Leden 2019

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 19 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec  Šlapanice, okres Brno - venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec Šlapanice, okres Brno - venkov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 10.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 453.400 Kč
Jistota: 680.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci – jednotky č. 1365/10 v budově č.p. 1365, 1366, příslušející k části obce Šlapanice, na pozemku p.č. 1440/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku p.č. 1440/2, v rozsahu 7700/156921, vše zapsané na listech vlastnictví č. 4239, č. 3103 a č. 5089, vše v k.ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, okres Brno-venkov.

Bytová jednotka č. 10 se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Brněnská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3602/1, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 1440/1, který je ve vlastnictví Města Šlapanice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1969. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední plynovým kotlem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Břeclav, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Břeclav, okres Břeclav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 10.01.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1564/19 - ostatní plocha o výměře 24 m2, pozemku p.č. 1964/29 - ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku p.č. 3323/304 - orná půda o výměře 111 m2 a pozemku p.č. 3323/371 - orná půda o výměře 4418 m2, vše v k.ú. Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav.

Uvedené pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území. Pozemky p.č. 1964/29 a p.č. 3323/304 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku p.č. 3323/304 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1964/29 a na části pozemku p.č. 3323/304 se nachází nezpevněná komunikace. Pozemky p.č. 1564/29 a p.č. 3323/371 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 3323/371 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1564/19 se nachází nezpevněná komunikace.

Dle platného územního plánu města Břeclav jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: pozemek p.č. 1564/19 - „VP - plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 1964/29 - „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, pozemek p.č. 3323/304 - „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, pozemek p.č. 3323/371 - část návrhové plochy „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, část návrhové plochy „VP - plochy veřejných prostranství“ a část návrhové plochy „BV - plochy bydlení“. Informace získány od pracovníka Městského úřadu Břeclav, pana Jaroslava Polacha, který zároveň sdělil, že u předmětných pozemků není ke dni zpracování znaleckého posudku evidováno žádné územní rozhodnutí. Ocenění provedeno dle zjištěného skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Jankov, okres Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Jankov, okres Benešov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 10.01.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 153.400 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 9/7 – zahrada o výměře 596 m2, v k.ú. Čestín u Jankova, obec Jankov, okres Benešov.

Pozemek je situován v okrajové zastavěné části obce Jankov, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 571 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Jankov. Dle informací ČSÚ v obci Jankov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jankov je pozemek veden takto: „SV - plochy smíšené obytné venkovské“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Petrov, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Petrov, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 10.01.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 46.700 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1466/25 - orná půda o výměře 2232 m2, pozemku p.č. 1466/55 - orná půda o výměře 945 m2 a pozemku p.č. 1466/169 – orná půda o výměře 7844 m2, vše v k.ú. Petrov u Hodonína, obec Petrov, okres Hodonín.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Český Těšín, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Český Těšín, okres Karviná
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 10.01.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy s oprávněním pro parcelu č. 2750/1 a 2752 a povinností pro parcely 2258/1 k.ú. Ropice, 2258/2 k.ú. Ropice, 2258/3 k.ú. Ropice, 2259 k.ú. Ropice, zřízené na základě listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1967/1926; uloženo na prac. Karviná, evidované katastrálním úřadem pod č.j. Z-16190/2008-803. Hodnota věcného břemene byla oceněna částkou 10 000,- Kč a ve výsledné ceně předmětu ocenění byla zohledněna.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2750/1 - orná půda o výměře 3656 m2 a pozemku p.č. 2752 - trvalý travní porost o výměře 443 m2, vše v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, okres Karviná.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s  přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 2756/1 se nachází dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem (tento je v havarijním stavebně technickém stavu). b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata s drátěným pletivem v kovovém rámu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Lomnice, okres Bruntál.
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Lomnice, okres Bruntál.
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 173.400 Kč
Jistota: 26.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 26 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lomnice, č.p. 9, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 26), dále pozemku p.č. 100/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 221 - zahrada, pozemku p.č. 222/1 - orná půda a pozemku p.č. 223 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Lomnice u Rýmařova, obec Lomnice, okres Bruntál.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod mansardovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné vnitřní části obce Lomnice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lomnice č.p. 9, 793 02 Lomnice. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1749 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká Republika.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, studnu, žumpu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 100 roků. V průběhu své životnosti objekt procházel rekonstrukcemi prvků krátkodobých životností. Před 20 lety byl vyměněn kotel na tuhá paliva. V roce 2017 byla provedena modernizace sociálního zázemí, včetně výměny elektrického bojleru a rozvodů vody, okna vyměněna za nová plastová, osazeny nové dveře a položen y nové podlahové krytiny. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu navazuje zděná garáž krytá provizorní krytinou (tato je v havarijním stavebnětechnickém stavu). Na tuto navazuje jednoduchý přístřešek, na který vzadu navazuje zděná kůlna se sedlovou střechou krytou cementovou taškou. Za těmito dále se nachází kamenná stodola se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, kovová vrátka s dřevěnými latěmi, studna, žumpa, přístupový chodník kamenný a dlažební, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Jenčice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Jenčice, okres Litoměřice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.01.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 4.700 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 255/6 - orná půda o výměře 3492 m2, LV č. 143, v k.ú. Jenčice, obec Jenčice, okres Litoměřice.

Předmětem dražby je pouze výše uvedený ideální spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 255/6 – orná půda o výměře 3492 m2 ( bod II znaleckého posudku). Pozemek je situován v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 875 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Jenčice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Děčín, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Děčín, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.01.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.073.400 Kč
Jistota: 161.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno (podle listiny) právo umístění a provozování distribuční soustavy v rozsahu geometrického plánu č.259-109/2006, které bylo zřízeno listinami: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 22.08.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.09.2007; a Výpis z obchodního rejstříku prokazující splynutí obchodních společností ze dne 09.11.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035 a vázne na parcele č. 81/1.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc (ideální spoluvlastnický podíl povinné č. 1 ve výši 1/2 a ideální spoluvlastnický podíl povinné č. 2 ve výši 1/2) sestávající z pozemku p.č. 81/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Děčín XXXIII-Nebočady, č.p. 22, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 81/1) v k.ú. Nebočady, obec Děčín, okres Děčín.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka nachází se v zastavěné okrajové části obce Děčín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice Družební č.p. 22, 405 02 Děčín. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 90/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Děčín. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Děčín je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: V zadní levé části pozemku p.č. 81/1 (pohled z ulice) se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní plachtou. b) venkovní úpravy: oplocení – dřevěné latě na ocelových sloupcích, 2x ocelová vrata, ocelová vrátka, přístupový chodník betonový, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jiříkov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jiříkov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.01.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 96.700 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc –  objekt č.p. 905, rod. dům, příslušející k části obce Starý Jiříkov, na pozemku p.č. St. 1438 (LV č. 1032), LV č. 1389 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín.

Soudní exekutor oznamuje, že dne 17.1.2019 v 11:30 hod. bude pod sp. zn. 081 EX 03305/16-120 rovněž dražen pozemek – par. č. St. 1438, zastavěná plocha 386 m² zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 905, rodinný dům, část obce Starý Jiříkov, LV č. 1389 (viz předmět dražby shora), vše zapsáno na LV č. 1032 v k.ú. a obci Jiříkov, okres Děčín, ve vlastnictví povinného LUMINES TEMPLE – nemovitosti, s.r.o., IČ: 27314791.

Jedná se o zděný, pravděpodobně částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Jiříkov, v místní části Starý Jiříkov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Oldřichova 905/13, 407 53 Jiříkov - Starý Jiříkov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Předmět ocenění je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 6230/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jiříkov a přes pozemek p.č. 2473/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce není zajištěn). Dle informací ČSÚ ve městě Jiříkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1938. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Na objektu byla pravděpodobně provedena výměna střešní krytiny a rovněž bylo pravděpodobně dodatečně provedeno částečné zateplení objektu. Dle sdělení účastníka místního šetření se objekt v současném stavebně technickém stavu nachází již po dobu 20 let. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Jiříkov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Jiříkov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.01.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 63.400 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno, a to věcné břemeno chůze, zřízené listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.7.2003 s právními účinky vkladu práva ke dni 5.8.2003. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcely č. St. 1438 a vázne na parcele č. 2473/3. Hodnota věcného břemene je ve výsledných hodnotách zohledněna

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - pozemek p.č. St. 1438 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, na pozemku stojí stavba: Starý Jiříkov, č.p. 905, rod. dům (LV č. 1389), LV č. 1032 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín.

Soudní exekutor oznamuje, že dne 17.1.2019 v 11:00 hod. bude pod sp. zn. 081 EX 03305/16-119 rovněž dražena stavba – stavba č.p. 905, rodinný dům, část obce Starý Jiříkov, jež stojí na pozemku parc. č. St. 1438, LV 1032 (viz předmět dražby shora), vše za psáno na LV č. 1389 v k.ú. a obci Jiříkov, okres Děčín, ve vlastnictví insolvenčního dlužníka LUMINES TEMPLE, a.s., IČ: 27268578.

Pozemek je situován v okrajové, zastavěné části města Jiříkov, v místní části Starý Jiříkov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 6230/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví město Jiříkov a dále přes pozemek p.č. 2473/1 - zahrada, který je ve vlastnictví stejného subjektu, ale není předmětem ocenění, nebo dále přes pozemek p.č. 2473/3 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce zajištěn věcným břemenem chůze). Dle informací ČSÚ ve městě Jiříkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Jiříkov je pozemek zahrnut v plochách jako: „BS - plochy obytné smíšené“. Informace získány z WWW stránek města Rumburk. pozn.: Na pozemku p.č. St. 1438 stojí stavba: Starý Jiříkov, č.p. 905, rod. dům, která není součástí této dražby (je předmětem samostatné dražby nařízené dražební vyhláškou č.j. 081 EX 03305/16-119 ).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: studna, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Bujanov, okres Český Krumlov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Bujanov, okres Český Krumlov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 24.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 443.500 Kč
Jistota: 67.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc –  jednotka č. 4/6 v budově č.p. 4, 11, příslušející k části obce Bujanov, na pozemku p.č. St. 167, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 7704/133241, vše zapsané na listu vlastnictví č. 319 a listu vlastnictví č. 248, vše v k.ú. Suchdol u Bujanova, obec Bujanov, okres Český Krumlov

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2143/2, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje a dále po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2160/16 a p.č. 2160/6, které jsou ve vlastnictví Obce Bujanov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1978. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce stoupaček, výměna původních oken za nová a oprava střešní krytiny včetně výměny žlabů a svodů. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Kamenice, okres Praha - východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Kamenice, okres Praha - východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 24.01.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.700 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 733/2 - orná půda o výměře 2974 m2, v k.ú. Těptín, obec Kamenice, okres Praha-východ.

Pozemek je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Nová Ves v Horách, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Nová Ves v Horách, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 24.01.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 385.400 Kč
Jistota: 58.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 252/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1605 m2, jehož součástí je stavba: Nová Ves v Horách, č.p. 221, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 252/1), v k.ú. Nová Ves v Horách, obec Nová Ves v Horách, okres Most.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou hliníkovým plechem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „U“, nachází se v zastavěné centrální části obce Nová Ves v Horách, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Nová Ves v Horách č.p. 221, 435 45 Nová Ves v Horách. Parkování je možné ve vlastní na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1384/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla provedena instalace kontaktního zateplovacího systému. V roce 2013 byly vyměněny okna a parapety. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za domem (pohled z ulice) se nachází zděná, vedlejší stavba bez zastřešení. Při místním šetření bylo zjištěno, že tato se nachází ve fázi tzv. „hrubé stavby“. K této navazuje zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, ocelová vrata s drátěným pletivem v ocelovém rámu, přístupový chodník betonový, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/8, obec Bohutín, okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/8, obec Bohutín, okres Příbram
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 24.01.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 66.700 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovité věci – jednotce č. 136/1 v budově č.p. 136, 137, 138, příslušející k části obce Vysoká Pec, na pozemcích p.č. St. 170, p.č. St. 171 a p.č. St. 172, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků p.č. St. 170, p.č. St. 171 a p.č. St. 172 v rozsahu 5746/96151, vše zapsané na listech vlastnictví č. 945 a č. 924, vše v k.ú. Vysoká Pec u Bohutína, obec Bohutín, okres Příbram,

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, místní části Vysoká Pec. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 98/1, který je ve vlastnictví Obce Bohutín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1998. V roce 2007 byla provedena oprava střešní krytiny včetně klempířských konstrukcí a původní okna byla vyměněna za nová. V roce 2014 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) a vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství bytové jednotky, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: venkovní schody betonové s povrchem z keramické dlažby a zábradlím.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Dírná, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Dírná, okres Tábor
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 24.01.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 496.700 Kč
Jistota: 75.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – bytová jednotka č. 96/5 v budově č.p. 96, příslušející k části obce Dírná, na pozemku p.č. St. 131, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2107/16464, vše zapsané na listech vlastnictví č. 295, č. 280 a č. 286, vše v k.ú. Dírná, obec Dírná, okres Tábor.

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce Dírná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 97/2, který je ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a ve vlastní garáži v I. podzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1985. V roce 2012 byla provedena výměna žlabů a svodů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní kotelnou na tuhá paliva společnou pro celý dům. V roce 2012 byla v bytové jednotce provedena rekonstrukce rozvodů vody. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreační chata, podíl 1/3 obec Mysletín, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreační chata, podíl 1/3 obec Mysletín, okres Pelhřimov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 31.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 65 - zastavěna plocha a nádvoří o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba rekreační chaty bez evidenčního čísla (jiná st. bez čp/če, stavba stojí na pozemku p.č. St 65), pozemku p.č. 568/5 – lesní plocha o výměře 470 m2 a parcely číslo 570/4 – ostatní plocha o výměře 617 m2, vše v katastrálním území Mysletín, obec Mysletín, okres Pelhřimov.

Rekreační chata se nachází 2.000 m na severovýchodě od obce Mysletín. Je postavena mezi dalšími rekreačními chatami v rekreační oblasti u Hejnického rybníka. V okolí jsou další rybníky a velké množství lesů. Chata má základy kamenné a betonové. Konstrukce chaty je zděná na podezdívce o výšce 60 cm, obložené kabřincem. Chata je postavená v roce 1965.Chata má využité podkroví, má stanovou střechu zakrytou pozinkovaným plechem. Má el. proud. Nemá vodovod, kanalizaci ani není přiveden plyn. Zastavěná plocha chaty činí 42,65 m2. Ze všech stran je chráněna vysokými jehličnany. V okolí jsou udržované dva pozemky. Chata je udržována a je v dobrem stavu. Za chatou je přistavena kolna, dřevěné konstrukce, s pultovou střechou a se živičnou krytinou. Zastavěná plocha kolny činí 17,77m2. Přestože kolna má osazena garážová vrata, nelze ji označit za garáž. Nemá garážové bezpečnostní prvky a ani vjezdové parametry nejsou vhodné pro vjezd osobního auta. V kolně lze umístit zahradní techniku a odložené věci. Vzadu v rohu pozemku je dřevěný přístřešek položeny volně na zemi, není spojený se zemí základem a nejedna se tedy o nemovitou stavbu. Vpředu před chatou je užíván pozemek pro potřeby rodiny – ostatní plocha o výměře 617 m2. Vzadu za chatou je lesní pozemek, kde jsou převážně smrky, borovice a náletové křoviny. Jedná se o rekreační les, svah je k severu. Zastoupeni je 80 % smrk a 20% borovice. Věk porostů je 63 let a zakmenění 7.

Obec Mysletín se nachází v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina. Ke dni 1. 2. 2017 zde žilo 101 obyvatel. Západně od osady protéká Jankovský potok, který bývá označován jako jeden z pramenů řeky Želivky Obec Mysletín se nachází na samém okraji mikroregionu Zálesí asi 10 km jihovýchodně od města Humpolce. Patři mezi nejmenší obce tohoto kraje. Obec má el. energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Nadmořská výška je 557 m. n. m. Balt po vyrovnáni. Obec má autobusovou zastávku linky místního významu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jevišovice, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jevišovice, okres Znojmo
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 31.01.2019 10:00
Kde: www.exsmekal.cz
Nejnižší cena podání: 273.400 Kč
Jistota: 41.000 Kč
Poznámky:

Věcná břemena váznoucí na předmětu ocenění: Na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 345 pro katastrální území Jevišovice jsou v části C uvedena věcná práva zatěžující předmětné nemovitosti a to: Věcné břemeno bytu váznoucí na parcele č. St. 97 a věcné břemeno užívání váznoucí na parcelách č. St. 97, 1031/2, 994/20 ve prospěch oprávněných z věcných břemen: Paznocht Alois a Paznochtová Vlasta, zřízené na základě listiny: Smlouva RV 910/1988, evidovaná Katastrem nemovitostí pod č.j. Z-6700043/1988-713. V průběhu exekučního řízení bylo zjištěno, že výše uvedení oprávnění z věcných břemen zemřeli. Dle § 1302 odstavce 1) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník, platný od 1.1.2014) Osobní služebnost zaniká smrtí oprávněné osoby. S ohledem na výše uvedené služebnost vztahující se k předmětu ocenění zanikla a soudní exekutor proto při stanovení výsledné ceny vychází z obvyklé ceny předmětu ocenění bez zohlednění práv a závad evidovaných v katastru nemovitostí. Soudní exekutor není aktivně legitimován k odstranění poznámek evidovaných na předmětném listu vlastnictví.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 97 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, jehož součástí je stavba: Jevišovice, č.p. 187, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St 97), a dále pozemku p.č. 994/20 - zahrada o výměře 687 m2 a pozemku p.č. 1031/2 – zahrada o výměře 257 m2, vše v k.ú. Jevišovice, obec Jevišovice, okres Znojmo.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou betonovými taškami. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné části obce Jevišovice, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, netvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1759/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jevišovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Jevišovice je možné napojení na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), se nachází zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech, kovová vrátka, přístupový chodník kamenný, betonová opěrná zeď, zemní sklep, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Chrást, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Chrást, okres Nymburk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 31.01.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 63.400 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 54/13 - trvalý travní porost o výměře 800 m2 a pozemku p.č. 54/14 - trvalý travní porost o výměře 806 m2, vše v k.ú. Chrást u Poříčan, obec Chrást, okres Nymburk.

Pozemky jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Chrást v mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 516 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Chrást a přes pozemek p.č. 54/8 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce nezajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Chrást je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Chrást jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „SV - smíšené obytné - venkovské“. Informace získány z WWW stránek města Nymburk.

Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku se nachází vedlejší stavba (přízemní, dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou) a venkovní úpravy (drátěné pletivo s kovovými sloupky, dřevěné latě s dřevěnými sloupky), které dle sdělení účastníka místního šetření, sousedky z domu č.p. 162 (rodinná příbuzná povinného), povinný ke dni ocenění nevlastní a nikterak neužívá, proto nejsou předmětem ocenění.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS