Leden 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 3 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA!  Vinný sklep, podíl 1/3 a pozemky, podíl 1/24, obec  Zaječí, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Vinný sklep, podíl 1/3 a pozemky, podíl 1/24, obec Zaječí, okres Břeclav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 64.000 Kč
Kdy: 19.01.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 64.000 Kč
Jistota: 9.600 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 98 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 98), LV 1338; II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 k nemovité věci - pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 6053 o výměře 4760, LV 344; III) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 3528/262 – vinice o výměře 2086 m2, pozemku p.č. 3528/264 - vinice o výměře 1688 m2 a pozemku p.č. 3528/336 – vinice o výměře 1344 m2, LV 1727; vše v k.ú. Zaječí, obec Zaječí, okres Břeclav.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 1338, k.ú. Zaječí

Jedná se o objekt vinného sklepa ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Zaječí, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází při hlavní komunikaci, ul. Hlavní, procházející obcí. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4754/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno a přes pozemek p.č. 4855/143 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Zaječí nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla opravena střešní konstrukce, včetně položení nové krytiny. Dále objekt procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Případná další příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného zjištěna.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 344, k.ú. Zaječí

Pozemek je situován v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 1727, k.ú. Zaječí

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3528/262 - vinice, pozemku p.č. 3528/264 - vinice a pozemku p.č. 3528/336 - vinice, vše v k.ú. Zaječí, obec Zaječí, okres Břeclav, které jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemcích p.č. 2502 - ostatní plocha a p.č. 2421 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, a dále na pozemku p.č. 3528/224 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí. Na pozemcích se nachází porosty vinice, stáří odhadnuto odborným odhadem 15 roků, včetně opěrné konstrukce, a to betonových sloupků a vodících drátů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Údrnice, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Údrnice, okres Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 19.01.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 135.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.2653847&y=50.3599637&z=19&q=%C3%9An%C4%9Btice%2020%20%C3%9Adrnice&source=addr&id=9314632&ds=1&base=ophoto

Únětice 20, 507 23 Údrnice - Únětice, Česko 50.359819368, 15.265239271
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 727 m2, jehož součástí je stavba: Únětice, č.p. 20, rod. dům. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 13) a pozemku p.č. 14/1 – zahrada o výměře 866 m2, vše na listu vlastnictví 226 v k.ú. Únětice, obec Údrnice, okres Jičín.

Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Údrnice, v místní části Únětice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Únětice č.p. 20, 507 23 Údrnice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 265/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a přes pozemek p.č. 258/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Údrnice, č.p. 79, 507 23 Údrnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Údrnice nachází hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 265/1), je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou krytinou z PVC. b) venkovní úpravy: žumpa, přípojky ISTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS