Říjen 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 17 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zahrada 2027m2, podíl 1/3, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zahrada 2027m2, podíl 1/3, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Stav: VYDRAŽENO
Za: 145.540 Kč
Kdy: 05.10.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 145.540 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázně následující věcné břemeno:

a) věcné břemeno (podle listiny) doživotní, bezplatné a nedílné požívání pro Klimšová Terezie, adresa neznámá. Listina: kniha knih vl. č. 744, č.d. 281/1927.

b) Věcné břemeno ve prospěch Kuruc Oskar a Kurucová Rozália. Vzhledem k tomu, že oba oprávnění z toho věcného břemene již nežijí, nebyla tato věcná břemena oceněna.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k pozemku p.č. 4140/1 - zahrada, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, který je situován v zastavěné, okrajové části města Ostrava, místní části Slezská Ostrava. Pozemek je situovaný v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4134/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, přes pozemek p.č. 4139/4 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 4139/5 - zahrada, které jsou ve vlastnictví státu.

Ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Ostrava je pozemek veden v plochách „bydlení v rodinných domech“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + 591m2 zahrady, obec Hrádek nad Nisou, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + 591m2 zahrady, obec Hrádek nad Nisou, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 585.000 Kč
Kdy: 05.10.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 585.000 Kč
Jistota: 117.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hrádek nad Nisou, v místní části Václavice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Václavice č.p. 215, 463 34 Hrádek nad Nisou-Václavice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2788 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10 m od předmětu ocenění.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu (pravděpodobně na pozemku jiného vlastníka), septik, trativod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je cca z roku 1920. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2007 byla provedena oprava vodorovných konstrukcí, části vnitřních omítek, rozvodů topení, elektro, vody, kanalizace, byl pořízen nový elektrický bojler a bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně. V roce 2008 proběhla výměna oken. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na zadní pravou část rodinného domu navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/6, obec Stonava, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/6, obec Stonava, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 107.000 Kč
Kdy: 05.10.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 107.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne následující věcné břemeno:

- Věcné břemeno vedení inženýrské sítě plynovodu, právo chůze a jízdy při údržbě, opravách nebo odstraňování plynovodu zřízené ve prospěch Green Gas DPB a.s., Rudé armády 637, 73921 Paskov, IČO: 00494356, zřízené Smlouvou o zřízení věcného břemene - úplatné ze dne 09.01.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.01.2006.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, přízemní, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Stonava, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky p.č. 1031, p.č. 1032, p.č. 1033, p.č. 1034, p.č. 1049/20 a p.č. 1019/7 leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1091/22 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Stonava.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, vlastní studnu. V obci Stonava je možnost napojení na kompletní IS. Dům sestává z bytové jednotky o velikosti 4+2 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí a částečná rekonstrukce vnitřního vybavení rodinného domu. Celkový technický stav je ke dni ocenění průměrný. Údržbu lze hodnotit jako průměrnou.

Za rodinným domem je situována zděná přízemní stodola se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Na zahradě rodinného domu je pak situován dřevěný altán, vedlejší stavba pro chov domácího zvířectva a udírna.

Dále jsou předmětem ocenění pozemky p.č. 1049/10, p.č. 1049/14 a p.č. 1050/5, které jsou situovány v jižní části katastrálního území Stonava, v zemědělských honech a ke dni ocenění jsou zemědělsky obhospodařovány.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zbořeniště + 1039m2 zahrady, podíl 1/4, obec Brniště, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zbořeniště + 1039m2 zahrady, podíl 1/4, obec Brniště, okres Česká Lípa
Stav: VYDRAŽENO
Za: 71.000 Kč
Kdy: 05.10.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 68.000 Kč
Jistota: 17.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 69/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 140/1 - zahrada, p.č. 140/2 - zahrada a p.č. 141 - zahrada, vše v k.ú. Brniště, obec Brniště, okres Česká Lípa, které jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Brniště. Pozemky jsou situovaný v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1599/16 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. V obci Brniště je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, obecní vodovod.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky, obec Lukavec u Hořic, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky, obec Lukavec u Hořic, okres Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 385.000 Kč
Kdy: 12.10.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 385.500 Kč
Jistota: 78.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

- Věcné břemeno (podle listiny) práva zřízení a vedení vodovodní přípojky a odběr vody ze studny na p.124/1, včetně práva chůze a jízdy za účelem oprav vod. vedení k parc.č.: St. 16/2, zřízené Smlouvou o věcném břemeni V3 27/1996 ze dne 8.12.1995.

- Věcné břemeno (podle listiny) práva zřízení a vedení vodovodní přípojky a odběr vody ze studny na p.124/1, včetně práva chůze a jízdy za účelem oprav vod. vedení k parc.č.: 124/2, zřízené Smlouvou o věcném břemeni V3 27/1996 ze dne 8.12.1995.

- Věcné břemeno (podle listiny) práva zřízení a vedení vodovodní přípojky a odběr vody ze studny na p.124/1,včetně práva chůze a jízdy za účelem oprav vod. vedení k parc.č.: 171, zřízené Smlouvou o věcném břemeni V3 27/1996 ze dne 8.12.1995.

Popis:

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. St. 16/1 - zastavěná plocha a nádvoří, je situován pouze objekt vedlejší stavby. Stavba č.p. 37 - bydlení již neexistuje, zanikla. Evidenční stav staveb zapsaných v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Předmětem ocenění jsou tak pouze vedlejší stavba a pozemky zapsané na LV č. 163 pro k.ú. Lukavec u Hořic.

Předmětem dražby jsou pozemky p.č. St. 16/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 124/1 - zahrada a p.č. 124/3 - zahrada, vše v k.ú. Lukavec u Hořic, obec Lukavec u Hořic, okres Jičín, které jsou situovány v centrální, zastavěné části obce Lukavec u Hořic. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 730/1 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 730/7 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Lukavec u Hořic. V obci Lukavec u Hořic je možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, elektro a hloubková kanalizace.

Na pozemku p.č. St. 16/1 - zastavěná plocha a nádvoří je situován přízemní, převážně dřevěný objekt stodoly se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na pozemku p.č. 124/3 - zahrada se z části nachází dřevěná přístavba kůlny v havarijním stavu (vedlejší stavba tvoří příslušenství k pozemku p.č.124/3). Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zem. stavba + pozemky 1812m2, obec Lovečkovice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zem. stavba + pozemky 1812m2, obec Lovečkovice, okres Litoměřice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 410.000 Kč
Kdy: 12.10.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 410.000 Kč
Jistota: 82.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lovečkovice, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 851 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a přes pozemek p.č. 804/18 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Lovečkovice, 411 45 Lovečkovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 6 m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. V obci Lovečkovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod. Původní stáří objektu je z roku 1926. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemky, obec Neuměřice, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemky, obec Neuměřice, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 345.000 Kč
Kdy: 12.10.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 345.000 Kč
Jistota: 69.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou a taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Neuměřice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Neuměřice 60, Neuměřice 273 26. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 157/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Neuměřice.

Dům je napojen pouze na žumpu. V obci Neuměřice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dům sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizace prvků krátkodobých životností. V roce 1995 byla provedena výměna oken za nová plastová. V roce 2008 byly opraveny vodorovné konstrukce, vnitřní obklady a omítky, podlahy, sociální zázemí a byl nově instalován elektrický bojler. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavbu se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 5283m2, podíl 1/2, obec Janovice v Podještědí, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 5283m2, podíl 1/2, obec Janovice v Podještědí, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 113.600 Kč
Kdy: 12.10.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 77.600 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemků p.č. St. 32/1 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 59/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Janovice v Podještědí, obec Janovice v Podještědí, okres Liberec, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Janovice v Podještědí. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 859/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Janovice v Podještědí.

V obci Janovice v Podještědí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Janovice v Podještědí jsou pozemky vedeny jako:

- pozemek p.č. St. 32/1 - „plochy smíšené obytné“

- pozemek p.č. 59/1 - „plochy smíšené obytné - NÁVRH“

Na pozemku p.č. 59/1 je situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemek, podíl 1/2, obec Boskovštejn, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemek, podíl 1/2, obec Boskovštejn, okres Znojmo
Stav: VYDRAŽENO
Za: 134.000 Kč
Kdy: 19.10.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 134.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

I ) Rodinný dům č.p. 79 s příslušenstvím

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou krytinou šindelem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Boskovštejn, jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Boskovštejn 79, Boskovštejn 671 54. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 728/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a přes pozemek 745/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Boskovštejn.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, plynové vedení. V obci Boskovštejn je dále možné napojení na obecní vodovod. Původní stáří domu je přes 80 let. Ke dni ocenění probíhá celková modernizace a rekonstrukce oceňovaných nemovitostí avšak nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukce. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavbu se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Před rodinným domem, vlevo (pohled z ulice), je situována dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou šindelem.

II) Pozemek p.č. 482/23 - trvalý travní porost

Předmětem dražby je pozemek p.č. 482/23 - trvalý travní porost, v k.ú. Boskovštejn, obec Boskovštejn, okres Znojmo, který je situován v JV části katastrálního území s přístupem přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
Stav: VYDRAŽENO
Za: 105.000 Kč
Kdy: 19.10.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 105.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, zřejmě částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou. Předmět je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v mimo zastavěnou část města Jaroměřice nad Rokytnou, v místní části Příložany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 735/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou je možnost napojení kompletní inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zázemím (suché WC mimo stavbu). Původní stáří objektu je cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt zřejmě procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba ve špatném stavu - předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Na obytnou část rodinného domu vlevo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Věžnička, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Věžnička, okres Jihlava
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 19.10.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Věžnička, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 653/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Věžnička.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plyn. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť i přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří je cca 90 roků. V průběhu životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu – předpoklad proveden rozsáhlejších stavebních úprav.

Na obytnou část rodinného domu vlevo (pohled z ulice) navazuje zděná, přízemní stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje dřevěná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vedle rodinného domu vpravo (pohled z ulice) je situován zděný, přízemní objekt bývalých chlévů s pultovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 14541m2, podíl 1/4, obec Radenín, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 14541m2, podíl 1/4, obec Radenín, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 44.700 Kč
Kdy: 19.10.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 44.700 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 323/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 323/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 324 - ostatní plocha a pozemku p.č. 456/3 - orná půda, vše v k.ú. Radenín, obec Radenín, okres Tábor. Pozemky p.č. 323/1, p.č. 323/2 a p.č. 324 tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny neudržovaného charakteru. Pozemek p.č. 456/3 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 43.600 Kč
Kdy: 26.10.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 43.600 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu, u okraje koryta vodního toku Dědina (Zlatý potok) a křižovatky. Jednalo se o původní rodinný dům, který později sloužil jako rekreační zařízení. Dle zjištění bylo započato s jeho rekonstrukcí. V rozestavěném stavu byl objekt prodán, v roce 1993 bylo vydané dodatečné stavební povolení na rekonstrukci č.p. 42 (mělo dojít ke změně účelu užívání na rekreační objekt), k plánované rekonstrukci nedošlo. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, naproti je restaurace. Stavba se nachází v širším centru obce Kounov, do Dobrušky je vzdálenost 8 km, do Hradce Králové je vzdálenost 34 km. Přístup ke stavbě je možný přímo z komunikace, oplocení pozemku není provedeno. Nezastavěná část pozemku je podlouhlého tvaru, v podélném směru vede přes pozemek podzemní vodní náhon s revizními odkrytými šachtami. Dále přes pozemek vede vzduchem kabelové vedení veřejného osvětlení vč. betonových sloupů. Upozorňujeme, že stavba se nachází v plochách záplavového území 100-leté vody - viz příloha posudku.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 12 293m2, podíl 1/6, obec Velenice, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 12 293m2, podíl 1/6, obec Velenice, okres Nymburk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 43.400 Kč
Kdy: 26.10.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 43.400 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávají z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 118/1, a p.č. 118/2, vše v k.ú. Velenice, obec Velenice, okres Nymburk, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Dašice, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Dašice, okres Pardubice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 103.500 Kč
Kdy: 26.10.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. V zadním rohu pozemku stojí kůlna. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, centrum obce Dašice je ve vzdálenosti 500 m, do Pardubic je vzdálenost 9 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/5, obec Archlebov, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/5, obec Archlebov, okres Hodonín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 58.000 Kč
Kdy: 26.10.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je dům č.p. 324 na parc.č. st. 320. Dům je situován do běžné uliční zástavby v postranní ulici, v okrajové části obce Archlebov, jako řadový, vnitřní. Je napojen na veřejné inženýrské sítě - vodovodní řad a elektro, kanalizace je napojena na domovní žumpu a plynovodní přípojka není provedena. Dům je obdélníkového půdorysu a je rozšířen směrem do dvora o hospodářskou část. Je přízemní, nepodsklepený a má sedlovou střechu s taškovou, pálenou krytinou. Přízemí je využíváno jako obytné. V uličním průčelí domu je hlavní vjezd do nemovitosti. Z průjezdu je vstup do obytné části domu, do chodby a odtud je vstup do obytných místností a příslušenství. Všechny prostory v domě jsou využívány k bytovým účelům. Obytná část obsahuje ve využívané části domu dva pokoje, průjezd, chodbu, kuchyni a komoru. V obytné části domu nejsou prostory, které by mohly sloužit ke komerčním účelům ani jiné provozní místnosti. Z toho důvodu je dům charakterizován jako rodinný.

Stáří objektu je cca 80 let. Dům je pravděpodobně v původním stavu, není známo, že by zde proběhla rekonstrukce většího rozsahu nebo opravy. V současné době však nese znaky zanedbané údržby. Technický stav domu je podprůměrný, vybavení je pod úrovní obvyklého standardu bydlení v dané lokalitě. Na domě nejsou patrny ani změny vybavení. V domě chybí koupelna, záchod je suchý, vestavěný do hospodářské části. V kuchyni je uhelný sporák a umývadlo se studenou vodou. Vytápění domu je lokální, na tuhá paliva. Dům z uliční strany vymezuje dvůr, který je ze zadní strany ohraničen plotem. Ze dvora je rovněž vstup do domu zadním vstupem. Pozemek je tvořen jednou parcelou, ohraničenou zástavbou a ploty. Vjezd na dvůr je možný průjezdem z uliční strany.

Příslušenstvím k domu a k zastavěnému pozemku je zděný objekt, hospodářská část, nyní využívána jako sklad, zpevněná plocha dvora a přípojky IS. Pozemek a dům je přístupný z veřejného prostranství, kde probíhá zpevněná komunikace, navazující na průjezdní silnici v obci asi po 300m.

Základy domu jsou cihelné nebo kamenné, bez vodorovné hydroizolace, stěny jsou vesměs z cihelného zdivá s nedostatečnými tepelně technickými vlastnostmi, stropy jsou dřevěné, trámové, vesměs s viditelnými trámy. Střecha je sedlová, s klasickým, dřevěným jednoduchým krovem a krytinou z pálených tašek. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu, žlaby a svody jsou z uliční strany v dobrém stavu. Okna jsou vesměs dřevěná dvojitá (kastlová), zasklená, dveře jsou do dřevěných zárubní. Vrata vjezdu jsou z ulice dřevěná, svlaková, ze dvora chybí. Vchod do domu je z ulice dveřmi do domovní chodby a odtud do pokojů, kuchyně a komory. Chodba je průchozí do dvora. Obytné pokoje mají podlahu z dřevěné dlážky nebo betonu. Na chodbě je dlažba, v průjezdu hliněná podlaha. Venkovní fasáda uličního i dvorního průčelí je vápenná.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS