Březen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 14 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 11 733m2, podíl 1/6, obec Vsetín, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 11 733m2, podíl 1/6, obec Vsetín, okres Vsetín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 76.000 Kč
Kdy: 10.03.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 19.835 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno (podle listiny): a) zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy, energetického zařízení či nadzemního vedení VN, b) zdržet se po dobu trvání břemene činnosti, které by ohrozily spolehlivost a bezpečnost provozu, a který by znesnadňovaly přístup oprávněného k zařízení distribuční soustavy a to na dobu neurčitou a v souladu s geometrickým plánem č. 6400-369/2011, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 19.9.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.9.2013. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: parcela: 7455

Na nemovitosti vázne věcné břemeno (podle listiny): a) zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy, energetického zařízení či nadzemního vedení VN, b) zdržet se po dobu trvání břemene činnosti, které by ohrozily spolehlivost a bezpečnost provozu, a který by znesnadňovaly přístup oprávněného k zařízení distribuční soustavy a to na dobu neurčitou a v souladu s geometrickým plánem č. 6485-309/2012, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.10.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.10.2013. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: parcela: 7473

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 7366 - orná půda, pozemku p.č. 7455 - orná půda, pozemku p.č. 7473 - orná půda a pozemku p.č. 7491 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 7366 - orná půda, pozemku p.č. 7455 - orná půda, pozemku p.č. 7473 - orná půda a pozemku p.č. 7491 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 14720 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 7404 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Vsetín (zveřejněného na aktuálních www stánkách města Vsetín a Zlínského kraje) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. 7366 - stav „Z - plochy zemědělské“, p.č. 7455 - část (cca 1.530 m2) - návrhové plochy „DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava“, p.č. 7455 - část (cca 913 m2) - stav „Z - plochy zemědělské“, p.č. 7473 - návrhové plochy „DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava“, p.č. 7366 - část (cca 190 m2) - návrhové plochy „TV - plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství“, p.č. 7366 - část (cca 1.562 m2) - stav „Z - plochy zemědělské.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! garáž, podíl 1/2, obec Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! garáž, podíl 1/2, obec Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 134.000 Kč
Kdy: 10.03.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 75.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 337 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 337), v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části obce Josefův Důl, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 111/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl. Dle informací ČSÚ v obci Josefův Důl se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě mírně zanedbána. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako mírně podprůměrný (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 8/1000 na bytovém domě, obec Pečky, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 8/1000 na bytovém domě, obec Pečky, okres Kolín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 140.000 Kč
Kdy: 17.03.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0358450&y=50.0929364&z=19&base=ophoto&source=addr&id=9121051

Lhotecká 488, 289 11 Pečky, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 8/1000 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1908 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pečky, č.p. 488, byt. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 1908), a pozemku p.č. 1909 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pečky, č.p. 487, byt. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 1909), vše v k.ú. Pečky, obec Pečky, okres Kolín.

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 488, 487, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je podsklepený se třemi nadzemními podlažími, obytným podkrovím a sestává ze dvou vchodů. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Lhotecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1899, který je ve vlastnictví Města Pečky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V bytovém domě se nachází celkem 15 bytů o velikostech 1+1 až 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2020 bylo provedeno u objektu č.p. 487 zateplení soklu a výměna střešní krytiny, žlabů a svodů.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 8/1000 přísluší užívání 1/8 bytu o dispozici 3+kk (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit), která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu č.p. 488. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je dle sdělení souseda ústřední pravděpodobně s vlastním kotlem. Dle sdělení účastníka místního šetření byla v posledních letech provedena modernizace vnitřních prostor a výměna původních oken za nová. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace, obec Mořina, okres Beroun
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace, obec Mořina, okres Beroun
Stav: VYDRAŽENO
Za: 311.000 Kč
Kdy: 17.03.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 26.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - objekt č.e. 15 - rod. rekr, příslušející k části obce Mořina, na pozemku p.č. St. 301 (LV č. 373), v k.ú. Mořina, obec Mořina, okres Beroun.

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Mořina, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění Objekt je přístupný přes pozemek p.č. 749/6 - orná půda, který ve vlastnictví jiného subjektu. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt dále procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 30 do 50 roků. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na objekt rodinné rekreace navazuje rozpadlá dřevěná kůlna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 17315 m2, podíl 1/2, obec Nová Ves, okres Plzeň-jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 17315 m2, podíl 1/2, obec Nová Ves, okres Plzeň-jih
Stav: VYDRAŽENO
Za: 384.000 Kč
Kdy: 17.03.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 153.340 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 333/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 333/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 351/3 – ostatní plocha a pozemku p.č. 351/18 - orná půda, vše v k.ú. Nová Ves u Plzně, obec Nová Ves, okres Plzeň-jih.

Pozemky jsou situovány v centrální až jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny smíšeného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků p.č. 333/1 a p.č. 333/10 se nachází těleso starší, zpevněné účelové komunikace o šířce pro maximálně jedno osobní vozidlo. Dle sdělení starosty obce Nová Ves, pana Miroslava Sedláka, se jedná o bývalou vojenskou komunikaci, ke které není dochována žádná dokumentace.

Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: zpevněná plocha živičné konstrukce

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rod. rekr., podíl 1/4, obec Úštěk, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rod. rekr., podíl 1/4, obec Úštěk, okres Litoměřice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 252.000 Kč
Kdy: 17.03.2022 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 77.200 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 45/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Držovice, č.e. 18, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 45/1 a p.č. St. 45/3), vše v k.ú. Držovice, obec Úštěk, okres Litoměřice.

Chata je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, s vystupující přístavbou vstupu. Je samostatně stojící, situovaná na mírně svažitém terénu. Je zděná z cihel, okna jsou dřevěná + DITERM. Chata je napojena na el. proud a vodu ze studánky (napojeno více objektů dohromady). Chata je vytápěna kamny na tuhá paliva s rozvodem do radiátorů. Část chaty stojí na pozemku parc.č. St. 45/3, který je evidovaný na jiném listu vlastnictví, má jiného vlastníka a není předmětem dražby. Okolní zástavbu tvoří hlavně rekreační chaty. Centrum obce Úštěk je ve vzdálenosti 4,3 km, do Litoměřic je vzdálenost 21 km. Přístup ke stavbě je možný přímo z místní nezpevněné cesty. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Vzhledem k výše uvedenému nebude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Příslušenství hlavní stavby tvoří: zpevněné plochy, inženýrské sítě - přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studánky, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, součástí pozemku parc.č. St. 45/1 je rostlinstvo - jehličnaté stromy (4 kusy).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 2+kk, obec Litvínov, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 2+kk, obec Litvínov, okres Most
Stav: VYDRAŽENO
Za: 490.450 Kč
Kdy: 24.03.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno v neprospěch předmětu ocenění a to věcné břemeno užívání výměníkové stanice, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 14.8.2001. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch Města Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov, IČO: 00266027 a vázne na: Stavba : Janov, č.p. 330, 331. Podrobný rozsah věcného břemene je patrný z výše uvedené listiny.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5700084&y=50.5919004&z=18&base=ophoto&q=Janov%20u%20Litv%C3%ADnova%20330&source=addr&id=9601053&ds=1

Hamerská 330, 435 42 Litvínov - Janov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - bytová jednotka č. 330/14 v budově č.p. 330 a č.p. 331, příslušející k části obce Janov, na pozemcích p.č. St. 353/1 a p.č. St. 353/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 399/28418, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1443 a listu vlastnictví č. 1398, vše v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, okres Most.

Bytová jednotka č. 330/14 se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Hamerská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 577/172, který je ve vlastnictví Města Litvínov. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů a dále byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém na jedné štítové stěně objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 30 do 50 let včetně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 1 247 m2, obec Orlová, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 1 247 m2, obec Orlová, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 154.000 Kč
Kdy: 24.03.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 62.500 Kč
Jistota: 12.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 2685/2 - zahrada, v k.ú. Lazy u Orlové, obec Orlová, okres Karviná.

Pozemek p.č. 2685/2 je situován v jiho-západní zastavěné části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2523 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Orlová, Osvobození 796, Orlová, Lutyně, 735 14. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu města, obce Orlová je pozemek zahrnut v plochách “ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek orná půda 2559m2, podíl 1/2, obec Praha, okres hlavní město Praha
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek orná půda 2559m2, podíl 1/2, obec Praha, okres hlavní město Praha
Stav: VYDRAŽENO
Za: 157.000 Kč
Kdy: 24.03.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 57.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1333/36 – orná půda, vše v k.ú. Dolní Chabry, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Zemědělský pozemek p.č. 1333/36 – orná půda o výměře 2559 m2 se nachází mimo zastavěnou část obce, je rovinatý, obdělávaný a je součástí většího půdního celku. Centrum městské části Dolní Chabry je ve vzdálenosti 1,4 km. Přístup k pozemku je možný po zpevněné místní komunikaci.

 • jpg Foto 1 , Velikost: 206.87 kB, Datum poslední změny: 11.04.2022
 • jpg Foto 2 , Velikost: 80.67 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • jpg Foto 3 , Velikost: 87.96 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • jpg Foto 4 , Velikost: 75.29 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • jpg Foto 5 , Velikost: 144.25 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • jpg Katastrální mapa I. , Velikost: 560.27 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • jpg Katastrální mapa II. , Velikost: 630.62 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 377.13 kB, Datum poslední změny: 02.02.2022
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.84 MB, Datum poslední změny: 02.02.2022
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Čermná, okres Domažlice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Čermná, okres Domažlice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 170.500 Kč
Kdy: 31.03.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 52.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.1115180&y=49.5325856&z=19&base=ophoto&q=%C4%8Cermn%C3%A1%20u%20sta%C5%88kova%2095&source=addr&id=9743406&ds=1

Čermná 95, 345 61 Čermná, Plzeňský kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z rodinného domu č.p. 95, příslušející k části obce Čermná, na pozemku p.č. St. 103, včetně pozemku p.č. St. 103 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 96/7 - zahrada, vše v k.ú. Čermná u Staňkova, obec Čermná, okres Domažlice.

Jedná se o zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Čermná, v řadové zástavbě jako řadový koncový Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 892/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, Jižní Předměstí, 301 00. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 pouze se suchým WC. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1910. V průběhu životnosti objekt procházel částečnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které však nemají výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu starší než 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění mírně zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na dvorní trakt rodinného domu při pravé hranici pozemku navazují zděná, přízemní kůlna se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, zděná, přízemní dílna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou a dále suché WC, zděná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou a zděná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, podíl 1/2, obec Třinec, okres Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, podíl 1/2, obec Třinec, okres Frýdek-Místek
Stav: VYDRAŽENO
Za: 64.000 Kč
Kdy: 31.03.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 832/1 – zahrada o výměře 283 m2, pozemku p.č. 833/2 – zahrada o výměře 214 m2, vše v k.ú. Třinec, obec Třinec, okres Frýdek-Místek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky o celkové výměře 33 960 m2, podíl 2/24, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky o celkové výměře 33 960 m2, podíl 2/24, okres Kroměříž
Stav: VYDRAŽENO
Za: 80.444 Kč
Kdy: 31.03.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 26.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.3989628&y=49.2180879&z=15&base=ophoto&q=Lubn%C3%A1%20u%20Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEe&source=muni&id=3145&ds=1

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/24 k nemovitým věcem - I) pozemku p.č. 2751 - orná půda, pozemku p.č. 2804 - orná půda, pozemku p.č. 2963 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2966 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 3298 - orná půda, vše v k.ú.Lubná u Kroměříže, obec Lubná, okres Kroměříž. II) pozemku p.č. 2053 - orná půda, v k.ú. Vrbka u Sulimova, obec Vrbka, okres Kroměříž.

Pozemek p.č. 2751 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky p.č. 2804, p.č. 2963 a p.č. 2966 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3640 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Lubná, č. p. 177, 76701 Lubná. Pozemek p.č. 3298 je situován v jihozápadní části katastrálního území a je přístupný po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 2053 - orná půda o výměře 3 942 m2, v k.ú. Lubná u Kroměříže, obec Lubná, okres Kroměříž, je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2042 - ostatní plocha. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada s objektem rod. rekr. nezapsaným v KN, podíl 1/2, obec České Budějovice, okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada s objektem rod. rekr. nezapsaným v KN, podíl 1/2, obec České Budějovice, okres České Budějovice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 572.000 Kč
Kdy: 31.03.2022 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 357.000 Kč
Jistota: 510.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem-Neevidovanému objektu v KN, na pozemku p.č. 1473/1, včetně pozemku p.č. 1473 - zahrada, vše v k.ú. České Budějovice 3, obec České Budějovice, okres České Budějovice.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1473/1 je situován objekt, který není předmětem evidence katastru nemovitostí, z pohledu ocenění tento splňuje charakter objektu určeného pro rodinnou rekreaci. Dle sdělení Stavebního úřadu České Budějovice, pana Ing. Vlastislava Eliáše, ze dne 29.11.2021, se v archivní spisovně stavebního úřadu nenachází žádné dokumenty týkající se existence stavby na pozemku p.č. 1473/1 (t.j. územní rozhodnutí, stavební povolení, či ověřená projektová dokumentace, resp. sdělení k ověření existence stavby nebo kolaudačního rozhodnutí). Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města České Budějovice, v místní části České Budějovice 3, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází při hlavní komunikaci na ulici Generála Píky. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1874/15 - ostatní plocha a p.č. 1462/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu, a dále na pozemcích p.č. 1475/1 - ostatní plocha, p.č. 1475/6 – ostatní plocha a p.č. 1472/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě České Budějovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Před oceňovaným objektem, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1472/3), se nachází garáž ocelové konstrukce a se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Na obytnou část oceňovaného objektu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1472/3) navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, skleník, torzo pergoly, studna, přípojky ISTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS