Prosinec 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6 ( podílu přísluší užívání bytu 3+1 a garáže), obec Bílá, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6 ( podílu přísluší užívání bytu 3+1 a garáže), obec Bílá, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.12.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 343.400 Kč
Jistota: 52.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem – pozemku p.č. St. 187 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hradčany, č.p. 36, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 187) a dále pozemku p.č. St. 188 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 188), vše zapsané na listu vlastnictví č. 271, vše v k.ú. Hradčany u Českého Dubu, obec Bílá, okres Liberec.

Objekt rodinného domu č.p. 36, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je podsklepený se třemi nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v odlehlé části obce Bílá, místní části Hradčany, jež není s centrem obce stavebně srostlá (cca 4km). Objekt je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a žumpu na vyvážení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 271/2 a p.č. 1251/1, které jsou ve vlastnictví Obce Bílá. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na pozemku u domu. V domě se nachází 6× byt 3+1, každý s kompletním sociálním zázemím. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byla provedena částečná výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako podprůměrnou. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/6 přísluší užívání jednoho bytu 3+1 o výměře 63,4 m2, který je situován v I. nadzemním podlaží výše uvedeného domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Zdroje tepla na vytápění nejsou ke dni ocenění instalovány. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění. Na pozemku p.č. St. 188 je situována přízemní zděná stavba s pultovou střechou, krytou standardní střešní krytinou, která je napojená na elektro. Vedlejší stavba slouží jako garáže. Ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/6 přísluší užívání jedné garáže, která je určená pro parkování jednoho osobního motorového vozidla.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zemědělský areál, obec Dolní Chvatliny, Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zemědělský areál, obec Dolní Chvatliny, Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.12.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 7.380.000 Kč
Jistota: 1.200.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění jsou zřízena věcná břemena:

Věcné břemeno vedení potrubí vody a přístupu k němu, tak jak je vyznačeno v geometrickém plánu č.40-109/1999.Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcely p.č. St. 92/1 a vázne na parcelách p.č. 31/1, 31/2, 31/5.

Věcné břemeno (podle listiny) přístupu a využívání vodárny. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcely p.č. St. 83, St. 92/1, St. 85/1 a vázne na parcelách p.č. 19/2 a 32/4.

Věcné břemeno (podle listiny) právo vedení potrubí vody, přístupu a využívání vodárny. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcely p.č. St. 92/1 a vázne na parcelách p.č. 32/1 a 32/2.

Věcná břemena evidována v oddíle B1 aktuálního výpisu z katastru nemovitostí č. 897, pro k.ú. Horní Chvatliny a byla zřízena listinou: Rozhodnutí pozemkového úřadu 2019/2000 ve prospěch předmětu ocenění a jejich hodnota je již ve výsledných hodnotách zohledněna.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 83 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 83), pozemku p.č. St. 85/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 85/1), pozemku p.č. St. 86 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 86), pozemku p.č. St. 89 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 89), pozemku p.č. St. 92/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 92/1), pozemku p.č. St. 93 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, obč.vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 93), pozemku p.č. St. 94/1 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku Stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, pozemku p.č. St. 94/3 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, objektu bez čp/če, zem.stav, na pozemku p.č. St. 94/1, p.č. St. 94/2 (LV č. 907), p.č. St. 94/3, včetně pozemku p.č. St. 94/1 - zastavěná plocha a nádvoří, objektu bez čp/če, zem.stav, na pozemku p.č. St. 94/1, p.č. St. 94/2 (LV 907), p.č. St. 94/3, včetně pozemku p.č. St. 94/3 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. St. 95 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. St. 96 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. St. 97 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 31/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 187/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 187/6 – ostatní plocha, pozemku p.č. 187/8 - ostatní plocha, pozemku p.č. 187/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 187/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 453/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 453/3 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Chvatliny, obec Dolní Chvatliny, okres Kolín.

Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 469 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Dolní Chvatliny je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. V areálu se dále nacházejí venkovní úpravy (zpevněné plochy asfaltové, zpevněná panelová plocha, pas z betonových tvarovek, ocelová vrata, oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích, přístupový chodník - betonová dlažba)

Areál se dále sestává z těchto staveb:

I) Objekt bez čp/če - zem.stav -„skladovací objekt I“, na pozemku p.č. St. 83

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou krytinou z PUR panelů. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přibližně z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Podlaží: I.NP; Výška: 5,65 m; Zastavěná plocha: 11,38×86,52+18,31×7,46 = 1 121,19 m2

II) Objekt bez čp/če - zem.stav , na pozemku p.č. St. 85/1 (objekt již neexistuje)

Na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění nemovité věci sestávající zpozemku p.č. St. 85/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez pč/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 85/1). Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

III) Objekt bez čp/če - zem.stav - „bývalá váha“, na pozemku p.č. St. 86

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bývalé váhy pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření, dle sdělení vlastníka a odborného odhadu zpracovatele přibližně z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Podlaží: I.NP; Zastavěná plocha: 4,65×11,60 = 53,94 m2

IV) Objekt bez čp/če - zem.stav, na pozemku p.č. St. 89 (objekt již neexistuje)

Na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění nemovité věci sestávající zpozemku p.č. St. 89 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez pč/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 89). Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

V) Objekt bez čp/če - zem.stav -„skladovací objekt II“, na pozemku p.č. St. 92/1

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt z ocelové konstrukce s vyzděním pod sedlovou střechou krytou PUR panely. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přibližně z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Podlaží: I.NP; Výška: 3,71 m; Zastavěná plocha: 103,08×18,71 = 1 928,63 m2

VI) Objekt bez čp/če - obč.vyb. - „ubytovna“, na pozemku p.č. St. 93

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt se stával z prostor sloužících jako ubytovna pro dělníky. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Podlaží: I.NP; Výška: 3,54 m; Zastavěná plocha: 15,08×8,63+3,15×1,98 = 136,38 m2

VII) Objekt bez čp/če - zem.stav - „seník“, na pozemku p.č. St. 94/1 a p.č. St. 94/2 (LV č. 907), p.č. St. 94/3

Jedná se o přízemní, objekt „seník“ z ocelové konstrukce s vyzděním + polykarbonát pod sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření nebylo zjištěno objekt bez čp/če je z části situován na pozemku p.č. St. 94/2 (LV 907), který je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění. Podlaží: I.NP; Výška: 10,68 m; Zastavěná plocha: 60,70×18,33 = 1 112,63 m2

VIII) Objekt bez čp/če - zem.stav - „vedlejší stavba“, na pozemku p.č. St. 94/3

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka a odborného odhadu zpracovatele přibližně z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Podlaží: I.NP; Výška: 2,60 m; Zastavěná plocha: 3,20×2,40 = 7,68 m2

IX) Vedlejší stavba, na pozemku p.č. 187/2

Jedná se o přízemní, zřejmě dřevěný nepodsklepenou vedlejší stavbu pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Podlaží: I.NP; Výška: 2,95 m; Zastavěná plocha: 8,10×6,50 = 52,65 m2

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 95 - zastavěná plocha a nádvoří je situována betonová siláž o velikosti cca 43,70x20,70 m. Na pozemku p.č. St. 96 - zastavěná plocha a nádvoří je situována betonová jáma o velikosti cca 3,90x8,60 m. Na pozemku p.č. 187/6 je situována betonová nádrž o velikosti cca 11,70x13,23x2,90 m. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene. Při místním šetření bylo zjištěno technologické vybavení nemovitostí. Jedná se o pojezdové jeřábové dráhy, tyto nejsou předmětem dražby. Předmětem dražby tedy není technologické a strojní vybavení bývalého zemědělského areálu. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům,podíl 10/18, obec Bezno, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům,podíl 10/18, obec Bezno, okres Mladá Boleslav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.12.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 226.700 Kč
Jistota: 34.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 10/18 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 162 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba: Bezno, č.p. 113, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 162), v k.ú. Bezno, obec Bezno, okres Mladá Boleslav.

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bezno, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Mělnická 113, 294 29 Bezno. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 644/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 414/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví městyse Bezno. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.12.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 600.000 Kč
Jistota: 90.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, jehož součástí je stavba: Dolní Suchá, č.p. 318, rod. dům stavba stojí na pozemku p.č. 433, a dále pozemku p.č. 210 – zahrada o výměře 210 m2, vše v k.ú. Dolní Suchá, obec Havířov, okres Karviná.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Havířov, v místní části Dolní Suchá, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Orlovská 318/18, 735 64 Havířov - Dolní Suchá. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2736/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Havířov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla provedena částečná instalace kontaktního zateplovacího systému a byla vyměněna okna. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. B) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, podíl 1/2, obec Broumov, okres Náchod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, podíl 1/2, obec Broumov, okres Náchod
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.12.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1244/29 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1244/2ř), v k.ú. Broumov, obec Broumov, okres Náchod.

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Broumov, v řadové zástavbě jako řadová vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1084/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ je ve městě Broumov možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření z roku 1996. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec  Melč, okres Opava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Melč, okres Opava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.12.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - objektu č.p. 21, rod. dům, příslušející k části obce Melč, na pozemku p.č. St. 61/1 (LV č. 708 – pozemek není předmětem této dražby), v k.ú. Melč, obec Melč, okres Opava.

Jedná se o pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Melč, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese Melč 21, 747 84 Melč. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiných subjektů a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt je z části situován i na pozemku p.č. 2707/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Přístup k předmětu ocenění je po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2903/1 - ostatní plocha a p.č. 2677/1 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 316/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Melč, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2707/1 - ostatní plocha a p.č. 2708 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn) a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 320 - zahrada, který je v podílovém vlastnictví povinné, ale není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Melč je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2000 byla provedena přístavba části rodinného domu a nadstavba II. nadzemního podlaží. Dále objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Dolní Podluží, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Dolní Podluží, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.12.2018 10:00
Kde: www.exsmekal.cz
Nejnižší cena podání: 164.000 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je částečně podsklepený, převážně dřevěný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Dům je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Dolní Podluží, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo ve vlastní garáži. Pozemky p.č. St. 228 a p.č. 398/1 leží v mírně sklonitém až sklonitém, terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2190/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále přes pozemek p.č. 2168/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Dolní Podluží.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní septik (sveden trativodem). V obci Dolní Podluží dále možnost napojení na plyn. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 (I. nadzemní podlaží) a 5+1 (II. nadzemní podlaží) každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních oprav).

Na obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled ze dvora), navazuje přízemní, zděná kůlna s plochou střechou. Vedle oceňovaného objektu je situována zděná, přízemní kůlna se sedlovou střechou krytou z části plechovou krytinou a z části standardní povlakovou krytinou IPA.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 13/20, obec Lovčice, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 13/20, obec Lovčice, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 12.12.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 197.500 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 13/20 na rodinném domě s pozemky o celkové výměře 419 m2. Objekt dražby je zděný, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lovčice, v řadové zástavbě jako řadový krajní, na adrese Lovčice 265, 696 39 Lovčice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a dále přes pozemek, který je ve vlastnictví Obce Lovčice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení je dále možné napojení na plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2016 proběhla modernizace vnitřního vybavení II. nadzemního podlaží s bytovou jednotku o velikosti 2+1. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dispozice objektu: I nadzemní podlaží: sklady, dílny, provozovna apod.. II. nadzemní podlaží: bytová jednotka; velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením.

Na přední obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z ulice), navazuje přízemní výminek se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že tento se nachází v havarijním stavebně technickém stavu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS