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1804 – orná půda o výměře 10911 m2 v k.ú. Lužec nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou , okres Mělník.

Pozemek je půdorysně ve tvaru obdélníka, je v souboru obdobných pozemků, situovaný na rovinatém terénu. Přístup na pozemek je přes pozemky jiných vlastníků pouze zemědělskou technikou. Centrum obce Lužec nad Vltavou je ve vzdálenosti 1,6 km, do Mělníka je vzdálenost 11 km.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Tupadly, okres Kutná Hora
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Tupadly, okres Kutná Hora
Stav: VYDRAŽENO
Za: 53.600 Kč
Kdy: 31.05.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.600 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 552 existuje omezení vlastnického práva. Jedná se o věcné břemeno (podle listiny) umožnit vstup na pozemek za účelem oprav domu s oprávněním pro parcelu: St. 13/1 a povinností pro parcelu: 575 evidované Katastrem nemovitostí pod č.j. Z-13366/2004-205 na základě listiny: Usnesení soudu číslo deníku 352/1917 evidované katastrem nemovitostí pod č.j. Z-13000255/1983-205.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 575 -zahrada o výměře 241 m2, vše v k.ú. Tupadly u Čáslavi, obec Tupadly, okres Kutná Hora.

Pozemek parc.č. 575 je umístěn v zastavěné části obce a je součástí větší oplocené zahrady u rodinného domu. Je rovinatý, udržovaný. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Tupadly je ve vzdálenosti 400 m, do Kutné Hory je vzdálenost 17 km. Přístup k pozemku je možný přes pozemky jiných vlastníků nebo z místní komunikace, oplocení je provedeno. Dle platného územního plánu obce Tupadly je tento pozemek vedený jako stavební. Dostupné inženýrské sítě v obci jsou pravděpodobně na hranici pozemku.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS