Leden 2019

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 12 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec  Šlapanice, okres Brno - venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec Šlapanice, okres Brno - venkov
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 10.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 453.400 Kč
Jistota: 680.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci – jednotky č. 1365/10 v budově č.p. 1365, 1366, příslušející k části obce Šlapanice, na pozemku p.č. 1440/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku p.č. 1440/2, v rozsahu 7700/156921, vše zapsané na listech vlastnictví č. 4239, č. 3103 a č. 5089, vše v k.ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, okres Brno-venkov.

Bytová jednotka č. 10 se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Brněnská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3602/1, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 1440/1, který je ve vlastnictví Města Šlapanice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1969. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední plynovým kotlem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Břeclav, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Břeclav, okres Břeclav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 417.000 Kč
Kdy: 10.01.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1564/19 - ostatní plocha o výměře 24 m2, pozemku p.č. 1964/29 - ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku p.č. 3323/304 - orná půda o výměře 111 m2 a pozemku p.č. 3323/371 - orná půda o výměře 4418 m2, vše v k.ú. Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav.

Uvedené pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území. Pozemky p.č. 1964/29 a p.č. 3323/304 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku p.č. 3323/304 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1964/29 a na části pozemku p.č. 3323/304 se nachází nezpevněná komunikace. Pozemky p.č. 1564/29 a p.č. 3323/371 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 3323/371 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1564/19 se nachází nezpevněná komunikace.

Dle platného územního plánu města Břeclav jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: pozemek p.č. 1564/19 - „VP - plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 1964/29 - „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, pozemek p.č. 3323/304 - „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, pozemek p.č. 3323/371 - část návrhové plochy „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, část návrhové plochy „VP - plochy veřejných prostranství“ a část návrhové plochy „BV - plochy bydlení“. Informace získány od pracovníka Městského úřadu Břeclav, pana Jaroslava Polacha, který zároveň sdělil, že u předmětných pozemků není ke dni zpracování znaleckého posudku evidováno žádné územní rozhodnutí. Ocenění provedeno dle zjištěného skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Petrov, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Petrov, okres Hodonín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 101.000 Kč
Kdy: 10.01.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 46.700 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1466/25 - orná půda o výměře 2232 m2, pozemku p.č. 1466/55 - orná půda o výměře 945 m2 a pozemku p.č. 1466/169 – orná půda o výměře 7844 m2, vše v k.ú. Petrov u Hodonína, obec Petrov, okres Hodonín.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Český Těšín, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Český Těšín, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 126.700 Kč
Kdy: 10.01.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy s oprávněním pro parcelu č. 2750/1 a 2752 a povinností pro parcely 2258/1 k.ú. Ropice, 2258/2 k.ú. Ropice, 2258/3 k.ú. Ropice, 2259 k.ú. Ropice, zřízené na základě listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1967/1926; uloženo na prac. Karviná, evidované katastrálním úřadem pod č.j. Z-16190/2008-803. Hodnota věcného břemene byla oceněna částkou 10 000,- Kč a ve výsledné ceně předmětu ocenění byla zohledněna.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2750/1 - orná půda o výměře 3656 m2 a pozemku p.č. 2752 - trvalý travní porost o výměře 443 m2, vše v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, okres Karviná.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s  přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 2756/1 se nachází dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem (tento je v havarijním stavebně technickém stavu). b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata s drátěným pletivem v kovovém rámu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Jenčice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Jenčice, okres Litoměřice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 14.700 Kč
Kdy: 17.01.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 4.700 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 255/6 - orná půda o výměře 3492 m2, LV č. 143, v k.ú. Jenčice, obec Jenčice, okres Litoměřice.

Předmětem dražby je pouze výše uvedený ideální spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 255/6 – orná půda o výměře 3492 m2 ( bod II znaleckého posudku). Pozemek je situován v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 875 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Jenčice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Bujanov, okres Český Krumlov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Bujanov, okres Český Krumlov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 665.000 Kč
Kdy: 24.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 443.500 Kč
Jistota: 67.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc –  jednotka č. 4/6 v budově č.p. 4, 11, příslušející k části obce Bujanov, na pozemku p.č. St. 167, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 7704/133241, vše zapsané na listu vlastnictví č. 319 a listu vlastnictví č. 248, vše v k.ú. Suchdol u Bujanova, obec Bujanov, okres Český Krumlov

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2143/2, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje a dále po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2160/16 a p.č. 2160/6, které jsou ve vlastnictví Obce Bujanov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1978. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce stoupaček, výměna původních oken za nová a oprava střešní krytiny včetně výměny žlabů a svodů. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Kamenice, okres Praha - východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Kamenice, okres Praha - východ
Stav: VYDRAŽENO
Za: 38.700 Kč
Kdy: 24.01.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.700 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 733/2 - orná půda o výměře 2974 m2, v k.ú. Těptín, obec Kamenice, okres Praha-východ.

Pozemek je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/8, obec Bohutín, okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/8, obec Bohutín, okres Příbram
Stav: VYDRAŽENO
Za: 109.000 Kč
Kdy: 24.01.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 66.700 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovité věci – jednotce č. 136/1 v budově č.p. 136, 137, 138, příslušející k části obce Vysoká Pec, na pozemcích p.č. St. 170, p.č. St. 171 a p.č. St. 172, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků p.č. St. 170, p.č. St. 171 a p.č. St. 172 v rozsahu 5746/96151, vše zapsané na listech vlastnictví č. 945 a č. 924, vše v k.ú. Vysoká Pec u Bohutína, obec Bohutín, okres Příbram,

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, místní části Vysoká Pec. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 98/1, který je ve vlastnictví Obce Bohutín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1998. V roce 2007 byla provedena oprava střešní krytiny včetně klempířských konstrukcí a původní okna byla vyměněna za nová. V roce 2014 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) a vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství bytové jednotky, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: venkovní schody betonové s povrchem z keramické dlažby a zábradlím.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Dírná, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Dírná, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 780.000 Kč
Kdy: 24.01.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 496.700 Kč
Jistota: 75.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – bytová jednotka č. 96/5 v budově č.p. 96, příslušející k části obce Dírná, na pozemku p.č. St. 131, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2107/16464, vše zapsané na listech vlastnictví č. 295, č. 280 a č. 286, vše v k.ú. Dírná, obec Dírná, okres Tábor.

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce Dírná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 97/2, který je ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a ve vlastní garáži v I. podzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1985. V roce 2012 byla provedena výměna žlabů a svodů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní kotelnou na tuhá paliva společnou pro celý dům. V roce 2012 byla v bytové jednotce provedena rekonstrukce rozvodů vody. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreační chata, podíl 1/3 obec Mysletín, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreační chata, podíl 1/3 obec Mysletín, okres Pelhřimov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 160.000 Kč
Kdy: 31.01.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 65 - zastavěna plocha a nádvoří o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba rekreační chaty bez evidenčního čísla (jiná st. bez čp/če, stavba stojí na pozemku p.č. St 65), pozemku p.č. 568/5 – lesní plocha o výměře 470 m2 a parcely číslo 570/4 – ostatní plocha o výměře 617 m2, vše v katastrálním území Mysletín, obec Mysletín, okres Pelhřimov.

Rekreační chata se nachází 2.000 m na severovýchodě od obce Mysletín. Je postavena mezi dalšími rekreačními chatami v rekreační oblasti u Hejnického rybníka. V okolí jsou další rybníky a velké množství lesů. Chata má základy kamenné a betonové. Konstrukce chaty je zděná na podezdívce o výšce 60 cm, obložené kabřincem. Chata je postavená v roce 1965.Chata má využité podkroví, má stanovou střechu zakrytou pozinkovaným plechem. Má el. proud. Nemá vodovod, kanalizaci ani není přiveden plyn. Zastavěná plocha chaty činí 42,65 m2. Ze všech stran je chráněna vysokými jehličnany. V okolí jsou udržované dva pozemky. Chata je udržována a je v dobrem stavu. Za chatou je přistavena kolna, dřevěné konstrukce, s pultovou střechou a se živičnou krytinou. Zastavěná plocha kolny činí 17,77m2. Přestože kolna má osazena garážová vrata, nelze ji označit za garáž. Nemá garážové bezpečnostní prvky a ani vjezdové parametry nejsou vhodné pro vjezd osobního auta. V kolně lze umístit zahradní techniku a odložené věci. Vzadu v rohu pozemku je dřevěný přístřešek položeny volně na zemi, není spojený se zemí základem a nejedna se tedy o nemovitou stavbu. Vpředu před chatou je užíván pozemek pro potřeby rodiny – ostatní plocha o výměře 617 m2. Vzadu za chatou je lesní pozemek, kde jsou převážně smrky, borovice a náletové křoviny. Jedná se o rekreační les, svah je k severu. Zastoupeni je 80 % smrk a 20% borovice. Věk porostů je 63 let a zakmenění 7.

Obec Mysletín se nachází v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina. Ke dni 1. 2. 2017 zde žilo 101 obyvatel. Západně od osady protéká Jankovský potok, který bývá označován jako jeden z pramenů řeky Želivky Obec Mysletín se nachází na samém okraji mikroregionu Zálesí asi 10 km jihovýchodně od města Humpolce. Patři mezi nejmenší obce tohoto kraje. Obec má el. energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Nadmořská výška je 557 m. n. m. Balt po vyrovnáni. Obec má autobusovou zastávku linky místního významu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Chrást, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Chrást, okres Nymburk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 201.178 Kč
Kdy: 31.01.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 63.400 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 54/13 - trvalý travní porost o výměře 800 m2 a pozemku p.č. 54/14 - trvalý travní porost o výměře 806 m2, vše v k.ú. Chrást u Poříčan, obec Chrást, okres Nymburk.

Pozemky jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Chrást v mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 516 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Chrást a přes pozemek p.č. 54/8 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce nezajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Chrást je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Chrást jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „SV - smíšené obytné - venkovské“. Informace získány z WWW stránek města Nymburk.

Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku se nachází vedlejší stavba (přízemní, dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou) a venkovní úpravy (drátěné pletivo s kovovými sloupky, dřevěné latě s dřevěnými sloupky), které dle sdělení účastníka místního šetření, sousedky z domu č.p. 162 (rodinná příbuzná povinného), povinný ke dni ocenění nevlastní a nikterak neužívá, proto nejsou předmětem ocenění.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS