Leden 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 26 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky ve zjedušené evidenci 22 769m2, podíl 1/6, obec Dambořice, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky ve zjedušené evidenci 22 769m2, podíl 1/6, obec Dambořice, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 46.500 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena.

Věcné břemeno (podle listiny) strpět umístění plynovodu, vstup za účelem oprav a údržby plynovodu, zdržet se práva stavby, geometrický plán č. 395-30/2000. Zřízené k tíži pozemku p.č. 2350/2, ve prospěch MND Gas Storage a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín, IČ: 27732894. Zřízené Smlouvou o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 4.3.2002.

Věcné břemeno (podle listiny) uložení, provozování a opravy ropovodu, vstup a vjezd na část pozemku za účelem provozu, údržby a oprav v rozsahu dle geometrického pláno č. 395-30/2000. Zřízené k tíži pozemku p.č. 2350/2, ve prospěch MND a.s., Úprkova 807/6, 69501 Hodonín, IČ: 28483006. Zřízené smlouvou o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 8.12.2003.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1099, p.č. 1111, p.č. 1157/1, p.č. 1157/2, p.č. 1157/3, p.č. 2347/2, p.č. 2348/2, p.č. 2349/2, p.č. 2350/2, p.č. 3599 a p.č. 3600, vše v k.ú. Dambořice, obec Dambořice, okres Hodonín, jsou situovány v centrální až jihovýchodní části katastrálního území, netvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Čachovice, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Čachovice, okres Mladá Boleslav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 324 pro katastrální území Struhy. Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl na stavbě - jižní polovině dvojdomku. Jde o zděnou stavbu, částečně podsklepenou, přízemní s obytným podkrovím nad částí půdorysu přízemí. Vstup do domu je od severozápadu (plastové dveře a okno) do malé chodby, na kterou navazuje chodba se schodišti a WC, v chodbě byl původně kotel ÚT na tuhá paliva, tento zde již není, vytápění je lokální na tuhá paliva. V přízemí jsou dva pokoje, kuchyně a koupelna s vanou, umyvadlem a boilerem. V podkroví je jedna obytná místnost (kamna chybí) a komory, část je půdou. V suterénu je jeden prostor, je zde přípojka vody, okno je provizorně zabedněné. Okna v domě jsou dřevěná zdvojená, podlahy s koberci a PVC, schody do podkroví dřevěné, poměrně úzké. Dům je v původním stavu bez rekonstrukcí v poslední době, neudržovaný, se stářím cca 60 let, prostory podkroví se užívají jako skladiště, podlaha je zde prkenná. Na střeše jsou pálené tašky na latích, klempířské konstrukce pozinkované. Adresa Struhy čp. 15 je v registru pojišťovny vyhodnocena pod č. 1 z hlediska povodní (bez rizika, č. 4 je nepojistitelné), čísly 4 z hlediska kriminality i pro riziko vloupání. Pozemky kolem domu patří ČR se správou Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 3/24, obec Letonice, okr. Vyškov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 3/24, obec Letonice, okr. Vyškov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 30.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 5126 - orná půda o výměře 6964 m2 a pozemku p.č. 5461 - orná půda o výměře 5564 m2, vše v k.ú. Letonice, obec Letonice, okres Vyškov. Pozemek p.č. 5126 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 5461 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6620 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Letonice, Osvobození 112, 68335 Letonice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1 km od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek 6092 m2, obec Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek 6092 m2, obec Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 373.400 Kč
Jistota: 56.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1153/2 je mírně svažitého terénu. Naproti přes cestu je postaven osamocený rodinný dům, okolní pozemky jsou čistě zemědělského využití (tvoří spolu se sousedícími pozemky jiných vlastníků větší hospodářský celek, který je ohraničen zástavbou).

Pozemek je veden katastrem nemovitostí v druhu „orná půda“. Dle územního plánu města se pozemek parc. č. 1153/2 z větší části nachází ve stabilizovaných plochách „NZ - plochy zemědělské“, ovšem část pozemku podél cesty je v územním plánu v návrhové ploše s označením Z141, kdy navrženým způsob využití je „BI - doplnění stávající zástavby RD“ - v zástavbě západně od nemocnice, východně od ulice Vorlech. Celková plocha této změny Z141 má výměru cca 3200 m2, kdy námi oceňované části této plochy na pozemku parc. č. 1153/2 odpovídá výměra cca 1600 m2. Centrum města Dvůr Králové nad Labem je ve vzdálenosti 2 km, do Hradce Králové je vzdálenost 33 km. Přístup k pozemku je možný z cesty zpevněné štěrkem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, OPAKOVANÁ! Podíl 1/6 na RD v obci Krásná, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, OPAKOVANÁ! Podíl 1/6 na RD v obci Krásná, okres Cheb
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 67.500 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitosti - rodinného domu č.p. 248, příslušející k části obce, na pozemku p.č. St. 262, včetně pozemku p.č. St. 262 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1219/6 - zahrada, vše v k.ú. Krásná, obec Krásná, okres Cheb. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého zjištěno, že oceňovaná nemovitost nesplňuje charakteristiku rodinného domu, podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., §2, o obecných požadavcích na využívaní území. Ocenění je tedy provedeno dle skutečného stavu jako budova. Jedná se o zděný, částečně podsklepený objekt bydlení se třemi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný v zastavěné centrální části obce Krásná, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejné komunikaci před objektem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod; může být dále napojen na plyn. V I. nadzemním podlaží je přístupná garáž a dílna. Ve II. a III. nadzemním podlaží jsou situovány dvě bytové jednotky o velkosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu životnosti objekt procházel částečnými rekonstrukcemi a modernizacemi. Příslušenství tvoří dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, oplocení, dřevěná branka a zpevněná betonová plocha. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreace, podíl 1/6, obec Hejnice, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreace, podíl 1/6, obec Hejnice, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 761 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV, pozemku p.č. 948/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 948/3 - trvalý travní porost, LV č. 428, vše v k.ú. Hejnice, obec Hejnice, okres Liberec.

Dle sdělení Městského úřadu Hejnice, Stavební úřad MěÚ Hejnice ze dne 20.03.2017 nejsou v archivu uvedeného úřadu k dispozici žádné dokumenty (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace) vztahující se k oceňovaným nemovitostem. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem a z části šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hejnice, v místní části Ferdinandov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1326 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Hejnice. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dále je možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Příslušenství hlavní stavby je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/3, obec Střemy, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/3, obec Střemy, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 264.700 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jenichov, č.p. 15, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 45), a dále pozemku p.č. 226/9 - ostatní plocha, vše v k.ú. Jenichov, obec Střemy, okres Mělník.

Rodinný dům č.p. 15 s příslušenstvím, k.ú. Jenichov

Jedná se o nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Střemy, místní části Jenichov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese: Jenichov 15, 277 34 Střemy - Jenichov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 823/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a přes pozemek p.č. 847/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Střemy. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 170 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Bylo zjištěno toto příslušenství: a) vedlejší stavby: Na pravou část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje hospodářský objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pravou přední část této navazuje dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na přední část tohoto navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, zděná zídka, kovová vrata s dřevěnými latěmi, kovová vrátka s dřevěnými latěmi, studna, přístupový chodník – betonový, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

Pozemek p.č. 226/9, k.ú. Jenichov

Pozemku p.č. 226/9 - ostatní plocha o výměře 1267 m2 je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Šlapanice, okres Brno - venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Šlapanice, okres Brno - venkov
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 11.01.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 563.500 Kč
Jistota: 85.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 802 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Šlapanice, č.p. 255, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 802), vše v k.ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, okres Brno-venkov.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s částečně využitým podkrovím (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Šlapanice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Příční 255/1, 664 51 Šlapanice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1325/13 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - zděná zídka, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Líšťany, okres Plzeň - sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Líšťany, okres Plzeň - sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 444.700 Kč
Jistota: 67.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je: 1) bytová jednotka č. 41/4 v budově č.p. 41, č.p. 42, příslušející k části obce Luhov, na pozemcích p.č. St. 67 (LV č. 60000) a p.č. St. 68 (LV č. 60000), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 163/2234; 2) jednotka č. 41/9 – jiný nebytový prostor v budově č.p. 41, č.p. 42, příslušející k části obce Luhov, na pozemcích p.č. St. 67 (LV č. 60000) a p.č. St. 68 (LV č. 60000), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 25/1117; vše zapsané na listu vlastnictví č. 605 a listu vlastnictví č. 569, vše v k.ú. Luhov u Líšťan, obec Líšťany, okres Plzeň-sever.

Jednotka č. 41/4

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven výtahem. Objekt je situován v odlehlé části obce Líšťany, místní části Luhov, která není s centrem obce stavebně srostlá (cca 3 km). Bytový dům je napojen na elektro, septik s trativodem a obecní studnu. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1017/3, který je ve vlastnictví České republiky. Pozemky pod objektem p.č. St. 67 (LV č. 60000) a p.č. St. 68 (LV č. 60000) jsou ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1975. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední se společnou kotelnou na tuhá paliva. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Jednotka č. 41/9

Nebytový prostor se nachází v prvním podzemním podlaží výše uvedeného domu. Dle prohlášení vlastníka a dle místního šetření nebytový prostor slouží jako sklad. Podrobný technický podpis je patrný z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Nepomuk, okres Plzeň - jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Nepomuk, okres Plzeň - jih
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 160.000 Kč
Jistota: 24.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 236 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 200, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 236), a dále pozemku p.č. 793 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Nepomuk, obec Nepomuk, okres Plzeň-jih.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Nepomuk, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Nábřeží 200, 335 01 Nepomuk. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1503/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Nepomuk je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca 80 roků. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství hlavní stavby: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z ulice), navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za rodinným domem je situována vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitostí nebylo možné tyto jednoznačně identifikovat a zaměřit. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: vrata dřevěná, vrátka dřevěná, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 54/79, obec České Budějovice, okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 54/79, obec České Budějovice, okres České Budějovice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.915.440 Kč
Jistota: 290.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno vedení spočívající v právu vedení přípojky elektrické energie a umístění měřiče spotřeby v průjezdu domu s právem vstupu za účelem údržby a oprav v rozsahu dle GP 3173-236/2002 písm. B a v právu vedení přípojky vody s umístěním měřiče spotřeby a přípojky kanalizace s revizní a čistící šachtou s právem vstupu za účelem údržby a oprav v rozsahu dle GP 3173-236/2002 písm. C. Na nemovitosti vázne věcné břemeno chůze v rozsahu vyznačeného na GP 3173-236/2002 písm. A Uvedená věcná břemena evidovaná katastrem nemovitostí pod č.j. Z-7009/2006-301 byla zřízena s oprávněním pro parcelu č. 3574/2 a povinností k parcele 3574/1 na základě listiny: Rozsudek Krajského soudu v Č. Budějovicích č.j. 30 C-195/2001 ze dne 26.01.2006 o zrušení a vypořádání podíl. spoluvl. (§5 zák. o vlast. bytů)

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikost 54/79 na nemovitých věcech sestávajících z pozemku p.č. 3574/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: České Budějovice 3, č.p. 1370, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 3574/1), v k.ú. České Budějovice 3, obec České Budějovice, okres České Budějovice.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města České Budějovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Skuherského 1370/53, 370 01 České Budějovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3577 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, která měla vliv na prodloužení celkové životnosti objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství hlavní stavby tvořené těmito venkovními úpravami: přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Dobřeň, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Dobřeň, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 23.500 Kč
Jistota: 3.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání s oprávněním pro: Líbalová Daniela, č.p. 22, 277 2, Dobřeň, nar. 23.01.1944 a povinností k parcele St. 13/1 a stavbě: Dobřeň, č.p. 32 a věcné břemeno bytu s oprávněním pro: Líbalová Daniela, č.p. 22, 277 2, Dobřeň, nar. 23.01.1944 a povinností ke stavbě: Dobřeň, č.p. 32. Obojí na základě listiny: Rozhodnutí o dědictví D 538/1992 evidované katastrem nemovitostí pod č.j. Z-1400027/1994-206.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem - objektu č.p. 32, bydlení, příslušející k části obce Dobřeň, na pozemku p.č. St. 13/1, včetně pozemku p.č. St. 13/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dobřeň, obec Dobřeň, okres Mělník.

Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dobřeň, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dobřeň 32, 277 21 Dobřeň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 71/7, který je ve vlastnictví obce Dobřeň. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 75 m. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní žumpu na vyvážení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna střešní krytina. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na rodinný dům, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pochuznou střechou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: betonové schody, betonová zídka, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Zlonín, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Zlonín, okres Praha-východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.01.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 380.000 Kč
Jistota: 57.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - objekt č.p. 36, rodinný dům, na pozemku p.č. St. 36, v k.ú. Zlonín, obec Zlonín, okres Praha - východ. Pozemek p.č. St. 36 je ve vlastnictví státu - ČR a není předmětem dražby.

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 36 je situovaný v zastavěné části obce Zlonín, v lokalitě obytné zástavby, na pozemku parc.č.st.36, který je ve vlastnictví státu - ČR v těsném sousedství železnice. Právo hospodaření přísluší Správě železniční dopravní cesty, s.p.. Jedná se o původní drážní domek, postavený asi okolo roku 1920. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je po zpevněné komunikaci, v dosahu jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. V RD je zaveden pouze el. proud, zásobování vodou je z vlastní studny na pozemku, odkanalizování do jímky. Zjištěné údaje byly porovnány s předloženou dokumentací a dalšími dostupnými podklady. S ohledem na skutečnost že majitel nemovitosti se nedostavil k místnímu šetření, neumožnil fyzickou prohlídku a zaměření nemovitosti, bylo ocenění provedeno podle dostupných podkladů a prohlídky z vně objektu. Svislé konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva, střecha je osazena sedlová, krytina tašková, okna jsou osazena špaletová, dvojitá, vytápění RD zřejmě lokální, stropy dřevěné s podbitím a záklopem nahozené na rákos. Vnější omítky jsou vápenné. Stavebně-technický stav RD je zjevně špatný, není dlouhodobě prováděna základní údržba objektu, dle názoru znalce je objekt v havarijním stavu. Součástí ocenění hlavní stavby je následujícího příslušenství: vrata, vrátka, oplocení, vedlejší stavba, studna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Bořetice, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Bořetice, okres Břeclav
Stav: ODROČENO
Kdy: 18.01.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 57.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek p.č. st. 229 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bořetice, č.p. 184, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 229), vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt (stavba č.p. 184 zapsaná na listu vlastnictví 1759 pro katastrální území Bořetice u Hustopečí) již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Stavební pozemek je situován v zastavěné, okrajové části obce Bořetice. Pozemek je situován v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Dle informací ČSÚ v obci Bořetice je možné napojení na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bořetice je pozemek veden v plochách: „BR plochy bydlení - v rodinných domech“.

Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 3/4, obec Dolní Beřkovice, okres Mělník
Název: ELKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 3/4, obec Dolní Beřkovice, okres Mělník
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 18.01.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 513.500 Kč
Jistota: 77.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 381 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dolní Beřkovice, č.p. 266, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 381), a dále pozemku p.č. St. 382 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, obč.vyb (bez LV) a pozemku p.č. 530/84 - zahrada, vše v k.ú. Dolní Beřkovice, obec Dolní Beřkovice, okres Mělník.

Objekt č.p. 266 je zděný, pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dolní Beřkovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nerudova 266, 277 01 Dolní Beřkovice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 530/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce dolní Beřkovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 382 - zastavěná plocha a nádvoří je situovaný objekt bez čp/če, obč.vyb (bez LV). Jedná se o přízemní zděnou (z části dřevěnou) vedlejší stavbu pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Dle sdělení MěÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje Mělník ze dne 2.10.2017 se ve spisovně a archivu stavebního úřadu ke stavbě žádné spisové materiály nenacházejí. Vlevo od rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, zřejmě zděná garáž pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou.

b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, kovová vrata, kovová vrátka, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat ostatní vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., podíl 1/4, obec Úštěk, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., podíl 1/4, obec Úštěk, okres Litoměřice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.01.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 103.000 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 45/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Držovice, č.e. 18, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 45/1 a p.č. St. 45/3), vše v k.ú. Držovice, obec Úštěk, okres Litoměřice.

Chata je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, s vystupující přístavbou vstupu. Je samostatně stojící, situovaná na mírně svažitém terénu. Je zděná z cihel, okna jsou dřevěná + DITERM. Chata je napojena na el. proud a vodu ze studánky (napojeno více objektů dohromady). Chata je vytápěna kamny na tuhá paliva s rozvodem do radiátorů. Část chaty stojí na pozemku parc.č. St. 45/3, který je evidovaný na jiném listu vlastnictví, má jiného vlastníka a není předmětem dražby. Okolní zástavbu tvoří hlavně rekreační chaty. Centrum obce Úštěk je ve vzdálenosti 4,3 km, do Litoměřic je vzdálenost 21 km. Přístup ke stavbě je možný přímo z místní nezpevněné cesty. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Vzhledem k výše uvedenému nebude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Příslušenství hlavní stavby tvoří: zpevněné plochy, inženýrské sítě - přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studánky, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, součástí pozemku parc.č. St. 45/1 je rostlinstvo - jehličnaté stromy (4 kusy).

OPAKOVANÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vlčí, okres Plzeň-jih
Název: OPAKOVANÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vlčí, okres Plzeň-jih
Stav: ODROČENO
Kdy: 18.01.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 448.000 Kč
Jistota: 90.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 22, příslušející k části obce Vlčí, na pozemku p.č. St. 47, včetně pozemku p.č. St. 47 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemků p.č. 392/6 - zahrada a p.č. 531 - zahrada, vše v k.ú. Vlčí, obec Vlčí, okres Plzeň-jih.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Vlčí, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 498 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví plzeňského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1950. V průběhu životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou, v posledních letech tuto hodnotíme jako zanedbanou. V roce 2010 proběhlo částečné zateplení rodinného domu č.p. 22. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Na obytnou část rodinného domu, při její levé hranici navazuje přízemní, zděná „stodola I“ se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na „stodolu I“, při její horní hranici navazuje přízemní, zděná „stodola II“ se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na „stodolu II“, při její horní hranici navazuje přízemní, dřevěná „kůlna I“ se sedlovou střechou krytou taškou pálenou a betonovou. Na „kůlnu I“, při její horní, pravé hranici navazuje přízemní, dřevěná „kůlna II“ s pultovou střechou krytou taškou betonovou. Při levé hranici pozemku, uprostřed je situována přízemní, dřevěná voliéra s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a vlnitým plechem. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům,podíl 1/5 obec Kvasice, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům,podíl 1/5 obec Kvasice, okres Kroměříž
Stav: ODROČENO
Kdy: 18.01.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 65.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na nemovité věci -  rodinném domě č.p. 262, příslušející k části obce Kvasice, na pozemku p.č. St. 71/2, včetně pozemku p.č. St. 71/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Kvasice, obec Kvasice, okres Kroměříž.

Dům je půdorysně postaven zhruba ve tvaru obdélníka, je řadový vnitřní, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří komerční objekty a rodinné domy. Dům stojí v centru obce Kvasice, do Kroměříže je vzdálenost 10 km. Přístup ke stavbě je možný z veřejné komunikace. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobě zanedbané údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a zanedbané údržbě. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Dle odborného odhadu je doba výstavby před cca 60-70 lety. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, koupelna s WC, kuchyň, pokoj, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, 3 pokoje.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 2/10, obec Omlenice, okres Český Krumlov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 2/10, obec Omlenice, okres Český Krumlov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.01.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 58.700 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 nemovité věci - jednotky č. 14/4 v budově č.p. 14, příslušející k části obce Omlenička, na pozemku p.č. St. 229, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 7509/58356, vše zapsané na listu vlastnictví č. 253 a listu vlastnictví č. 69, vše v k.ú. Omlenice, obec Omlenice, okres Český Krumlov.

Bytová jednotka č 14/04 se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v odlehlé části obce Omlenice, místní části Omlenička, jež není s centrem obce stavebně srostlá (cca 1,2km). Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 382/1, který je ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Během své životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou. V roce 2013 byla provedena výměna střešní krytiny včetně žlabů a svodů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je lokální kamny na tuhá paliva a ústřední, ke dni ocenění bez zdroje tepla. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Na pozemku jsou dále situovány venkovní úpravy - betonové schody do domu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný  dům (o čtyřech bytových jednotkách 2+1), podíl 1/4, obec Jindřichov, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům (o čtyřech bytových jednotkách 2+1), podíl 1/4, obec Jindřichov, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 315.000 Kč
Jistota: 48.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je:

a) spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 222 pro katastrální území Pleče – objekt č.p. 32, rodinný dům (dům je rozdělen na čtyři samostatné bytové jednotky 2+1 ), na pozemku p.č. St. 138, pozemek p.č. St 138 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, vše v k.ú. Pleče, obec Jindřichov, okres Šumperk.

b) nemovitá věc zapsaná na listu vlastnictví č. 302 pro katastrální území Pleče - pozemek parcelní číslo 613/12 – ostatní plocha o výměře 53 m2 v k.ú. Pleče, obec Jindřichov, okres Šumperk

c) spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 304 pro katastrální území Pleče – pozemek parcelní číslo 613/13 – ostatní plocha o výměře 323 m2 v k.ú. Pleče, obec Jindřichov, okres Šumperk.

Při místním šetření bylo zjištěno, že oceňovaný podíl ve výši ¼ na rodinném domě č.p. 32 je v podstatě jen způsob evidence. Ve skutečnosti je dům rozdělen na čtyři totožné byty (dva v 1. NP a dva ve 2 NP), které jsou po dohodě spoluvlastníků takto užívány. V námi oceňovaném případě se jedná o byt o dispozici 2+1, situovaný ve 2.NP, s vlastním vchodem. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu v odlehlé části obce Jindřichov. Okolní zástavbu tvoří několik domů stejných dispozic a několik rodinných domů. Centrum obce Jindřichov je ve vzdálenosti 2 km, do Šumperku je vzdálenost 24 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu, prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Pozemky parc.č. 613/12 a 613/13 jsou pozemky rovinaté - pozemek parc.č. 613/12 je zatravněný a na pozemku parc.č. 613/13 jsou postaveny stavby kůlny a garáže, které ovšem nejsou zakresleny v katastrální mapě a ani zapsány na LV. Dle výslovného sdělení povinné tyto stavby náleží jí, a to ve výši příslušného spoluvlastnického podílu, tedy ve výši 1/2. Obě stavby ve smyslu zásady „Superficies solo cedit - povrch ustupuje půdě“ zahrnujeme do ocenění.

Konstrukční řešení a technické vybavení kůlny na pozemku parc.č. 613/13: Stavba kůlny je umístěna vedle rodinného domu. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry, částečně zkorodované. Dveře jsou dřevěné. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. Stavba není zakreslena v katastrální mapě.

Konstrukční řešení a technické vybavení garáže na pozemku parc.č. 613/13: Garáž navazuje v podélné ose na stavbu kůlny. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou dřevěné trámové s jednostranným obitím, z vnitřní strany zatepleno. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytina je živičná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry, částečně zkorodované. Dveře dřevěné, okno dřevěné s jednoduchým zasklením, vrata dřevěná, dvoukřídlá. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. Upozorňujeme, že stavba je ve velmi špatném technickém stavu. Stavba není zakreslena v katastrální mapě.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná st. bez čp/če, obec  Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná st. bez čp/če, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 999.460 Kč
Jistota: 150.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věce zapsaná na listu vlastnictví č. 1064 pro katastrální území Jablonné v Podještědí – objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. St. 785, pozemek p.č. St 785 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598 m2, pozemek p.č. 216/1 – ostatní plocha o výměře 657 m2 a pozemek p.č. 216/10 – ostatní plocha o výměře 439 m2 , vše v k.ú. Jablonné v Podještědí , obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec.

Hala je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na rovinatém terénu. Je jednopodlažní, s konstrukčním systémem z ocelových nosníků, s výplní pórobetonovými panely. Střecha má tvar sedlový s kovovými vazníky, krytinu tvoří trapézové plechy. Okna jsou dřevěná s dvojitým zasklením, vrata jsou ocelová dvoukřídlá. Je provedeno napojení na elektrický proud. V hale se provozuje autoservis a pneuservis. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Jablonné v Podještědí je ve vzdálenosti 300 m, do Liberce je vzdálenost 27 km. Přístup ke stavbě je možný buď přímo z místní zpevněné cesty nebo přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 6/36, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 6/36, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 193.500 Kč
Jistota: 29.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/36 nemovité věci - jednotky č. 530/2 v budově č.p. 530, příslušející k části obce Libčice nad Vltavou, na pozemku p.č. 276, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 1/6, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1415 a listu vlastnictví č. 1053, vše v k.ú. Letky, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ.

Povinný vnitřní prohlídku bytové jednotky neumožnil. Informace týkající se předmětu ocenění podal pouze ústně. Některé prvky týkající se zejména vnitřního vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřeby tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stav, stáří a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele.

Bytová jednotka č. 530/2, se nachází v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 530 - zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Letecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 278, který je ve vlastnictví Města Libčice nad Vltavou. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 1992 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 1995 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! bydlení, podíl 1/12, obec Říčany, okres Jažlovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! bydlení, podíl 1/12, obec Říčany, okres Jažlovice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 143.500 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jažlovice, č.p. 20, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 6), pozemku p.č. 23/12 - orná půda a pozemku p.č. 25 - zahrada, LV č. 1624, vše v k.ú. Jažlovice, obec Říčany, okres Praha-východ.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a betonovou taškou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru velkého, nachází se v zastavěné, okrajové části města Říčany, v místní části Jažlovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jažlůvská 20, Jažlovice, 251 01 Říčany. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 295/5 - ostatní plocha a p.č. 302 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu. Dle sdělení povinné a účastníka místního šetření ve městě Říčany je dále možné napojení na plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: U rodinného domu je situována přízemní stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, zpevněné plochy (betonové), žumpa, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům s pozemky o výměře 1 671m2, obec Ivančice, okres Brno-venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům s pozemky o výměře 1 671m2, obec Ivančice, okres Brno-venkov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.633.500 Kč
Jistota: 245.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 106/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ivančice, č.p. 1218, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 106/1), a dále pozemku p.č. 245/1 - zahrada, pozemku p.č. 269 - ostatní plocha a pozemku p.č. 270 - orná půda, vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, okres Brno-venkov.

Dům č.p. 1218 je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a standardní povlakovou krytinou IPA s pozemky o celkové výměře 1 671 m2. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ivančice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hřbitovní 1218/7, 664 91 Ivančice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a dále přes pozemek, který je ve vlastnictví města Ivančice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V roce 2006 byla provedena přístavba a nadstavba k původnímu rodinnému domu, oprava střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny, okna vyměněna za nová. V roce 2011 nové klempířské konstrukce (žlaby, svody), nové vnitřní omítky. V roce 2012 nové vnitřní obklady, schody a opraveny fasádní omítky. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu navazuje jednoduchý dřevěný přístřešek pod mírnou pultovou střechou. Na zadní část tohoto navazuje přízemní kamenná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, udírna, zemní sklep, přístupový chodník – dlažba, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. dům, podíl 2/10, obec Mikulášovice, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. dům, podíl 2/10, obec Mikulášovice, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 103.000 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 64 pro katastrální území Mikulášovice – objekt čp 344, rod. dům, na pozemku p.č. St. 1016, pozemek p.č. St 1016 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, pozemek p.č. 4924/9 – ostatní plocha o výměře 514 m2, vše v k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Parkování vedle domu - přístup z místní komunikace. Dům je zateplený, chybí dokončit omítka (štítová stěna směr západ). Okna plastová, v podkroví dřevěná s dvojitým zasklením. Krytina střechy šindel do zahrady, směrem do ulice osinkocementové šablony. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva. Centrum obce Mikulášovice je ve vzdálenosti 2,0 km, do Děčína je vzdálenost 52 km. Přístup ke stavbě je možný přes vstupní branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby. Dle sdělení spoluvlastnice se v 1.PP nachází schodišťový prostor a skladová místnost a v 1 NP vstup, chodba, schodišťový prostor, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, pokoj, koupelna, WC.

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Chybí dokončit fasádní omítku na štítové stěně západním směrem, dále chybí vyměnit okna na půdě a  polovinu původní osinkocementové střešní krytiny směrem do ulice.

Detailní identifikace příslušenství nemohla být provedena. Příslušenství hlavní stavby tvoří: kůlnou, která je součástí pozemku parc. č. 4924/9, postavenou vedle rodinného domu, oplocení vč. podezdívky, vstupní branka, zpevněné plochy vč. obrubníků, udírna, věšák tvar T 2×, přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, přípojka plynovodu a plynoměrný pilířek na hranici pozemku, studna na pozemku parc.č. 4924/9, rostlinstvo které je součástí pozemku parc.č. 4924/9: ovocné stromy (2 kusy), okrasné keře (30 kusů).Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS