Prosinec 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 6 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6 ( podílu přísluší užívání bytu 3+1 a garáže), obec Bílá, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6 ( podílu přísluší užívání bytu 3+1 a garáže), obec Bílá, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 370.000 Kč
Kdy: 06.12.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 343.400 Kč
Jistota: 52.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem – pozemku p.č. St. 187 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hradčany, č.p. 36, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 187) a dále pozemku p.č. St. 188 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 188), vše zapsané na listu vlastnictví č. 271, vše v k.ú. Hradčany u Českého Dubu, obec Bílá, okres Liberec.

Objekt rodinného domu č.p. 36, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je podsklepený se třemi nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v odlehlé části obce Bílá, místní části Hradčany, jež není s centrem obce stavebně srostlá (cca 4km). Objekt je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a žumpu na vyvážení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 271/2 a p.č. 1251/1, které jsou ve vlastnictví Obce Bílá. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na pozemku u domu. V domě se nachází 6× byt 3+1, každý s kompletním sociálním zázemím. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byla provedena částečná výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako podprůměrnou. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/6 přísluší užívání jednoho bytu 3+1 o výměře 63,4 m2, který je situován v I. nadzemním podlaží výše uvedeného domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Zdroje tepla na vytápění nejsou ke dni ocenění instalovány. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění. Na pozemku p.č. St. 188 je situována přízemní zděná stavba s pultovou střechou, krytou standardní střešní krytinou, která je napojená na elektro. Vedlejší stavba slouží jako garáže. Ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/6 přísluší užívání jedné garáže, která je určená pro parkování jednoho osobního motorového vozidla.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 936.000 Kč
Kdy: 06.12.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 600.000 Kč
Jistota: 90.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, jehož součástí je stavba: Dolní Suchá, č.p. 318, rod. dům stavba stojí na pozemku p.č. 433, a dále pozemku p.č. 434 – zahrada o výměře 210 m2, vše v k.ú. Dolní Suchá, obec Havířov, okres Karviná.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Havířov, v místní části Dolní Suchá, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Orlovská 318/18, 735 64 Havířov - Dolní Suchá. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2736/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Havířov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla provedena částečná instalace kontaktního zateplovacího systému a byla vyměněna okna. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. B) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, podíl 1/2, obec Broumov, okres Náchod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, podíl 1/2, obec Broumov, okres Náchod
Stav: VYDRAŽENO
Za: 18.000 Kč
Kdy: 06.12.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1244/29 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1244/2ř), v k.ú. Broumov, obec Broumov, okres Náchod.

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Broumov, v řadové zástavbě jako řadová vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1084/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ je ve městě Broumov možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření z roku 1996. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec  Melč, okres Opava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Melč, okres Opava
Stav: VYDRAŽENO
Za: 82.500 Kč
Kdy: 12.12.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - objektu č.p. 21, rod. dům, příslušející k části obce Melč, na pozemku p.č. St. 61/1 (LV č. 708 – pozemek není předmětem této dražby), v k.ú. Melč, obec Melč, okres Opava.

Jedná se o pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Melč, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese Melč 21, 747 84 Melč. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiných subjektů a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt je z části situován i na pozemku p.č. 2707/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Přístup k předmětu ocenění je po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2903/1 - ostatní plocha a p.č. 2677/1 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 316/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Melč, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2707/1 - ostatní plocha a p.č. 2708 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn) a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 320 - zahrada, který je v podílovém vlastnictví povinné, ale není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Melč je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2000 byla provedena přístavba části rodinného domu a nadstavba II. nadzemního podlaží. Dále objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Bečváry, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Bečváry, okres Kolín
Stav: ODROČENO
Kdy: 18.12.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 120.000 Kč
Jistota: 24.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem –rodinného domu č.p. 40, příslušející k části obce Bečváry, na pozemku p.č. St. 10, včetně pozemku p.č. St. 10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2, pozemků p.č. 4 – zahrada o výměře 360 m2 a p.č. 1054/5 – zahrada o výměře 122 m2, vše v k.ú. Bečváry, obec Bečváry, okres Kolín.

Jedná se o zděný, přízemní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Bečváry, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci před objektem. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 976 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plyn, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Vstup do domu je z boční strany, přes verandu do chodby. Odtud jsou přístupné ostatní bytové prostory rodinného domu. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka cca 70 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými zásadními rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měli vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový technický stav je ke dni ocenění průměrný. Údržbu lze hodnotit jako mírně zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. Vlevo od rodinného domu je situována zděná přízemní garáž s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Dále je předmětem ocenění fóliovník a tyto venkovní úpravy: oplocení-drátěné pletivo v kovových rámech, 2x kovová vrátka, zpevněná plocha, darling, přípojky IS.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS