Květen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 13 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 3/8, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 3/8, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 198.111 Kč
Kdy: 05.05.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.900 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.8352236&y=48.9995255&z=19&base=ophoto&q=Bzov%C3%A1%204&source=addr&id=9554572&ds=2

Bzová 4, 687 71 Bojkovice - Bzová, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 83 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bzová, č.p. 4, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 83) a pozemku p.č. 118 - zahrada, vše v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je ke dni ocenění v havarijním stavebně technickém stavu, narušená nosná část vodorovných konstrukcí, z části chybějící střešní konstrukce. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §26, odst. 3 uvažujeme cenu stavby jako nulovou.

Předmětem ocenění jsou tedy pozemky p.č. St. 83 a p.č. 118. Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 83 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 118 - zahrada, vše v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Bojkovice, místní části Bzová. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2509/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice. Dle informací ČSÚ ve městě Bojkovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města, obce Bojkovice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BI - plochy pro bydlení individuální“. Informace získány z WWW stránek města Bojkovice.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 83 je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou, kovová vrátka, septik, zpevněná plocha betonová, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 986m2 (podíl 5/16) + pozemky 5565m2 (podíl 5/8), obec Bystřice, okres Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 986m2 (podíl 5/16) + pozemky 5565m2 (podíl 5/8), obec Bystřice, okres Frýdek-Místek
Stav: VYDRAŽENO
Za: 410.000 Kč
Kdy: 05.05.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 92.935 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o věcném břemeni V3 430/1998. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Parcela: 3249, Parcela: 3251, Parcela: 3252/1, Parcela: 3252/2, Parcela: 3250/2, a vázne na: Parcela: 3224

Popis:

Předmětem dražby je

I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3224 - ostatní plocha, LV č. 4639, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek,

II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4599/3 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Bystřice, č.p. 962, byt.dům (LV č. 3864) a pozemku p.č. 4606/8 - orná půda, LV č. 1163, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek,

III) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3058/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 3200 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4592 - orná půda, pozemku p.č. 4593/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4596 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4599/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Bystřice, č.p. 962, byt.dům (LV č. 3864), pozemku p.č. 4606/9 - orná půda, pozemku p.č. 4606/10 - orná půda, pozemku p.č. 4606/11 - orná půda, pozemku p.č. 4616/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4626/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4626/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4627/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4627/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4629/8 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 4636/20 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 5958/10 – ostatní plocha, LV č. 1004, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 4639, k.ú. Bystřice nad Olší Pozemek p.č. 3224 - ostatní plocha je situován v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3218 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 73995 Bystřice. Dle platného územního plánu obce Bystřice jsou pozemky vedeny takto: p.č. 3224 - „SV - smíšená obytná - vesnická“ Informace získány z územního plánu obce Bystřice, který je dostupný na aktuálních webových stránkách obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 1163, k.ú. Bystřice nad Olší Pozemky p.č. 4599/3 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 4606/8 - orná půda jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5970/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 739 95 Bystřice. Dle informací ČSÚ v obci Bystřice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bystřice jsou pozemky vedeny takto: p.č. 4599/3 - „SV - smíšená obytná - vesnická“, p.č. 4606/8 - část (cca 115 m2) - „SV - smíšená obytná - vesnická“, p.č. 4606/8 - část (cca 332 m2), „ZP - zeleň - přírodního charakteru“ Informace získány z územního plánu obce Bystřice, který je dostupný na aktuálních webových stránkách obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Na pozemku p.č. 4599/3 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt č.p. 962 - byt.dům (LV 3864), který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 1004, k.ú. Bystřice nad Olší Pozemek p.č. 3058/2 - trvalý travní porost je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5963/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemek je zemědělsky obdělávaný. Pozemek p.č. 3200 - ostatní plocha je situován ve sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 3253/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů, přístup právně nezajištěn. Pozemek je zemědělsky obdělávaný. Na pozemku se nachází náletové dřeviny. Pozemek p.č. 4592 - orná půda a pozemek p.č. 4593/2 - trvalý travní porost jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané. Na části pozemků se nachází porosty dřevin. Pozemek p.č. 4596 - ostatní plocha, který je situovaný v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný. Na části pozemku se nachází porosty dřevin. Pozemek p.č. 4599/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 4606/10 - orná půda a pozemek p.č. 4606/11 - orná půda jsou situovány v zastavěné okrajové části obce Bystřice. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5970/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 73995 Bystřice a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 4606/12 - orná půda, který je ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 5 m. Pozemek p.č. 4606/9 - orná půda je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem přes pozemek p.č. 4606/8 - orná půda, který je ve vlastnictví povinného a je předmětem ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 4616/2 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 4626/4 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 4626/5 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 4627/1 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 4627/2 - trvalý travní porost jsou situovány v jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4611/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 73995 Bystřice. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny. Pozemek p.č. 4629/8 - trvalý travní porost je situovaný v jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4611/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 73995 Bystřice. Na pozemku se nachází náletové dřeviny. Pozemek p.č. 4636/20 - trvalý travní porost je situovaný v jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4611/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 73995 Bystřice. Na pozemku se nachází náletové dřeviny. Pozemek p.č. 5958/10 - ostatní plocha je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4609/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřice, č. p. 334, 73995 Bystřice a dále přes pozemek p.č. 4609/3 - ostatní plocha a pozemek p.č. 5958/7 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu. Dle informací ČSÚ v obci Bystřice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bystřice jsou pozemky vedeny takto: p.č. 3058/2 - plochy změn - „DS - dopravní infrastruktura - silniční“, p.č. 3200, p.č. 4592, p.č. 4593/2, p.č. 4596, p.č. 4606/9, p.č. 5958/10 - „ZP - zeleň - přírodního charakteru“, p.č. 4599/2, p.č. 4606/10, p.č. 4606/11 - „SV - smíšená obytná - vesnická“, p.č. 4616/2, p.č. 4626/4, p.č. 4626/5, p.č. 4627/1, p.č. 4627/2 - „DZ - dopravní infrastruktura - drážní“, p.č. 4629/8, p.č. 4636/20 - „NZ - zemědělské pozemky“ Informace získány z územního plánu obce Bystřice, který je dostupný na aktuálních webových stránkách obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Na pozemku p.č. 4599/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt č.p. 962 - byt.dům (LV 3864), který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Občanská vybavenost, podíl 1/4, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Občanská vybavenost, podíl 1/4, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 113.638 Kč
Kdy: 05.05.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 13.750 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1280849&y=49.0087354&z=19&base=ophoto&q=Byst%C5%99ice%20nad%20Ol%C5%A1%C3%AD&source=addr&id=10446059&ds=1

Artolec 30, 378 33 Nová Bystřice - Artolec, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající ze stavby: Artolec, č.p. 30, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 38, LV 833 – pozemek je majetkem třetí osoby a není předmětem dražby), vše v k.ú. Artolec, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Artolec je ve vzdálenosti 200 m, do Jindřichova Hradce je vzdálenost 19 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace. Dle zjištěných informací na Stavebním úřad obce Nová Bystřice (tel. 384 386 526) se jedná o budovu bývalé školy, která byla částečně uzpůsobena k bydlení (cca před 25 až 30ti lety). Dům je obydlený.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti. 2.NP: chodba, schodišťový prostor, 2 místnosti, WC, skladové prostory. Zastavěná plocha: 168 m2, Užitná plocha 244 m2.

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje zejména na oknech, která jsou již dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Jinak je stavba bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupem výstavby a použitým stavebním materiálům a absenci údržby. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit poměrně vysoké finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky o výměře 1 662 m2, podíly 1/2 a 1/4, obec Česká třebová, okres Ústí nad Orlicí
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky o výměře 1 662 m2, podíly 1/2 a 1/4, obec Česká třebová, okres Ústí nad Orlicí
Stav: VYDRAŽENO
Za: 77.500 Kč
Kdy: 05.05.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.500 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitosti - pozemku p.č. 595/6 – trvalý travní porost, LV č. 4122, v k.ú. Parník, obec Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitostem - pozemkům p.č. 592/12 - zahrada, p.č. 595/5 - trvalý travní porost a p.č. 1006 - ostatní plocha, LV č. 981, vše v k.ú. Parník, obec Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí.

Pozemky jsou situovány v severo-západní, odlehlé části města Česká Třebová, v chatové oblasti a tvoří funkční celek. Pozemky jsou přístupné po nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 795/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu - přístup právně nezajištěn. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je ve městě Česká Třebová možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při místním šetření zjištěno, že na pozemku p.č. 1006 - ostatní plocha, je situována přízemní, dřevěná, vedlejší stavba bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pozemku p.č. 592/12 - zahrada je dále situována dřevěná, přízemní kůlna s pultovou střechou. Na oceňovaných pozemcích se dále nachází venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata a vrátka z drátěného pletivo na ocelových sloupích). Dle platného územního plánu města Česká Třebová jsou pozemky zahrnuty v plochách „trvalé travní porosty.“ Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt dům, podíl ve výši 1/2, obec Kraslice, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt dům, podíl ve výši 1/2, obec Kraslice, okres Sokolov
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 12.05.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.000.000 Kč
Jistota: 150.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 945 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kraslice, č.p. 781, byt. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 945), pozemku p.č. St. 2786 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. St. 2786) a pozemku p.č. 422/1 - zahrada, vše v k.ú. Kraslice, obec Kraslice, okres Sokolov.

Jedná se o zděný, nepodsklepený bytový dům se dvěma a z části třemi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Kraslice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Husova 781/20, 358 01 Kraslice. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 6516/16 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení, kdy každá jednotka má vlastní elektroměr. Objekt sestává ze 4 jednotek o velikosti 3+1 (I. nadzemní podlaží), 3+1 a 2+1 (II. nadzemní podlaží) a 2+1 (III. nadzemní podlaží), každá se samostatným vstupem ze společné chodby. Jednotka 2+1 ve II. nadzemním podlaží má sociální zařízení situováno v sádrokartonovém jádru. Jednotka 2+1 ve III. nadzemním podlaží má sociální zařízení situováno ve zděném jádru, kdy WC a jeden pokoj jsou přístupné ze společné chodby. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť nebyl povinným předmět ocenění zcela zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2008 bylo provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2012 byla provedena částečná oprava fasádních omítek. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za objektem bydlení, vlevo (pohled z přístupové komunikace), jsou situovány tři kovové garáže pod sedlovými střechami krytými standardními krytinami. Na zadní část objektu bydlení, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pozemku p.č. St. 2786 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - tech. vyb. Jedná se o přízemní, zděnou vedlejší stavbu s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na tuto dále navazuje jednoduchý, dřevěný přístřešek se sklonitou střechou krytou standardní krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky, zpevněná plocha dlážděná, zpevněná plocha asfaltová, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 2008/10000, obec Norberčany, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 2008/10000, obec Norberčany, okres Olomouc
Stav: VYDRAŽENO
Za: 543.500 Kč
Kdy: 12.05.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 92.500 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.5004852&y=49.7779639&z=18&base=ophoto&q=Byst%C5%99ice%20nad%20Ol%C5%A1%C3%AD&source=addr&id=9414897&ds=1

Stará Libavá 23, 793 05 Norberčany - Stará Libavá, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2008/10000 nemovité věci - pozemku p.č. St. 49 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Stará Libavá, č.p. 23, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 49), vše zapsané na listu vlastnictví č. 113, vše v k.ú. Stará Libavá, obec Norberčany, okres Olomouc.

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 23, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v odlehlé části obce Stará Libavá, která není s centrem obce stavebně srostlá (cca 1,6 km). Rodinný dům je napojen na elektro, obecní studnu a žumpu na vyvážení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1112/11, který je ve vlastnictví Obce Norberčany. Parkování je možné na vlastním pozemku u objektu. V objektu se nachází 5 bytových jednotek dispozičně řešené jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou. V roce 2007 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako podprůměrnou. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 2008/10000 přísluší užívání jedné bytové jednotky 2+1, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. Na pozemku se dále nachází venkovní úpravy - zpevněné plochy a přístupové chodníky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, obec Jersín, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, obec Jersín, okres Jihlava
Stav: VYDRAŽENO
Za: 56.433 Kč
Kdy: 12.05.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 572/7 – zahrada, vše v k.ú. Jersín, obec Jersín, okres Jihlava.

Pozemek p.č. 572/7 – zahrada o výměře 171 m2 se nachází v okrajové části obce Jersín.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, obec Ostrava, okres Ostrava - město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, obec Ostrava, okres Ostrava - město
Stav: VYDRAŽENO
Za: 225.500 Kč
Kdy: 19.05.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 36.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – garáž bez čp/če, na pozemku p.č. 1163/84 (LV č. 2614 – pozemek je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby) v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Jedná se o ocenění přízemní, zděné, nepodsklepené garáže bez čp/če s pultovou střechou. Objekt je situován v zastavěné části obce Ostrava, místní části Svinov, jako řadová vnitřní. Objekt je napojen na elektro. Pozemek pod stavbou p.č. 1163/84 je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem dražby. Přístup je z pozemku p.č. 1163/39 - ostatní plocha a p.č. 1163/103 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30. Dle místního šetření se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy dřevěné trámové, pultová střecha kryta standardní povlakovou krytinou IPA, fasádní omítky vápenné hladké, vnitřní omítky vápenné hladké, klempířské konstrukce žlaby a svody plechové, vrata plechová, betonové podlahy, ostatní konstrukce jsou uvažovány jako standardní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek 2153m2, podíl 1/2, obec Třinec, okres Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek 2153m2, podíl 1/2, obec Třinec, okres Frýdek-Místek
Stav: VYDRAŽENO
Za: 483.664 Kč
Kdy: 19.05.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění a to věcné břemeno chůze a jízdy na části parcely dle geometrického plánu č. 360-34/2000, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. ze dne 06.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.04.2006. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: parcela: 1239/2 a vázne na: parcela: 1235/4.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1239/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Dolní Líštná, obec Třinec, okres Frýdek-Místek.

Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1200 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 1235/4 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup je právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 80 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Třinec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Třinec jsou pozemky vedeny takto: p.č. 1239/2 - část (cca 2.043 m2) - návrhové plochy - „plochy smíšené obytné venkovské“, p.č. 1239/2 - část (cca 110 m2) - „PV - plochy pěších a vozidlových komunikací“ Informace týkající se územního plánu města Třinec byly sděleny paní Ing. Pavlou Frankovou, odbor stavebního řádu a územního plánování. Dále bylo sděleno, že na komunikaci, tak jak je navržena v územním plánu, územní rozhodnutí vydáno nebylo.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Jenišovice, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Jenišovice, okres Chrudim
Stav: VYDRAŽENO
Za: 62.000 Kč
Kdy: 19.05.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.000 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 120/114 - orná půda, pozemku p.č. 120/147 - vodní plocha, pozemku p.č. 120/181 – vodní plocha a pozemku p.č. 120/200 - orná půda, vše v k.ú. Mravín, obec Jenišovice, okres Chrudim.

Pozemky jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů, kdy pozemek p.č. 120/200 je navíc zemědělsky obdělávaný. Na minoritní části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a koryto vodního toku.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Kojetín, okres Přerov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Kojetín, okres Přerov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.05.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 225.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.2970266&y=49.3617068&z=18&base=ophoto&q=Kojet%C3%ADn%20787&source=addr&id=10157114&ds=1

Stružní 787, 752 01 Kojetín I-Město, Olomoucký kraj, Česko
Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem- rodinnému domu č.p. 787, příslušející k části obce Kojetín I-Město, na pozemku p.č. St. 1476, včetně pozemku p.č. St. 1476 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemků p.č. 4412/36 - zahrada a p.č. 4412/61 - zahrada, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov. Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s nevyužitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Kojetín, na ulici Stružní, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejné zpevněné komunikaci před objektem. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4427/2 - trvalý travní porost. V městě Kojetín je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě (elektro, plyn, hloubková kanalizace, obecní vodovod). Dle dostupných informací (inzerce na www.sreality.cz) objekt sestává ze dvou bytových jednotek 3+1. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření cca 50 roků. V průběhu životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 30 do 50 roků. Celkový technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba ve špatném stavu - předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na obytnou část rodinného domu, při pravé hranici pozemku (pohled ze zahrady), navazuje dřevěná dílna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na ni dále navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.).
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Garáž, obec Chvaletice, okres Telčice,
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Garáž, obec Chvaletice, okres Telčice,
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.05.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 123.400 Kč
Jistota: 185.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

O ceně nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 428 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, vše v k.ú.Telčice, obec Chvaletice, okres Pardubice.

Dle sdělení Městského úřadu Chvaletice, Odbor stavební a územního plánování, ze dne 24.2.2022, č.j.: CHVA-1138/22-SÚ/LHo, bylo ve věci stavby garáže na pozemku p.č. St. 428 v k.ú. Telčice dohledáno platné potvrzení o zahájení výstavby a rovněž platné kolaudační rozhodnutí udělené na základě provedeného místního šetření z roku 1978 pro stavebníka pana Ladislava Šustra. Kolaudační rozhodnutí a protokol o projednání výsledku místního šetření jsou nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Chvaletice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné a následně nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1375/208 - ostatní plocha, p.č. 1375/204 - ostatní plocha a p.č. 1357/47 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Chvaletice, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ se ve městě Chvaletice nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS