Červen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 11 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 2/16, obec Teplá, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 2/16, obec Teplá, okres Cheb
Stav: VYDRAŽENO
Za: 22.000 Kč
Kdy: 07.06.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 2/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 351/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2, jehož součástí je stavba: Teplá, č.p. 302, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 351/14), vše v k.ú. Teplá, obec Teplá, okres Cheb.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, stojící jako řadový, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Teplá je ve vzdálenosti 1 km, do Chebu je vzdálenost 50 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace. Stavba je pravděpodobně neobydlená. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, kuchyně, 2 místnosti, WC, koupelna. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy. Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/50, obec Čelákovice, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/50, obec Čelákovice, okres Praha-východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.06.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

.
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/50 na nemovitých věcech sestávající z pozemku parc. č. St. 2100 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2, jehož součástí je stavba č.p. 442 Čelákovice, rod. dům (stavba stojí na pozemku parc. č. 2100), a dále pozemku parc. č. 2101- zahrada o výměře 261 m2, vše v kat. území Čelákovice, obec Čelákovice, část obce Čelákovice, okres Praha-východ, zapsáno na listu vlastnictví č. 2066.

Město Čelákovice vybudované při levém břehu řeky Labe leží nedaleko hlavního města Prahy. V obci je slušná občanská vybavenost. Je zde pošta, zdravotnické zařízení, policie, kanalizace (ČOV), vodovod a plynovod, mateřská, základní, střední odborná škola a gymnázium. V obci je dostupná autobusová a železniční doprava. Oceňovaná nemovitá věc se nachází v centrální části města ve smíšené zástavbě. Nemovitá věc situována v záplavovém území - riziko povodně 2 s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody).

Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku parc. č. St. 2100 stojí stavba samostatně stojícího, přízemního rodinného domu s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou dřevěné, PVC. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace na pozemku parc. č. 3097, který je ve vlastnictví města. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu (v ulici), kanalizace (v ulici), plynovodu (v ulici). Přípojky nebylo možné ověřit.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděná kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Velké Němčice, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Velké Němčice, okres Břeclav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.06.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemcích parc.č.: 1850/1 (PK) o výměře 3874 m2, 1850/2 (PK) o výměře 741 m2, 1850/3 (PK) o výměře 712 m2, 2045 (PK) o výměře 2374 m2, 2046 (PK) o výměře 1126 m2, 2047/1 (PK) o výměře 1255 m2, 2047/2 (PK) o výměře 539 m2 a 2048 (PK) o výměře 1417 m2 vše v k.ú. Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, zapsáno na listu vlastnictví č. 1158. Jedná se o pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK).

Městys Velké Němčice, ve kterém se nachází oceňované pozemky, leží v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav ve vzdálenosti cca 23 km jižně od Brna na levém břehu řeky Svratky, zastavěná část městyse leží západně při dálnici D2. Předmětem ocenění jsou převážně zemědělské pozemky situované v extravilánu jihovýchodně od zastavěné části napravo od dálnice D2 ve směru do Brna při hranici s k.ú. Křepice. Pozemky leží ve svažité oblasti, tvoří dvě skupiny spolu sousedících pozemků - parc.č. 1850/1, 1850/2 a 1850/3 jsou situované v lokalitě Nedámy, parc.č. 2045, 2046, 2047/1, 2047/2 a 2048 v lokalitě Vlčky. Pozemky slouží převážně k zemědělským účelům, v některých částech jsou porostlé trvalými porosty, v územním plánu městyse jsou vedeny v ploše Po (orná půda) a Ek (krajinná zeleň). Celková plocha oceňovaných pozemků dle výpisu z Katastru nemovitostí LV č. 1158 činí celkem 12 038 m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Růžďka, okr. Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Růžďka, okr. Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.06.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 213.500 Kč
Jistota: 32.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch oceňované nemovitosti jsou zřízena věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí. Jedná se o věcné břemeno chůze a jízdy na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.04.2007 s právními účinky vkladu práva ke dni 20.04.2007, evidované katastrem nemovitostí pod č.j. V-916/2007-810, s oprávněním pro parcelu č. St. 972 a s povinností pro parcely č. 1345, č. 1342/1, č. 1342/2 a věcné břemeno chůze a jízdy na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 10.05.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.05.2007, evidované katastrem nemovitostí pod č.j. V-1169/2007-810, s oprávněním pro parcelu č. St. 972 a s povinností pro parcely č. 1354/2, č. 1339/1, č. 1339/2, č. 1339/3, č. 1339/4, č. 1339/5, č. 1354/5.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 972 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, jehož součástí je stavba: Růžďka, č.p. 323, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 972), v k.ú. Růžďka, obec Růžďka, okres Vsetín.

Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se mimo zastavěnou část obce Růžďka, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Růžďka 323, 756 25 Růžďka. Parkování je možné u objektu na přístupové komunikaci. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci, na pozemcích jiných vlastníků (přístup k nemovitosti je však právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a žumpu. Dle informací ČSÚ v obci Růžďka je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod a plynové vedení.

Objekt sestává z obytné a hospodářské části. Obytná část pravděpodobně sestává ze dvou bytových jednotek se společným vstupem. V I.NP rodinného domu je situována bytovájednotka 2+1 s kompletním sociálním zařízením, ve II.NP 3+1 bez sociálního zařízení. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1946. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní hospodářskou část rodinného domu, (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 5597/9), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - kovové sloupky bez oplocení, přístupový chodník, dlážděný, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/9, obec Zvoleněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/9, obec Zvoleněves, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.06.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na předmětné nemovitosti vázne věcné břemeno pohledávky 3000 Kč – Barbory Roučkové převzaté z pozemkové knihy a to na základě listiny: Usnesení soudu číslo deníku 2126/1927 evidované Katastrálním úřadem pod č.j. Z-13200064/1969-231.Tato skutečnost je v části znaleckého posudku zabývající se omezením vlastnických práv uvedena a při stanovení výsledné ceny k ní bylo přihlédnuto.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 110 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 jehož součástí je stavba: Zvoleněves, č.p. 98, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 110) a pozemku p.č. 93/3 – zahrada o výměře 331 m2, vše v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

Oceňovaná nemovitost - dům č.p. 98 se nachází v intravilánu obce Zvoleněves. Dům je samostatně stojící nad úrovní zpevněné komunikace. Dispozice ani vybavení domu nebylo možné zjistit. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, jednopodlažní s půdou. Dům má obdélníkový půdorys, základy jsou kamenné, svislé konstrukce pravděpodobně smíšené, krovy a stropy dřevěné. Střecha sedlová, krytina střechy pálená taška. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Fasádní omítky jsou štukové. Okna plastová, dveře dřevěné. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stáří domu je cca 90 let. Dům se nachází na pozemku parc. č. St. 110, na pozemku se dále nachází zpevněná příjezdová plocha, vstupní vrata jsou plechová, pozemek oplocen drátěným pletivem do kovových rámů. Zbytek pozemku (předzahrádka) je zatravněn. Za pozemkem parc.č. St. 110 se nachází pozemek parc.č. 93/3 jež je v KN veden jako zahrada. Tento pozemek je obdélníkového tvaru, svažitý jihovýchodním směrem. Na pozemku se nachází stavba (kůlna - pravděpodobně dřevěné konstrukce se sedlovou střechou).

Vesnice Zvoleněves leží na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Slaný. Obec Zvoleněves se rozkládá asi 12 km severovýchodně od Kladna a 8 km východně od města Slaný. V obci je k dispozici mateřská i základní škola, sportovní hřiště, knihovna, kostel, ordinace praktického a zubního lékaře, poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde železniční zastávka.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Krnov, okres Bruntál
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Krnov, okres Bruntál
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.06.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.530.000 Kč
Jistota: 230.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z rozestavěné stavby rodinného domu, způsob využití: rozestav., která stojí na pozemku parc. č. 5163/2 (LV 2088) v kat. území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, zapsáno LV 6440.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v západní okrajové části města Krnov v ulici Ježnická vedle rodinného domu č.p./č.o. 2330/176. Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace. Budova je pravděpodobně založena na základové desce. Konstrukce budovy je zděná z cihel a tvárnic a její stavebně – technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z betonové tašky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Vnější omítky zcela chybí. V suterénu se nachází vestavěná garáž. Okolo domu se nachází zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebyly ověřeny. Vodovod je dostupný v dosahu pozemku. Na pozemku parc. č. 5163/2 stojí rozestavěný rodinný dům. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky parc. č. 5163/1 a parc. č. 5162 navazují na pozemek parc. č. 5163/2 a tvoří s ním jeden funkční celek, pravidelného tvaru. V katastru jsou vedeny jako orná půdy, ale slouží jako zahrada. Celková plocha pozemku je 1546 m2. Pozemek je středně svažitý a travnatý. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města Krnov a nejsou předmětem ocenění. Přístup na pozemky je přes pozemek parc. č. 5782/3, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Součástí nemovitosti jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

Město Krnov se nachází v Moravskoslezském kraji, cca 23 km jihovýchodně od města Vrbno pod Pradědem, cca 20 km severovýchodně od města Bruntál a cca 23 km severozápadně od města Opava. Městem protéká řeka Opava. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a se středně rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřská, základní a střední školy včetně gymnázia. Zdravotní péči ve městě zajišťuje městská nemocnice, poliklinika a lékárny. Ve městě se nachází pošta, divadlo, kino, galerie, muzeum, knihovna. Dopravní obslužnost zajišťují příměstské autobusy a vlaky.

Předmětem prodej je pouze stavba bez pozemku. S ohledem na to, že plocha pozemku je povinná položka pro uveřejnění elektronické dražby a je možné zadat pouze nenulovou hodnotu, byla do příslušného pole zadána hodnota "1". Pro bližší podrobnosti soudní exekutor odkazuje k prostudování znaleckého posudku a dražební vyhlášky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vražné, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vražné, okres Nový Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.06.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 626.700 Kč
Jistota: 94.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno. Jedná se o věcné břemeno vedení vodovodní přípojky včetně provádění údržby a oprav ve prospěch parcely č 253 a s povinností pro parcelu č. 501. Věcné břemeno bylo zřízeno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 09.10.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 09.10.2006 evidované příslušným Katastrálním pracovištěm pod č.j. V-5955/2006-804. Dále se jedná o věcné břemeno vedení vodovodní přípojky včetně provádění údržby a oprav a právo čerpání vody ze studny ve prospěch parcely č 253 a s povinností pro parcelu č. 260. Věcné břemeno bylo zřízeno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 09.10.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 09.10.2006 evidované příslušným Katastrálním pracovištěm pod č.j. V-5954/2006-804.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající: I) z pozemku p.č. 253 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 516 m2, jehož součástí je stavba: Hynčice, č.p. 111, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 253), a dále pozemku p.č. 254 – zahrada o výměře 2787 m2, II) z pozemku p.č. 247/4 – zahrada o výměře 68 m2 a pozemku p.č. 255 – zahrada o výměře 331 m2, vše v k.ú. Hynčice u Vražného, obec Vražné, okres Nový Jičín.

I) Rodinný dům č.p. 111 s příslušenstvím a pozemky p.č. 253 a p.č. 254, vše v k.ú. Hynčice u Vražného Jedná se o zděný, nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vražné, místní části Hynčice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hynčice 111, 742 35 Vražné - Hynčice. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 501 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vražné, č. p. 37, 74235 Vražné. Dle informací ČSÚ v obci Vražné je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pravou zadní část rodinného domu navazuje zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na levou zadní část této navazuje přízemní zděná vedlejší stavba pod valbovou střechou krytou taškou pálenou a plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích, dřevěné latě na ocelových sloupcích, vlnitý plech, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

II) Pozemky p.č. 247/4 a p.č. 255, vše v k.ú. Hynčice u Vražného Pozemky jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Vražné v rovinném terénu. Tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 501 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vražné, č. p. 37, 74235 Vražné. Dle informací ČSÚ v obci Vražné je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Vražné jsou pozemky vedeny takto: p.č. 247/4 - „sady extenzivní“, p.č. 255 - „sady extenzivní“ Informace získány z územního plánu obce Vražné, který je dostupný na aktuálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zem. stav bez čp./če. s pozemky, obec Čeladná, okres Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zem. stav bez čp./če. s pozemky, obec Čeladná, okres Frýdek-Místek
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.06.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.476.700 Kč
Jistota: 222.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 1849 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1849), objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 1895, včetně pozemku p.č. St. 1895 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2, pozemku p.č. 1362/4 - ostatní plocha o výměře 1783 m2, pozemku p.č. 1362/6 - orná půda o výměře 503 m2, pozemku p.č. 1362/9 - ostatní plocha o výměře 423 m2, pozemku p.č. 1362/10 - ostatní plocha o výměře 175 m2, pozemku p.č. 1362/11 - ostatní plocha o výměře 931 m2, pozemku p.č. 1368/1 - ostatní plocha o výměře 348 m2, pozemku p.č. 1368/2 – zahrada o výměře 248 m2, pozemku p.č. 1368/5 - ostatní plocha a pozemku o výměře 132 m2 p.č. 1369/2 - ostatní plocha o výměře 1016 m2, vše v k.ú. Čeladná, obec Čeladná, okres Frýdek-Místek.

Na výše uvedený objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. St. 1849 a p.č. St. 1895 je nahlíženo jako na příslušenství k pozemkům. Pozemky jsou situovány v okrajové části zastavěné území obce Frýdek-Místek, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1368/3 - ostatní plocha a p.č. 3037 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Čeladná a dále na pozemcích p.č. 1362/25 - ostatní plocha, p.č. 1362/26 - ostatní plocha, p.č. 1362/27 - ostatní plocha, p.č. 1362/16 - ostatní plocha, p.č. 3036/2 - ostatní plocha a p.č. 3132/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (dle sdělení referenta Stavebního úřadu Čeladná, paní Ing. Zuzany Pochobradské, je komunikace vedena v pasportu místních komunikací obce pod označením ev. č. 28b, přístup právně zajištěn). Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Čeladná možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Dle platného územního plánu obce Čeladná (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. St. 1849 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“ p.č. St. 1895 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1362/4 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1362/6 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1362/9 - „NS - plocha smíšená nezastavěného území“, p.č. 1362/10 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1362/11 - „NS - plocha smíšená nezastavěného území“, p.č. 1368/1 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1368/2 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1368/5 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1“, p.č. 1369/2 - „VS - plocha smíšená výrobní - VS, VS1.“. Oenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemků, které je tvořeno touto vedlejší stavbou: Na pozemcích p.č. St. 1849 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. St. 1895 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - zem. stav. Při místním šetření bylo pracovníkem zjištěno, že se jedná o přízemní, zděný objekt se sedlovou střechou krytou krytinou Onduline.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Jalubí, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Jalubí, okres Uherské Hradiště
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.06.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 128.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1205/202 - ostatní plocha o výměře 107 m2 , pozemku p.č. 1205/203 - ostatní plocha o výměře 243 m2, pozemku p.č. 1205/207 - ostatní plocha o výměře 528 m2, pozemku p.č. 1747/64 - ostatní plocha o výměře 147 m2, pozemku p.č. 1747/65 - ostatní plocha o výměře 141 m2, pozemku p.č. 1747/67 - ostatní plocha o výměře 152 m2, pozemku p.č. 1896/97 - trvalý travní porost o výměře 926 m2, pozemku p.č. 1896/98 - trvalý travní porost o výměře 677 m2, pozemku p.č. 1896/99 - trvalý travní porost o výměře 377 m2, pozemku p.č. 3304/20 - orná půda o výměře 520 m2, pozemku p.č. 3304/32 - orná půda o výměře 374 m2 a pozemku p.č. 3304/33 - orná půda o výměře 84 m2, vše v k.ú. Jalubí, obec Jalubí, okres Uherské Hradiště.

Dle informací ČSÚ je v obci Jalubí možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení. Pozemky p.č. 1205/202, p.č. 1205/203, p.č. 1205/207, p.č. 1747/64, p.č. 1747/65, p.č. 1747/67, p.č. 1896/97, p.č. 1896/98 a p.č. 1896/99 jsou situovány v severozápadní části katastrálního, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné pozemku p.č. 1747/66 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jalubí, č.p. 135, 687 05 Jalubí. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 3304/20, p.č. 3304/32 a p.č. 3304/33 se nachází v okrajové části zastavěného území obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3302/1 - ostatní plocha a p.č. 5426/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jalubí, č.p. 135, 687 05 Jalubí. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Jalubí (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Uherské Hradiště) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. 1205/202 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1205/203 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1205/207 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1747/64 - „K - plochy krajinné, zeleně“, p.č. 1747/65 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1747/67 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1896/97 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 1896/98 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 1896/99 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 3304/20 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 3304/32 - část (cca 190 m2) „návrh BI - plochy pro bydlení individuální“, p.č. 3304/32 - část (cca 184 m2) „Z - plochy zemědělské“, p.č. 3304/33 - „Z - plochy zemědělské.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/21, obec Klínec, okres Praha-západ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/21, obec Klínec, okres Praha-západ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 28.06.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/21 k nemovitým věcem sestávajícím z: I) pozemku p.č. St. 55/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2, jehož součástí je stavba: Klínec, č.p. 10, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 55/4) a pozemku p.č. 41/3 – zahrada o výměře 162 m2 a  II) pozemku p.č. 986 - ostatní plocha a pozemku o výměře 162 m2, p.č. 41/3 – zahrada o výměře 162 m2, vše v k.ú. Klínec, obec Klínec, okres Praha-západ.

I) Podíl na rodinném domě č.p. 10 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 55/4 (LV č. 925) a p.č. 41/3 (LV č. 111) Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při místním šetření zjištěno, že tyto jsou užívány jako jeden celek. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Klínec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Klínec č.p. 10, 252 10 Klínec. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 856/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Klínec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové, podezdívce, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, opěrná zídka (betonová), vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy (betonové), zemní sklep, přípojky IS

II) Podíl na pozemcích p.č. 986 (LV č. 925) a p.č. 29 (LV č. 111) Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při místním šetření zjištěno, že tyto jsou užívány jako jeden funkční celek. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 856/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Klínec, č.p. 138, 252 10 Klínec. Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Klínec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Klínec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách zastavitelného území: „SV - plochy smíšené obytné - venkovské.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, studnaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS