FAQ

Mailing list? – zavedení mailing listu pro ty, kteří se zaregistrují se svou e-mailovou adresou a chtějí pravidelně zasílat automatické zprávy o nově zveřejněných dražbách na našich stránkách

Kdo jsou soukromí exekutoři?

Soudní exekutor je občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notáře apod.), je bezúhonný a složil exekutorskou zkoušku.

Exekutor musí složit slib do rukou ministra a uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Exekutor má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele.

Exekutorů je jenom omezený počet (obdobně jako např. notářů) a jsou jmenováni vždy v určitém počtu pro obvod jednoho okresního soudu. Je motivován k tomu, aby pro oprávněného vymohl plnění v co nejvyšší možné míře, protože úplata za exekuční činnost je dominantní částí jeho příjmů. Je existenčně závislý na tom, jak dobře a jak rychle bude pracovat. 

Co je předmětem činnosti exekutora?

Exekutor zejména v exekučním řízení vymáhá to, co mělo být podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo některého jiného orgánu (exekučního titulu) splněno dobrovolně, ale nestalo se tak. Čili vymáhá na dlužníkovi nebo osobě, které je stanovena jiná povinnost, aby této své povinnosti dostál. Kromě toho může exekutor poskytovat právní pomoc, ale jen ve vymezeném okruhu záležitostí, aby "nesuploval" činnost advokátů. Dále sepisuje exekutorské zápisy, které mohou velmi ulehčit a upevnit postavení věřitele, přijímá věci do úschovy a vykonává některé další činnosti.

Kdo může být zaměstnancem exekutora?

Zaměstnancem exekutora může být exekutorský koncipient a exekutorský kandidát. Oba jsou zapsáni v Exekutorské komoře, musejí mít plnou způsobilost k právním úkonům, vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, být bezúhonní. U exekutora mohou být v pracovním poměru i další zaměstnanci, kteří jsou pověřováni vykonáváním jednodušších úkonů souvisejících s exekuční činností, a vykonavatelé, kteří vykonávají mobiliární exekuce.

Kdo je oprávněný a kdo povinný?

Oprávněný a povinný jsou dva základní účastníci exekučního řízení. Oprávněným je ten, komu z exekučního titulu svědčí nějaké právo (například věřitel). Povinným je naopak ten, kdo má podle exekučního titulu něco plnit, vykonat nebo zaplatit (dlužník). Dalším účastníkem řízení může být například manžel povinného, a to za předpokladu, že xekuce postihuje majetek, který náleží do společného jmění manželů.

Jaká je územní působnost exekutora?

Ač je soudní exekutor jmenován pro obvod konkrétního okresního soudu, v němž je umístěno jeho sídlo, jeho územní působnost je neomezená a může vykonávat činnost na celém území republiky. Sídlo musí mít vždy v okrese, pro který byl jmenován. Jinými slovy, soudní exekutor může provádět exekuci podle jakéhokoli exekučního titulu bez ohledu, kde byl vydán a kde je bydliště, sídlo nebo pobyt oprávněného nebo povinného.

Jak se zahajuje exekuční řízení?

Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh oprávněného. Návrh na nařízení exekuce se podává přímo exekutorovi, který požádá příslušný exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Pro sepsání návrhu, i když jde o úkon jednoduchý, je potřebné právní povědomí na určité úrovni. Každý návrh však bezpodmínečně musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen exekucí, v našem případě JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorského úřadu pro Prahu- východ, Michelská 1326/62, Praha 4. Rádi oprávněným poskytneme právní poradu s přípravou exekuce.

Kdy mohu využít služeb exekutora, co je exekuční titul?

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem, kterým je především:

  • Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, zejména tedy rozsudek, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz.

  • Vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz.

  • Vykonatelný rozhodčí nález.

  • Notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.

  • Vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy.

  • Některá další vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Jakými způsoby lze provést exekuci?

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Exekuci na peněžité plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu), postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí, podílů v obchodních společnostech apod.), prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí a prodejem podniku a zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce, zároveň může zvolit, jestli provede exekuci jen jedním nebo více způsoby, případně i všemi dostupnými, může tak učinit postupně i najednou.

Jaké jsou výhody soudní exekuce oproti jiným způsobům vymáhání pohledávek?

Exekuční řízení je alternativou především pro soudní výkon rozhodnutí. Postup v exekučním řízení je plně na straně exekutora. Ten sám volí, jaké způsoby exekuce budou použity, může různé exekuční metody kombinovat a podobně. Exekutor se musí snažit, aby exekuce byla úspěšná, protože jestliže se nezdaří, nezíská žádný profit. Oproti soudní exekuci, kdy výkon rozhodnutí provádí přímo příslušný okresní soud, jde o mnohem rychlejší a flexibilnější způsob vymožení dluhu či splnění jiné povinnosti. Přirozeně existují i další způsoby, jak vymoci dlužné plnění. Často jde však o metody, které se pohybují na samé hranici, nebo dokonce až za hranicí práva. Jde o činnost, která není řádně právně upravena a právní jistota klienta takové "firmy" je velmi malá. Podstatně propracovanějším institutem je činnost subjektů, které mohou vykonávat dobrovolné a nedobrovolné dražby podle zákona o veřejných dražbách. V této souvislosti je nutno poznamenat, že i exekutor může vykonávat dražbu, která není součástí exekuce.

Dohlíží někdo na činnost exekutora?

Kromě dohledu, který vykonává sám klient, a ten je často nejpřísnější, protože klient se může kdykoli rozhodnout, že není se službami spokojen a odejít "ke konkurenci", vykonává státní dohled nad exekuční činností Ministerstvo spravedlnosti. Dohled vykonává ve velké míře rovněž stavovský orgán exekutorů - Exekutorská komora České republiky.

Co je to součinnost třetích osob?

Nejrůznější subjekty musí poskytovat exekutorovi takové informace a takovou pomoc, aby exekuce mohla úspěšně proběhnout. Tato povinnost se vztahuje na všechny orgány státní správy a samospráv, na zdravotní pojišťovny, Policii ČR, na advokáty, notáře, banky (nemohou se odvolávat na bankovní tajemství), pošty, telekomunikační společnosti, podnikatele apod. Jestliže některý z těchto subjektů svoji povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která tím vznikne. Institut povinné součinnosti třetích osob velmi zvyšuje pravděpodobnost úspěchu exekuce.

Co je to exekuční soud?

Exekučním soudem je v prvním stupni vždy okresní soud. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má bydliště anebo sídlo povinný. Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je příslušný krajský soud. Pověření k provedení exekuce uděluje exekutorovi na návrh oprávněného doručený k vybranému exekutorovi vždy okresní soud, v jehož obvodu je bydliště nebo sídlo (u právnických osob) povinného. Nejdůležitější role soudu je v tom, že usnesením rozhoduje o pověření k provedení exekuce. V dalším průběhu exekučního řízení je naprostá většina rozhodovací pravomoci na exekutorovi, soudy pouze rozhodují o opravných prostředcích proti některým rozhodnutím exekutora. S jistou dávkou zjednodušení se dá říci, že soudy hrají roli jakéhosi garanta a dohlížitele nad exekučním řízením.

Co je to exekuční příkaz?

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jde vlastně o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí známého z občanského soudního řádu. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, nesmí jej zatížit nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je neplatný. Proti exekučnímu příkazu neexistuje žádný opravný prostředek.

Na kolik vás přijde exekuce?

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny především vyhláškou č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce hradí povinný. Oprávněný zpravidla zaplatí úřadu nějakou formou zálohu, která slouží ke krytí nákladů exekutora v průběhu řízení. Úřad může s klientem domluvit i smluvní odměnu. Ohledně konkrétních podrobností kontaktujte náš úřad na telefonním čísle +420 236 034 034.

Provádí exekutor dražby? Kde se o nich dozvíte?

Náš úřad dražby samozřejmě provádí a zpravidla se snažíme informovat o nich v dostatečném časovém předstihu jak na našich internetových stránkách, tak na úřední desce úřadu, portálu dražeb Exekutorské komory a také na realitních internetových serverech: www.portaldrazeb.cz a www.sreality.cz. Movité věci se prodávají v dražbě za 1/3 odhadní ceny, nemovitosti pak za 2/3 odhadní ceny. Dražby nemovitostí provádíme u nás v sídle úřadu. Dražby movitých věcí pořádáme v blízkosti exekučních skladů.

Předpisy

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanovují postupy při souběhu exekucí
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu krajských a okresních soudů
Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS