Červen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 5 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 2/16, obec Teplá, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 2/16, obec Teplá, okres Cheb
Stav: VYDRAŽENO
Za: 22.000 Kč
Kdy: 07.06.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 2/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 351/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2, jehož součástí je stavba: Teplá, č.p. 302, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 351/14), vše v k.ú. Teplá, obec Teplá, okres Cheb.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, stojící jako řadový, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Teplá je ve vzdálenosti 1 km, do Chebu je vzdálenost 50 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace. Stavba je pravděpodobně neobydlená. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, kuchyně, 2 místnosti, WC, koupelna. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy. Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/50, obec Čelákovice, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/50, obec Čelákovice, okres Praha-východ
Stav: VYDRAŽENO
Za: 25.500 Kč
Kdy: 14.06.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

.
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/50 na nemovitých věcech sestávající z pozemku parc. č. St. 2100 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2, jehož součástí je stavba č.p. 442 Čelákovice, rod. dům (stavba stojí na pozemku parc. č. 2100), a dále pozemku parc. č. 2101- zahrada o výměře 261 m2, vše v kat. území Čelákovice, obec Čelákovice, část obce Čelákovice, okres Praha-východ, zapsáno na listu vlastnictví č. 2066.

Město Čelákovice vybudované při levém břehu řeky Labe leží nedaleko hlavního města Prahy. V obci je slušná občanská vybavenost. Je zde pošta, zdravotnické zařízení, policie, kanalizace (ČOV), vodovod a plynovod, mateřská, základní, střední odborná škola a gymnázium. V obci je dostupná autobusová a železniční doprava. Oceňovaná nemovitá věc se nachází v centrální části města ve smíšené zástavbě. Nemovitá věc situována v záplavovém území - riziko povodně 2 s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody).

Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku parc. č. St. 2100 stojí stavba samostatně stojícího, přízemního rodinného domu s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou dřevěné, PVC. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace na pozemku parc. č. 3097, který je ve vlastnictví města. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu (v ulici), kanalizace (v ulici), plynovodu (v ulici). Přípojky nebylo možné ověřit.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděná kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Velké Němčice, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Velké Němčice, okres Břeclav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 25.500 Kč
Kdy: 14.06.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na pozemcích parc.č.: 1850/1 (PK) o výměře 3874 m2, 1850/2 (PK) o výměře 741 m2, 1850/3 (PK) o výměře 712 m2, 2045 (PK) o výměře 2374 m2, 2046 (PK) o výměře 1126 m2, 2047/1 (PK) o výměře 1255 m2, 2047/2 (PK) o výměře 539 m2 a 2048 (PK) o výměře 1417 m2 vše v k.ú. Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, zapsáno na listu vlastnictví č. 1158. Jedná se o pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK).

Městys Velké Němčice, ve kterém se nachází oceňované pozemky, leží v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav ve vzdálenosti cca 23 km jižně od Brna na levém břehu řeky Svratky, zastavěná část městyse leží západně při dálnici D2. Předmětem ocenění jsou převážně zemědělské pozemky situované v extravilánu jihovýchodně od zastavěné části napravo od dálnice D2 ve směru do Brna při hranici s k.ú. Křepice. Pozemky leží ve svažité oblasti, tvoří dvě skupiny spolu sousedících pozemků - parc.č. 1850/1, 1850/2 a 1850/3 jsou situované v lokalitě Nedámy, parc.č. 2045, 2046, 2047/1, 2047/2 a 2048 v lokalitě Vlčky. Pozemky slouží převážně k zemědělským účelům, v některých částech jsou porostlé trvalými porosty, v územním plánu městyse jsou vedeny v ploše Po (orná půda) a Ek (krajinná zeleň). Celková plocha oceňovaných pozemků dle výpisu z Katastru nemovitostí LV č. 1158 činí celkem 12 038 m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Jalubí, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Jalubí, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 170.000 Kč
Kdy: 21.06.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 128.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1205/202 - ostatní plocha o výměře 107 m2 , pozemku p.č. 1205/203 - ostatní plocha o výměře 243 m2, pozemku p.č. 1205/207 - ostatní plocha o výměře 528 m2, pozemku p.č. 1747/64 - ostatní plocha o výměře 147 m2, pozemku p.č. 1747/65 - ostatní plocha o výměře 141 m2, pozemku p.č. 1747/67 - ostatní plocha o výměře 152 m2, pozemku p.č. 1896/97 - trvalý travní porost o výměře 926 m2, pozemku p.č. 1896/98 - trvalý travní porost o výměře 677 m2, pozemku p.č. 1896/99 - trvalý travní porost o výměře 377 m2, pozemku p.č. 3304/20 - orná půda o výměře 520 m2, pozemku p.č. 3304/32 - orná půda o výměře 374 m2 a pozemku p.č. 3304/33 - orná půda o výměře 84 m2, vše v k.ú. Jalubí, obec Jalubí, okres Uherské Hradiště.

Dle informací ČSÚ je v obci Jalubí možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení. Pozemky p.č. 1205/202, p.č. 1205/203, p.č. 1205/207, p.č. 1747/64, p.č. 1747/65, p.č. 1747/67, p.č. 1896/97, p.č. 1896/98 a p.č. 1896/99 jsou situovány v severozápadní části katastrálního, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné pozemku p.č. 1747/66 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jalubí, č.p. 135, 687 05 Jalubí. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 3304/20, p.č. 3304/32 a p.č. 3304/33 se nachází v okrajové části zastavěného území obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3302/1 - ostatní plocha a p.č. 5426/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jalubí, č.p. 135, 687 05 Jalubí. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Jalubí (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Uherské Hradiště) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. 1205/202 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1205/203 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1205/207 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1747/64 - „K - plochy krajinné, zeleně“, p.č. 1747/65 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1747/67 - „K - plochy krajinné zeleně“, p.č. 1896/97 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 1896/98 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 1896/99 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 3304/20 - „Z - plochy zemědělské“, p.č. 3304/32 - část (cca 190 m2) „návrh BI - plochy pro bydlení individuální“, p.č. 3304/32 - část (cca 184 m2) „Z - plochy zemědělské“, p.č. 3304/33 - „Z - plochy zemědělské.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS