Prosinec 2021

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 15 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/28, obec Dolní Kounice, okres Dolní Kounice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/28, obec Dolní Kounice, okres Dolní Kounice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 52.111 Kč
Kdy: 02.12.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 11.700 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.4690490&y=49.0698990&z=19&base=ophoto&source=addr&id=11151052

Mlýnské náměstí 507/3, 664 64 Dolní Kounice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 126 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dolní Kounice, č.p. 507, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 126), vše v k.ú. Dolní Kounice, obec Dolní Kounice, okres Brno-venkov.

Město Dolní Kounice má 2453 obyvatel, od Brna vzdálené cca 24 km JZ směrem. Město se rozkládá po obou stranách řeky Jihlavy a je historicky významné místo s velkým množstvím architektonických památek. Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou dopravou. Předmětem ocenění je rovinatý pozemek se stavbou samostatného rodinného domu, situovaného v centrální části města nedaleko řeky (mimo povodňové pásmo). Rodinný dům č.p. 507 je samostatný dům, nepodsklepený, zděný, jednopodlažní, se sedlovou střechou a bez využití podkroví. Hlavní vstup do domu z V strany do přístavby. Dispozice zahrnuje zádveří a 2 místnosti - první s funkcí kuchyně a dále pokoj situovaný okny do ulice. Vlevo za vstupem průchod na dvůr, který je částečně krytý přesahem střechy, je zde WC, u kterého není jisté, zdaje napojeno na veřejnou kanalizaci. Oceňovaná nemovitost je vybavena přípojkou elektro, vody, kanalizace. Plyn dosažitelný z komunikace před nemovitostí - viz situace z územního plánu i v příloze posudku. Všechny přípojky jsou ke dni ohledání odpojeny - je nutno počítat s novým připojením. Stavba rodinného domu stáří odhadem 80 - 100 roků s provedenou přístavbou do dvora a částečnou rekonstrukcí - podrobněji viz posudek. Stavební úpravy minimálního rozsahu. Ke dni ocenění je RD užíván, ovšem bez údržby, prakticky všechny konstrukce dožívající. Dům je vhodný k celkové rekonstrukci.

Příslušenství nemovitosti: Vedlejší stavba (kolna) a venkovní úpravy: oplocení - do ulice drátěné pletivo, na S stranu zděné oplocení, Zpevněné plochy předzahrádky a dvora, přípojky - voda, elektro, kanalizace

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou
Stav: ODROČENO
Kdy: 02.12.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 19.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1835253&y=50.6807966&z=20&base=ophoto&q=Dale%C5%A1ice%2012&source=addr&id=10222812

Dalešice 12, 468 02 Dalešice, Liberecký kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 112 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dalešice, č.p. 12, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 112), pozemku p.č. 802 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 804 - zahrada, pozemku p.č. 806 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1303 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený rodinný dům (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Dalešice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1253 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dalešice, č. p. 67, 468 02 Dalešice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této je umístěna dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za rodinným domem, vlevo, je situována dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a plechovou krytinou, která se z části nachází na pozemku jiného vlastníka. b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a částečně betonové podezdívce, kovová vrátka s drátěným pletivem, opěrná zeď betonová, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 3.506.700 Kč
Kdy: 02.12.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.606.700 Kč
Jistota: 241.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.819712950427459&y=49.63482205480625&z=15&source=addr&id=10753401

Ohnišov 176, 517 84 Ohnišov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 223 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ohnišov, č.p. 176, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 223), pozemku p.č. 124/1 - zahrada, pozemku p.č. 126/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 127 - zahrada, pozemku p.č. 128/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1567/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Ohnišov, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ohnišov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ohnišov 176, 517 84 Ohnišov. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1567/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj. Dle informací ČSÚ v obci Ohnišov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na kovových sloupcích, 2x kovová vrata, kovová vrátka, kamenný chodník, opěrná zídka - kámen, beton, betonové schody, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, obec Neratov, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, obec Neratov, okres Pardubice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 414.000 Kč
Kdy: 02.12.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 87.500 Kč
Jistota: 17.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 399/1 – lesní pozemek o výměře 12 972 m2, vše v k.ú. Neratov, obec Neratov, okres Pardubice.

Lesní pozemek parc.č. 399/1 se nachází mimo intravilán obce Neratov. Spolu s okolními pozemky je určený k plnění funkce lesa, ohraničení lesního pozemku z jižní strany tvoří vodní tok Opatovický kanál. Pozemek je rovinatého terénu s lesním porostem, který je velmi řídkého zakmenění (vzrostlých stromů - spíše solitérů), na pozemku převládá spíše husté spontánní náletové rostlinstvo. Dle územního plánu se pozemek nachází ve funkčních plochách "NL - plochy lesní". Centrum obce Neratov je ve vzdálenosti 1,4 km, do Pardubic je vzdálenost cca 11 km. Přístup k pozemku je po lesní cestě.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/8, obec Brno, okres Brno-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/8, obec Brno, okres Brno-město
Stav: VYDRAŽENO
Za: 70.000 Kč
Kdy: 02.12.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 56.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 821/1 - zahrada a pozemku p.č. 1376/13 - trvalý travní porost, LV 869 v k.ú. Žebětín, obec Brno, okres Brno-město.

I) Pozemek p.č. 821/1 je situován v okrajové, zastavěné části města Brno v městské části Žebětín, v mírně sklonité terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 865 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno a přes objekt č.p. 408 na pozemku p.č. 820/1 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ ve městě Brno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek zahrnut v plochách jako: „BO – plochy všeobecného bydlení“. Informace získány z WWW stránek mapového portálu města Brna.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku je situován jednoduchý dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, za kterým je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Při horní hranici pozemku, (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 865), je situována přízemní, zděná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pozemku p.č. 820/2 je situována přízemní, dřevěná kůlna s plochou střechou krytou pozinkovaným plechem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky a částečnou betonovou podezdívkou, kopaná studna, přístupový chodník z betonové dlažby

II) Pozemek p.č. 1376/13 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek zahrnut v plochách jako: „Nestavební - volná, zemědělský půdní fond“. Informace získány z WWW stránek mapového portálu města Brna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 933 m2, podíl 1/2, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 933 m2, podíl 1/2, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.12.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 69.550 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 18/1 - zahrada, pozemku p.č. 854/14 - ostatní plocha, pozemku p.č. 900/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 912 - ostatní plocha vše v k.ú. Bítov u Přehýšova, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever.

Pozemky jsou situovány ve vnitřní zastavěné části obce Přehýšov. Pozemky p.č. 900/2 a p.č. 854/14 jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 854/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Pozemky p.č. 18/1 a p.č. 912 jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 153/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Přehýšov, č. p. 201, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 153/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Chaloupka Ladislav, č. p. 201, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 18/2 - zahrada, který je ve vlastnictví: SJM Sejpka Jaroslav a Sejpková Marta, Úzká 358/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, přes pozemek p.č. 18/3 - zahrada, který je ve vlastnictví: SJM Eichler Jan a Eichlerová Barbora, Bítov 27, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 18/4 – zahrada a pozemek p.č. st. 11/2 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Hovorka Gustav, Klatovská 516/169a, Litice, 321 00 Plzeň, přes pozemek p.č. st. 12 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 22/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektu. Přístup k těmto pozemkům není po právní stránce zajištěn. Dle informací ČSÚ v obci Přehýšov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Přehýšov jsou pozemky vedeny takto: pozemek p.č. 18/1: „ BV - Bydlení venkovské“, pozemek p.č. 854/14: „ Místní zklidněné, účelové komunikace a komunikace pro pěší“, pozemek p.č. 900/2: „ BV - Bydlení venkovské“, pozemek p.č. 912: „ BV - Bydlení venkovské“. Informace získány z internetových stránek obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 18/1 - zahrada je v zadní části situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této se nachází přístřešek ocelové konstrukce pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. V přední části pozemku na sebe navazuje dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou s dřevěnou kůlnou pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na tuto z pravé části navazuje dřevěný přístřešek pro auto pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a z levé části dřevěná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která z části leží na pozemku p.č. 18/4, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Za těmito dále se nachází je situována zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. V zadní části pozemku p.č. 912 se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která je z části situována na pozemku p.č. St. 11/2, který je ve vlastnictví jiného subjektu. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na betonových a dřevěných sloupcích, kovová vrata ocelové konstrukce dřevěnou výplní na betonových sloupcích a elektrickým pohonem, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Plaňany, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Plaňany, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.12.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 774.000 Kč
Jistota: 155.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0293094&y=50.0484386&z=19&base=ophoto&q=Pla%C5%88any%20159&source=addr&id=9119677

Jiráskova 159, 281 04 Plaňany, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 174/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Plaňany, č.p. 159, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 174/1), vše v k.ú. Plaňany, obec Plaňany, okres Kolín.

Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní, nepodsklepená stavba v uliční zástavbě. Vybudovaný byl na dvě časové etapy. Původní část je z roku 1925; druhá část - přístavba je roku 2002. Původní část má hlavní vstup z nádvoří přímo na chodbu. Z chodby je vstup vlevo do dvou pokojů, vpravo rovněž do dvou pokojů a přímo do hygienického vybavení koupelny a záchodku. Kuchyně je v přistavěné části a má vstup přímo z nádvoří. Půdní prostor je volný, nevyužitý a přístup má po dřevěných schodech kuchyně. Založení domu je na základových pasech z lomového kamene. Obvodové zdivo původní části je cihelné, přístavba je z tvárnic. Stropy v obou částech jsou dřevěné, trámové s hladkým podhledem. Střecha nad původní části je sedlová, nad přístavbou pultová a je vybavená krytinou z pálených tašek a dešťovými žlaby z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, venkovní část uliční je vápennocementová hladká, část dvorní je hrubá. Okna jsou dvojitá a dveře náplňové. Podlahy ve třech pokojích jsou vlýskové, ve čtvrtém pokoji je betonová mazanina s PVC, kuchyně a hygienické vybavení má dlažbu. Dům je vybavení rozvodem elektrické energie, rozvodem teplé i studené vody, odvodem odpadní vody do vlastní jímky a lokálním topením na tuhá paliva. Celkový stav domu odpovídá stáří. Zejména původní část obsahuje stavební prvky, které bude nutno v dohledné době vyměnit, případně ošetřit. Jedná se zejména o ošetření konstrukce střechy, výměnu krytiny, dále výměnu oken, části dveří i podlah, ošetření domovních instalací, části vnitřních i venkovních omítek a zajištění topení.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Chomutov, okres Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Chomutov, okres Chomutov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.12.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 406.240 Kč
Jistota: 61.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno (podle listiny) vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení; zachovávat ochranné pásmo veřejného osvětlení; rozsah vyznačen GP č. 2688-130/2002, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 24.2.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.2.2004. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. Máje 89/21, 43001 Chomutov a vázne na: Parcela: 5885/326

Na nemovitosti dále vázne věcné břemeno (podle listiny) vstupu a vjezdu s technikou za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby rozvodů tepelné energie a teplé užitkové vody; zachovávat ochranné pásmo těchto rozvodů; rozsah vyznačen GP č. 2689-130/2002, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 26.2.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 1.3.2004. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: T e p l o Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112/3, 43001 Chomutov a vázne na: Parcela: 5885/326

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.4242496&y=50.4799812&z=19&base=ophoto&q=kamenn%C3%A1%205093&source=addr&id=9279456

Kamenná 5093, 430 04 Chomutov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc -  jednotka č. 5093/2 v budově č.p. 5092, 5093, příslušející k části obce Chomutov, na pozemcích p.č. 5885/13 a p.č. 5885/14, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 794/24900, a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 794/24900 pozemku p.č. 5885/326 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 7016, č. 5189 a č. 10128, vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov.

Bytová jednotka č. 5093/2 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Kamenná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 5885/266 a p.č. 5885/269 a přes pozemek p.č. 5885/67, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Chomutov a navíc přes pozemek p.č. 5885/326, který je předmětem ocenění. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1979. V roce 2006 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2007 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce stoupaček. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (o výměře 80,40 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Pozemek p.č. 5885/326 tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy (zpevněné plochy, opěrná zídka betonová).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Mikulášovice, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Mikulášovice, okres Děčín
Stav: ODROČENO
Kdy: 09.12.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3410603&y=50.9819336&z=18&base=ophoto&q=Mikul%C3%A1%C5%A1ovice%20436&source=addr&id=9159492

Mikulášovice 436, 407 79 Mikulášovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 706 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mikulášovice, č.p. 436, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 706), pozemku p.č. 1408 - zahrada a pozemku p.č. 1410 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mikulášovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mikulášovice 436, 407 79 Mikulášovice. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5796/6 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 1409/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Město Mikulášovice, č.p. 1007, 407 79 Mikulášovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 15 m od předmětu ocenění. Dům je dle sdělení povinného napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu a studnu, která se nachází na sousedním pozemku ve vlastnictví jiného subjektu. Dle informací ČSÚ ve městě Mikulášovice se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1978 byla provedena výměna původní střešní krytiny za novou, byly osazeny nové interiérové dveře a byla provedena rekonstrukce vytápění a elektroinstalace. V roce 2009 byla provedena oprava rozvodů elektro.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: částečné oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, podíl 1/2, obec Častrov, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, podíl 1/2, obec Častrov, okres Pelhřimov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.12.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 26.670 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Častrov, č.e. 6, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 174), vše v k.ú. Častrov, obec Častrov, okres Pelhřimov.

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Častrov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1994/2 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 875/2 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Obec Častrov, č.p. 105, 394 63 Častrov. Dle informací ČSÚ ve městě Častrov se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 8/1000 na bytovém domě, obec Pečky, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 8/1000 na bytovém domě, obec Pečky, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.12.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0358450&y=50.0929364&z=19&base=ophoto&source=addr&id=9121051

Lhotecká 488, 289 11 Pečky, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 8/1000 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1908 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pečky, č.p. 488, byt. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 1908), a pozemku p.č. 1909 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pečky, č.p. 487, byt. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 1909), vše v k.ú. Pečky, obec Pečky, okres Kolín.

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 488, 487, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je podsklepený se třemi nadzemními podlažími, obytným podkrovím a sestává ze dvou vchodů. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Lhotecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1899, který je ve vlastnictví Města Pečky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V bytovém domě se nachází celkem 15 bytů o velikostech 1+1 až 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2020 bylo provedeno u objektu č.p. 487 zateplení soklu a výměna střešní krytiny, žlabů a svodů.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 8/1000 přísluší užívání 1/8 bytu o dispozici 3+kk (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit), která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu č.p. 488. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je dle sdělení souseda ústřední pravděpodobně s vlastním kotlem. Dle sdělení účastníka místního šetření byla v posledních letech provedena modernizace vnitřních prostor a výměna původních oken za nová. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.12.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 240.000 Kč
Jistota: 36.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je

I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 60/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/7 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/10 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/18 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/19 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/23 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/24 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 61 - zahrada, pozemku p.č. 93 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 95/1 - orná půda, pozemku p.č. 95/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 96 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 97 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 98 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 102 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 103/1 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 104 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 290 - ostatní plocha, pozemku p.č. 292/2 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 326/2 - ostatní plocha, vše LV č. 40, vše v k.ú. Kamenice u Herálce, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod.

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 766/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 766/16 - ostatní plocha, pozemku p.č. 766/18 - ostatní plocha a pozemku p.č. 766/19 - ostatní plocha, vše LV č. 273, vše v k.ú. Kamenice u Herálce, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod.

III) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 nemovité věci - pozemku p.č. 801/1 – ostatní plocha, LV č. 260, v k.ú. Kamenice u Herálce, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod.

Pozemky p.č. 61, p.č. 766/9, p.č. 766/16, p.č. 766/18, p.č. 766/19 a p.č. 801/1 jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Herálec, v místní části s názvem Kamenice, v mírně sklonitém terénu. Pozemek p.č. 61 je přístupný po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 801/1 - ostatní plocha, který je předmětem ocenění, dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 766/18 - ostatní plocha, který je rovněž předmětem ocenění a dále po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 766/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Herálec, č.p. 257, 582 55 Herálec. Pozemky p.č. 766/9, p.č. 766/16, p.č. 766/18, p.č. 766/19 a p.č. 801/1 jsou pozemky ostatních ploch / komunikací a zajišťují po právní stránce přístup k pozemku p.č. 61, s nímž také tvoří funkční celek.

Pozemky p.č. 60/3, p.č. 60/7, p.č. 60/10, p.č. 60/11, p.č. 60/18, p.č. 60/19, p.č. 60/23, p.č. 60/24, p.č. 102, p.č. 103/1 a p.č. 104 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci a dále přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází vodní stoka. Dále bylo zjištěno, že na části pozemků p.č. 60/7, p.č. 60/10, p.č. 60/23 a p.č. 103/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 93, p.č. 95/1, p.č. 95/2, p.č. 96, p.č. 97 a p.č. 98 jsou situovány v severní až severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 93, p.č. 97 a p.č. 98 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 290, p.č. 292/2 a p.č. 326/2 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 290 a p.č. 292/2 se nachází trasa nadzemního vedení.

Dle informací ČSÚ v obci Herálec se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Herálec jsou pozemky zahrnuty v: - pozemek p.č. 60/3, p.č. 60/18, p.č. 60/19 v plochách jako: „HO - plochy vodní a vodohospodářské“; - pozemky p.č. 60/7, p.č. 60/10, p.č. 60/11, p.č. 60/23, p.č. 60/24, p.č. 93, p.č. 95/1, p.č. 95/2, p.č. 96, p.č. 97, p.č. 98, p.č. 102, p.č. 103/1, p.č. 104, p.č. 292/2 v plochách jako: „PZ - plochy zemědělské půdy“; - pozemek p.č. 61 v plochách jako: „BV - plochy bydlení - bydlení venkovského charakteru“; - pozemek p.č. 290, p.č. 326/2 v plochách jako: „ZK - plochy přírodní - krajinné zeleně“; - pozemek p.č. 766/9, p.č. 766/16, p.č. 766/18, p.č. 766/19, p.č. 801/1 v plochách jako: „DS - plochy dopravní infrastruktury - dopravy silniční“; Informace získány z WWW stránek města Havlíčkův Brod.

Na pozemku p.č. 801/1 se nachází venkovní úprava (těleso zpevněné komunikace III. třídy číslo 03418), které je ve výlučném vlastnictví kraje Vysočina a není předmětem ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.12.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 105.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5170459&y=49.6420331&z=19&base=ophoto&q=B%C5%99ezov%C3%A1%20nad%20Svitavou%20383&source=addr&id=10551984

Zářečí 383, 569 02 Březová nad Svitavou, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti – rodinnému domu č.p. 383, příslušející k části obce Březová nad Svitavou, na pozemku p.č. St. 234, včetně pozemku p.č. St. 234 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2156/3 - zahrada, vše v k.ú. Zářečí nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s jedním nadzemním podlažím bez podkroví pod sedlovou střechou krytou břidlicemi. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Březová nad Svitavou, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 226/3 – ostatní plocha a přes p.č. 2226/4 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Česká republika. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení povinného, informací ČSÚ je ve městě Březová nad Svitavou dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka cca 75 let. V průběhu své celkové životnosti objekt dále procházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1998 byla na rodinném domu nově osazena plastová zdvojená okna a zrekonstruována koupelna. Při místním šetření bylo zjištěno, že jsou již nefunkční izolace zdiva (patrná vzlínající zemní vlhkost). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, při její horní hranici navazuje přízemní, zděná hospodářská část rodinného domu s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. Na hospodářskou část rodinného domu, při její levé hranici navazuje přízemní, zděný objekt „kůlny I“ se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Vlevo od rodinného domu je situován přízemní, dřevěný objekt „kůlny II“ s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovní úpravy: oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, venkovní schody betonové, betonový chodník, betonová plocha, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Plzeň, okres Plzeň-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Plzeň, okres Plzeň-město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.12.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 2.126.700 Kč
Jistota: 320.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.3739079&y=49.7809278&z=18&base=ophoto&source=addr&id=9060864

U Jam 1390/19, 323 00 Plzeň 1 - Bolevec, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 1390/1 v budově č.p. 1390, 1391, příslušející k části obce Bolevec, na pozemcích p.č. 3465 a p.č. 3463, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 6241/294832 a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 6241/294832 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3462 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 3463 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví č. 13675, č. 3145 a č. 10015, vše v k.ú. Bolevec, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Bytová jednotka č. 1390/1 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici U Jam. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 149/7 a dále přes pozemky p.č. 149/18 a p.č. 149/14, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Plzeň. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1981. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2011 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2017 byl pořízen nový výtah. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (o výměře 62,41 m2 + lodžie o výměře 7,46 m2 + sklep) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je dle sdělení povinného situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Dle sdělení povinného byly v roce 2013 položeny nové podlahové krytiny. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS