Srpen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 6 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kraslice, okres  Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kraslice, okres Sokolov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 04.08.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.5172445&y=50.3205129&z=19&base=ophoto&source=addr&id=10458581&q=Kraslice%201547

Komenského 1547/23, 358 01 Kraslice
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1783 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2, jehož součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1547, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1783), a dále pozemku p.č. 5522/34 - ostatní plocha o výměře 125 m2, vše na listu vlastnictví 576 v k.ú. Kraslice, obec Kraslice, okres Sokolov.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kraslice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Komenského 1547/23, 358 01 Kraslice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6681/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Kraslice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byly vyměněny nové klempířské konstrukce (žlaby, svody). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lesná, okres Lesná u Tachova
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lesná, okres Lesná u Tachova
Stav: VYDRAŽENO
Za: 42.334 Kč
Kdy: 04.08.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.334 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci – pozemku p.č. 614 – orná půda o výměře 3690 m2, na listu vlastnictví č. 30 v k.ú. Lesná u Tachova, obec Lesná, okres Tachov.

Pozemku p.č. 614 je situován v okrajové části obce Lesná s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1506/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Rokytá, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Rokytá, okres Mladá Boleslav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 573.333 Kč
Kdy: 18.08.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 573.333 Kč
Jistota: 86.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geom. plánu č.: 354-78/2021, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.8.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.8.2021. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Parcela: PK 271/2, Parcela: PK 271/3, Parcela: PK 274/1, Parcela: 273/9 a vázne na: Parcela: 273/1. Věcné břemeno je již ve výsledných hodnotách zohledněno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 273/9 - ostatní plocha o výměře 9791 m2, a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 271/2 o výměře 906 m2, (PK) p.č. 271/3 o výměře 327 m2 a (PK) p.č. 274/1 o výměře 889 m2, vše na listu vlastnictví č. 251 v k.ú. Dolní Rokytá, obec Rokytá, okres Mladá Boleslav.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Rokytá a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Dle platného územního plánu obce Rokytá jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „ZV - zeleň na veřejných prostranstvích.“ Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 18/100, obec Hanušovice, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 18/100, obec Hanušovice, okres Šumperk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 113.500 Kč
Kdy: 18.08.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 107.500 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.92578270292802&y=50.08031397739877&z=15&source=addr&id=9666598

Za Moravou 204, 788 33 Hanušovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 18/100 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 283/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hanušovice, č.p. 204, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 283/1), pozemku p.č. St. 564 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 564), a dále pozemku p.č. 1680 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Hanušovice, obec Hanušovice, okres Šumperk..

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 204, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Za Moravou. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a septik. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1683 a dále přes pozemek p.č. 1681, které jsou ve vlastnictví Města Hanušovice. Parkování je možné na vlastním pozemku u domu. V bytovém domě se nachází 2 bytové jednotky 3+1 a 2 bytové jednotky 1+1, každá pravděpodobně s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 100 lety. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako velmi špatnou. Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 18/100 přísluší užívání jednoho bytu 1+1 bez sociálního zázemí. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění. Předmětem ocenění jsou dále pozemky p.č. St. 564 a p.č. 1680, které tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku p.č. St. 564 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - jiná st.. Jedná se o přízemní, zděnou vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. N pozemku p.č. 1680 se nachází venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata s drátěným pletivem a kovová vrátka s drátěným pletivem).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Orná půda 131716m2, podíl 1/8, obec Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Orná půda 131716m2, podíl 1/8, obec Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
Stav: VYDRAŽENO
Za: 554.111 Kč
Kdy: 25.08.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 236.500 Kč
Jistota: 48.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3050 – orná půda, pozemku p.č. 3061 – lesní pozemek, pozemku p.č. 3068 – lesní pozemek, pozemku p.č. 3165 – orná půda, vše v k.ú. Dolní Třešňovec, obec Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí.

Pozemky parc.č. 3050, 3061 a 3068 se nacházejí mimo zastavěný intravilán obce Lanškroun, v k.ú. Dolní Třešňovec. Pozemky jsou mírně svažitého terénu. Dle územního plánu se nacházejí v plochách zemědělských, lesních a přírodních. Zemědělský pozemek parc.č. 3050 tvoří s okolními zemědělskými pozemky větší hospodářský celek. Pozemky parc.č. 3061 a 3068 plní funkci lesa s lesním porostem. Centrum obce Lanškroun je ve vzdálenosti 3 km, do Ústí nad Orlicí je vzdálenost cca 18 km. Přístup k pozemkům je po polních cestách, pouze zemědělskými stroji. Pozemek parc.č. 3165 se nachází v okrajové části obce Lanškroun, v k.ú. Dolní Třešňovec. Pozemek je rovinatého terénu. Dle územního plánu se nachází větší část pozemku v plochách stabilizovaných "NZ – plochy zemědělské". Menší část výměry u místní komunikace, za kterou je stávající zástavba, se nachází v plochách navrhovaných pro bydlení "BV - bydlení v rodinných domech (venkovské)". Přes pozemek vede vzduchem kabelové vedení el energie. Centrum obce Lanškroun je ve vzdálenosti 2,1 km, do Ústí nad Orlicí je vzdálenost cca 20 km. Přístup k pozemku je z místní zpevněné komunikace.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS