Říjen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 13 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Přibyslavice, okres Brno-venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Přibyslavice, okres Brno-venkov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.10.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 120.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl povinného č. 2 ve výši 1/4 k nemovitým věcem – pozemku - p.č. 159/31 - ostatní plocha o výměře 479 m2, pozemku p.č. 159/44 - orná půda o výměře 3434 m2, pozemku p.č. 344/58 - orná půda o výměře 139 m2, pozemku p.č. 479/67 - orná půda o výměře 3616 m2, pozemku p.č. 479/87 - orná půda o výměře 4789 m2, pozemku p.č. 482/12 - orná půda o výměře 984 m2, pozemku p.č. 538/75 - orná půda o výměře 1543 m2, pozemku p.č. 538/101 - orná půda o výměře 797 m2, pozemku p.č. 538/116 - orná půda o výměře 156 m2, p.č. 538/117 – orná půda o výměře 223 m2, pozemku p.č. 538/156 - orná půda o výměře 1818m2, pozemku p.č. 978/23 - ostatní plocha o výměře 53 m2 a pozemku p.č. 978/33 - ostatní plocha o výměře 67 m2, LV č. 255, vše na listu vlastnictví č. 255 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše, obec Přibyslavice, okres Brno-venkov.

A) Stavební pozemky

Pozemky p.č. 159/31, p.č. 482/12, p.č. 538/156, jsou situovány v okrajové severo-západní, východní a severo-východní části obce Přibyslavice a netvoří jednotný funkční celek. Pozemek p.č. 159/31 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 956/6 - ostatní plocha, pozemek p.č. 538/156 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 978/1 – ostatní plocha a pozemek p.č. 482/12 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 956/1 - ostatní plocha a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 482/11 - orná půda a p.č. 482/4 - orná půda, které jsou ve vlastnictví: Obec Přibyslavice, Přibyslavice, 664 83. Dle internetových stránek obce Přibyslavice je v obci možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Přibyslavice jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 159/31 - ostatní plocha - „rozvojová plocha pro bydlení“, p.č. 482/12 - část - orná půda - „rozvojová plocha pro bydlení“, p.č. 538/156 - část - orná půda - „rozvojová plocha pro bydlení.“ Informace, týkající se územního plánu, byly sděleny pracovníkem Obecního úřadu obce Přibyslavice. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

B) Zemědělské pozemky

Pozemek p.č. 159/44 je situván v severo-západní, okrajové části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 538/156, p.č. 479/87, p.č. 978/33 a p.č. 344/58 tvoří funkční celek a pozemky p.č. 482/12, p.č. 538/116, p.č. 538/117, p.č. 538/75, p.č. 538/101, p.č. 978/23 a p.č. 479/67 tvoří funkční celek. Tyto jsou situovány v severo-východní, okrajové části katastrálního území, s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., podíl 1/2, obec Kamýk nad Vltavou , okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., podíl 1/2, obec Kamýk nad Vltavou , okres Příbram
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.10.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 493.000 Kč
Jistota: 740.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.2470161&y=49.6439958&z=19&base=ophoto&q=Kam%C3%BDk%20nad%20Vltavou%20105&source=addr&id=10601315

Kamýk nad Vltavou ev. č. 105, 262 63 Kamýk nad Vltavou, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 270 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kamýk nad Vltavou, č.e. 105, rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 270), pozemku p.č. 582/12 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 582/15 - zahrada, vše v k.ú. Kamýk nad Vltavou, obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram.

Jedná se o zděný, pravděpodobně nepodsklepený objekt rodinné rekreace se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v okrajové, zastavěné části obce Kamýk nad Vltavou, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 582/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kamýk nad Vltavou, č. p. 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou. Dle informací ČSÚ se v obci Kamýk nad Vltavou nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za objektem je situována vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, kovová vrata, 2x kovová vrátka, zeď opěrná kamenná, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/4, pozemky, obec Janovice v Podještědí, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/4, pozemky, obec Janovice v Podještědí, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.10.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.700 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem –pozemkům p.č. 189/2 - orná půda o výměře 3904 m2 a p.č. 195 - trvalý travní porost o výměře 119 m2, LV č. 127, v k.ú. Janovice v Podještědí, obec Janovice v Podještědí, okres Liberec.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům (v havarijním stavu) se zahradou, podíl  1/5, obec Zlonice, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům (v havarijním stavu) se zahradou, podíl 1/5, obec Zlonice, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.10.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 177.333 Kč
Jistota: 26.600 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Zlonice%20281&source=addr&id=9682812&ds=1&x=14.0979475&y=50.2847807&z=17&base=ophoto

Pippichova 281, 273 71 Zlonice, Česko

Pejšova 140, 273 71 Zlonice, Česko

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. St. 152 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba: Zlonice, č.p. 140, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 152); II) pozemku p.č. St. 183/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2, jehož součástí je stavba: Zlonice, č.p. 281, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 183/4) a pozemku p.č. 19/3 – zahrada o výměře 533 m2, vše na listu vlastnictví 991 v k.ú. Zlonice, obec Zlonice, okres Kladno.

I) Pozemek p.č. St. 152, LV č. 991, v k.ú. Zlonice

Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, na pozemku p.č. St. 152 se nachází objekt ve špatném stavebně technickém stavu a a je na něj nahlíženo jako na příslušenství věci hlavní. V obvyklé hodnotě je tedy předmětem ocenění pozemek p.č. St. 152. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Pozemek p.č. St. 152 je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Zlonice, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Dle informací ČSÚ v obci Zlonice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Zlonice je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území - plochy bydlení venkovského charakteru. Informace získány z internetových stránek obce Zlonice.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku se nachází vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

II) Pozemky p.č. St. 183/4 a p.č. 19/3, LV č. 991, v k.ú. Zlonice

Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, na pozemku p.č. St. 183/4 se nachází přízemní nepodsklepený objekt, který je havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí, chybějící střešní konstrukce. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §16, odst. 3 uvažujeme cenu stavby jako nulovou. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Pozemky p.č. St. 183/4 a p.č. 19/3 jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Zlonice, v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, kamenné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 735/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Zlonice, náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice. Dle informací ČSÚ v obci Zlonice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Zlonice jsou pozemky zahrnuty v plochách zastavitelného území - plochy bydlení venkovského charakteru. Informace získány z internetových stránek obce Zlonice. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku p.č. St. 152, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: 3x ocelový sloupek

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), podíl 1/2, obec Ivančice, okres Brno-venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), podíl 1/2, obec Ivančice, okres Brno-venkov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.10.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.130.000 Kč
Jistota: 169.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Ivan%C4%8Dice%20%C4%8D.p.%20821&source=addr&id=11089150&ds=1&x=16.3681067&y=49.1024379&z=19&base=ophoto

Za ústavem 821/4, 664 91 Ivančice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci – jednotky č. 821/3 v budově č.p. 821, příslušející k části obce Ivančice, na pozemku p.č. St. 908, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 5892/54270, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4804 a listu vlastnictví č. 2858, vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Brno-venkov.

Bytová jednotka č. 821/3 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Za ústavem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Ivančice se nachází kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3108/1 a dále přes pozemek p.č. 570/3, které jsou ve vlastnictví Města Ivančice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 50-ti lety. V roce 2017 byly osazeny nové vchodové dveře do objektu. Ke dni ocenění na objektu probíhá rekonstrukce přívodní elektroinstalace a výměna pojistkové skříně. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA!  garáž, podíl 1/2, obec Moravská Třebová, okres: Svitavy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! garáž, podíl 1/2, obec Moravská Třebová, okres: Svitavy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.10.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 100.000 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem – objektu bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 1394/7, včetně pozemku p.č. 1394/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, vše na listu vlastnictví č. 4606 v k.ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres Svitavy.

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části města Moravská Třebová, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1401/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová a dále přes pozemek p.č. 1394/2 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ se ve městě Moravská Třebová nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro dvě osobní vozidla. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření pravděpodobně z roku 2003. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Údrnice, okres Únětice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Údrnice, okres Únětice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.10.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 180.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Un%C4%9Btice%2020%20%C3%9Adrnice&source=addr&id=9314632&ds=1&x=15.2645934&y=50.3602905&z=18&base=ophoto

Únětice 20, 507 23 Údrnice - Únětice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 727 m2, jehož součástí je stavba: Únětice, č.p. 20, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 13) a pozemku p.č. 14/1 – zahrada o výměře 866 m2, vše na listu vlastnictví 226 v k.ú. Únětice, obec Údrnice, okres Jičín

Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Údrnice, v místní části Únětice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Únětice č.p. 20, 507 23 Údrnice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 265/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a přes pozemek p.č. 258/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Údrnice, č.p. 79, 507 23 Údrnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Údrnice nachází hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou krytinou z PVC; b) venkovní úpravy: Žumpa, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Kuřim, okres Kuřim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Kuřim, okres Kuřim
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.10.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 3.186.666 Kč
Jistota: 478.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Na%20Kr%C3%A1lovk%C3%A1ch%20930&source=addr&id=11102856&ds=1&x=16.5292883&y=49.3095314&z=17&base=ophoto

Na Královkách 930/18, 664 34 Kuřim, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – jednotka č. 930/18 v budově č.p. 929, 930, příslušející k části obce Kuřim, na pozemku p.č. 1786, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 24/1000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4803 a listu vlastnictví č. 3366, vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov.

jednotka č. 930/18 se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Na Královkách. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1798 a dále přes pozemek p.č. 1797/4, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před přibližně 45-ti lety. Dle sdělení účastníka místního šetření byla přibližně v roce 2015 provedena oprava fasádních omítek a výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední se společným plynovým kotlem pro BD. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, podíl 1/2, obec Pardubice, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, podíl 1/2, obec Pardubice, okres Pardubice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.10.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti – garáže bez čp/če, na pozemku p.č. St. 542/3, včetně pozemku p.č. St. 542/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24m2, v k.ú. Popkovice, obec Pardubice, okres Pardubice.

Jedná se o ocenění přízemní, zděné, nepodsklepené garáže bez čp/če s mírnou pultovou střechou. Objekt je situován v zastavěné části města Pardubice, místní části Popkovice, jako řadový vnitřní. Objekt je zřejmě napojen jen na elektrickou energii. Přístup je z pozemků p.č. 194/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 21. Dle místního šetření se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo a je přístupna z veřejné nezpevněné komunikace. Svislé konstrukce jsou zděné, pultová střecha kryta vlnitým eternitem, vrata plechová, fasádní omítky vápenné hrubé stříkané, ostatní konstrukce jsou uvažovány jako standardní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 1984 m2, podíl 1/7, obec Kly, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 1984 m2, podíl 1/7, obec Kly, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.10.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 87.500 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem – pozemku p.č. 516/27 - orná půda, v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 516/27 - orná půda, v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Kly, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 516/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kly. Dle informací ČSÚ v obci Kly je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Kly je pozemek zahrnut ve stabilizovaných plochách: - část pozemku (cca 485 m2) „ZV - zeleň na veřejných prostranstvích“ - část pozemku (cca 1.320 m2) „BH - bydlení v bytových domech“ - část pozemku (cca 179 m2) „PV - veřejná prostranství.“ Pozemek je užíván vlastníky bytových jednotek v bytových domech č.p. 265 a p.č. 264.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Kněžpole, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Kněžpole, okres Uherské Hradiště
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.10.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 89.333 Kč
Jistota: 13.400 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1381/33 - ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemku p.č. 1381/34 - ostatní plocha o výměře 26 m2, pozemku p.č. 1381/88 – orná půda o výměře 2109 m2, pozemku p.č. 1381/91 - orná půda o výměře 2087 m2, pozemku p.č. 1823/44 - orná půda o výměře 2048 m2, pozemku p.č. 2131/1 - orná půda o výměře 2410 m2, pozemku p.č. 2131/2 - ovocný sad o výměře 277 m2, pozemku p.č. 2176/1 - orná půda o výměře 1047 m2, pozemku p.č. 2228/2 - ostatní plocha o výměře 163 m2 a pozemku p.č. 2945/249 - vodní plocha o výměře 24 m2, vše na listu vlastnictví 469 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, obec Kněžpole, okres Uherské Hradiště.

Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Kněžpole nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Pozemky p.č. 1381/33, p.č. 1381/34, p.č. 1381/88 a p.č. 1381/91 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích p.č. 1381/33 a p.č. 1381/34 se nachází nezpevněná komunikace. Pozemky p.č. 1823/44 a p.č. 2945/249 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po nezpevněných pozemcích. Dle platného územního plánu obce Kněžpole (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Uherské Hradiště) je část pozemku p.č. 1823/44 (cca 425 m2) vedena v plochách návrhových: „BI - plochy pro bydlení individuální.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 2131/1 a p.č. 2131/2 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jižní části katastrálního území a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 2131/2 se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Pozemek p.č. 2176/1 je situován v odlehlé, jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2751/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kněžpole, č.p. 125, 687 12 Kněžpole a na pozemku p.č. 4531/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Mistřice, č.p. 9, 687 12 Mistřice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 2228/2 se nachází v jižní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Borovy, okres Plzeň-jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Borovy, okres Plzeň-jih
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.10.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 116.666 Kč
Jistota: 17.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Borovy&source=muni&id=4823&ds=2&x=13.3005971&y=49.5227384&z=15&base=ophoto

49.532208833, 13.307138116
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 212/6 - trvalý travní porost o výměře 115 m2, pozemku p.č. 212/7 - trvalý travní porost o výměře 41 m2, pozemku p.č. 243/1 - orná půda o výměře 4484 m2, pozemku p.č. 243/2 - orná půda o výměře 162 m2, pozemku p.č. 286/9 - orná půda o výměře 2045 m2, pozemku p.č. 286/12 - orná půda o výměře 1769 m2, pozemku p.č. 900/27 - trvalý travní porost o výměře 173 m2, pozemku p.č. 900/76 – vodní plocha o výměře 296 m2, pozemku p.č. 900/91 - vodní plocha o výměře 9 m2, pozemku p.č. 981/10 - orná půda o výměře 6598m2 a pozemku p.č. 981/30 - orná půda o výměře 2980 m2, vše na LV 170 v k.ú. Borovy, obec Borovy, okres Plzeň-jih.

Pozemky p.č. 212/6, p.č. 212/7, p.č. 286/9 a p.č. 286/12 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci a dále přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 243/1 a p.č. 243/2 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví. Pozemky p.č. 900/27, p.č. 900/76, p.č. 900/91 a p.č. 981/30 jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Vyjma pozemku p.č. 900/76 jsou pozemky zemědělsky obdělávané. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 900/76 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 981/10 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci a dále přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS