Prosinec 2021

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/28, obec Dolní Kounice, okres Dolní Kounice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/28, obec Dolní Kounice, okres Dolní Kounice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.12.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 11.700 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.4690490&y=49.0698990&z=19&base=ophoto&source=addr&id=11151052

Mlýnské náměstí 507/3, 664 64 Dolní Kounice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 126 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dolní Kounice, č.p. 507, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 126), vše v k.ú. Dolní Kounice, obec Dolní Kounice, okres Brno-venkov.

Město Dolní Kounice má 2453 obyvatel, od Brna vzdálené cca 24 km JZ směrem. Město se rozkládá po obou stranách řeky Jihlavy a je historicky významné místo s velkým množstvím architektonických památek. Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou dopravou. Předmětem ocenění je rovinatý pozemek se stavbou samostatného rodinného domu, situovaného v centrální části města nedaleko řeky (mimo povodňové pásmo). Rodinný dům č.p. 507 je samostatný dům, nepodsklepený, zděný, jednopodlažní, se sedlovou střechou a bez využití podkroví. Hlavní vstup do domu z V strany do přístavby. Dispozice zahrnuje zádveří a 2 místnosti - první s funkcí kuchyně a dále pokoj situovaný okny do ulice. Vlevo za vstupem průchod na dvůr, který je částečně krytý přesahem střechy, je zde WC, u kterého není jisté, zdaje napojeno na veřejnou kanalizaci. Oceňovaná nemovitost je vybavena přípojkou elektro, vody, kanalizace. Plyn dosažitelný z komunikace před nemovitostí - viz situace z územního plánu i v příloze posudku. Všechny přípojky jsou ke dni ohledání odpojeny - je nutno počítat s novým připojením. Stavba rodinného domu stáří odhadem 80 - 100 roků s provedenou přístavbou do dvora a částečnou rekonstrukcí - podrobněji viz posudek. Stavební úpravy minimálního rozsahu. Ke dni ocenění je RD užíván, ovšem bez údržby, prakticky všechny konstrukce dožívající. Dům je vhodný k celkové rekonstrukci.

Příslušenství nemovitosti: Vedlejší stavba (kolna) a venkovní úpravy: oplocení - do ulice drátěné pletivo, na S stranu zděné oplocení, Zpevněné plochy předzahrádky a dvora, přípojky - voda, elektro, kanalizace

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.12.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 19.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1835253&y=50.6807966&z=20&base=ophoto&q=Dale%C5%A1ice%2012&source=addr&id=10222812

Dalešice 12, 468 02 Dalešice, Liberecký kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 112 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dalešice, č.p. 12, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 112), pozemku p.č. 802 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 804 - zahrada, pozemku p.č. 806 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1303 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený rodinný dům (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Dalešice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1253 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dalešice, č. p. 67, 468 02 Dalešice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této je umístěna dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za rodinným domem, vlevo, je situována dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a plechovou krytinou, která se z části nachází na pozemku jiného vlastníka. b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a částečně betonové podezdívce, kovová vrátka s drátěným pletivem, opěrná zeď betonová, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.12.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.606.700 Kč
Jistota: 241.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.819712950427459&y=49.63482205480625&z=15&source=addr&id=10753401

Ohnišov 176, 517 84 Ohnišov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 223 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ohnišov, č.p. 176, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 223), pozemku p.č. 124/1 - zahrada, pozemku p.č. 126/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 127 - zahrada, pozemku p.č. 128/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1567/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Ohnišov, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ohnišov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ohnišov 176, 517 84 Ohnišov. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1567/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj. Dle informací ČSÚ v obci Ohnišov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na kovových sloupcích, 2x kovová vrata, kovová vrátka, kamenný chodník, opěrná zídka - kámen, beton, betonové schody, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, obec Neratov, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, obec Neratov, okres Pardubice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.12.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 87.500 Kč
Jistota: 17.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 399/1 – lesní pozemek o výměře 12 972 m2, vše v k.ú. Neratov, obec Neratov, okres Pardubice.

Lesní pozemek parc.č. 399/1 se nachází mimo intravilán obce Neratov. Spolu s okolními pozemky je určený k plnění funkce lesa, ohraničení lesního pozemku z jižní strany tvoří vodní tok Opatovický kanál. Pozemek je rovinatého terénu s lesním porostem, který je velmi řídkého zakmenění (vzrostlých stromů - spíše solitérů), na pozemku převládá spíše husté spontánní náletové rostlinstvo. Dle územního plánu se pozemek nachází ve funkčních plochách "NL - plochy lesní". Centrum obce Neratov je ve vzdálenosti 1,4 km, do Pardubic je vzdálenost cca 11 km. Přístup k pozemku je po lesní cestě.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/8, obec Brno, okres Brno-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/8, obec Brno, okres Brno-město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.12.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 56.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 821/1 - zahrada a pozemku p.č. 1376/13 - trvalý travní porost, LV 869 v k.ú. Žebětín, obec Brno, okres Brno-město.

I) Pozemek p.č. 821/1 je situován v okrajové, zastavěné části města Brno v městské části Žebětín, v mírně sklonité terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 865 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno a přes objekt č.p. 408 na pozemku p.č. 820/1 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ ve městě Brno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek zahrnut v plochách jako: „BO – plochy všeobecného bydlení“. Informace získány z WWW stránek mapového portálu města Brna.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku je situován jednoduchý dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, za kterým je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Při horní hranici pozemku, (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 865), je situována přízemní, zděná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pozemku p.č. 820/2 je situována přízemní, dřevěná kůlna s plochou střechou krytou pozinkovaným plechem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky a částečnou betonovou podezdívkou, kopaná studna, přístupový chodník z betonové dlažby

II) Pozemek p.č. 1376/13 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek zahrnut v plochách jako: „Nestavební - volná, zemědělský půdní fond“. Informace získány z WWW stránek mapového portálu města Brna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 933 m2, podíl 1/2, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 933 m2, podíl 1/2, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.12.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 69.550 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 18/1 - zahrada, pozemku p.č. 854/14 - ostatní plocha, pozemku p.č. 900/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 912 - ostatní plocha vše v k.ú. Bítov u Přehýšova, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever.

Pozemky jsou situovány ve vnitřní zastavěné části obce Přehýšov. Pozemky p.č. 900/2 a p.č. 854/14 jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 854/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Pozemky p.č. 18/1 a p.č. 912 jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 153/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Přehýšov, č. p. 201, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 153/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Chaloupka Ladislav, č. p. 201, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 18/2 - zahrada, který je ve vlastnictví: SJM Sejpka Jaroslav a Sejpková Marta, Úzká 358/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, přes pozemek p.č. 18/3 - zahrada, který je ve vlastnictví: SJM Eichler Jan a Eichlerová Barbora, Bítov 27, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 18/4 – zahrada a pozemek p.č. st. 11/2 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Hovorka Gustav, Klatovská 516/169a, Litice, 321 00 Plzeň, přes pozemek p.č. st. 12 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 22/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektu. Přístup k těmto pozemkům není po právní stránce zajištěn. Dle informací ČSÚ v obci Přehýšov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Přehýšov jsou pozemky vedeny takto: pozemek p.č. 18/1: „ BV - Bydlení venkovské“, pozemek p.č. 854/14: „ Místní zklidněné, účelové komunikace a komunikace pro pěší“, pozemek p.č. 900/2: „ BV - Bydlení venkovské“, pozemek p.č. 912: „ BV - Bydlení venkovské“. Informace získány z internetových stránek obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 18/1 - zahrada je v zadní části situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této se nachází přístřešek ocelové konstrukce pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. V přední části pozemku na sebe navazuje dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou s dřevěnou kůlnou pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na tuto z pravé části navazuje dřevěný přístřešek pro auto pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a z levé části dřevěná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která z části leží na pozemku p.č. 18/4, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Za těmito dále se nachází je situována zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. V zadní části pozemku p.č. 912 se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která je z části situována na pozemku p.č. St. 11/2, který je ve vlastnictví jiného subjektu. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na betonových a dřevěných sloupcích, kovová vrata ocelové konstrukce dřevěnou výplní na betonových sloupcích a elektrickým pohonem, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Plaňany, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Plaňany, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.12.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 774.000 Kč
Jistota: 155.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0293094&y=50.0484386&z=19&base=ophoto&q=Pla%C5%88any%20159&source=addr&id=9119677

Jiráskova 159, 281 04 Plaňany, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 174/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Plaňany, č.p. 159, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 174/1), vše v k.ú. Plaňany, obec Plaňany, okres Kolín.

Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní, nepodsklepená stavba v uliční zástavbě. Vybudovaný byl na dvě časové etapy. Původní část je z roku 1925; druhá část - přístavba je roku 2002. Původní část má hlavní vstup z nádvoří přímo na chodbu. Z chodby je vstup vlevo do dvou pokojů, vpravo rovněž do dvou pokojů a přímo do hygienického vybavení koupelny a záchodku. Kuchyně je v přistavěné části a má vstup přímo z nádvoří. Půdní prostor je volný, nevyužitý a přístup má po dřevěných schodech kuchyně. Založení domu je na základových pasech z lomového kamene. Obvodové zdivo původní části je cihelné, přístavba je z tvárnic. Stropy v obou částech jsou dřevěné, trámové s hladkým podhledem. Střecha nad původní části je sedlová, nad přístavbou pultová a je vybavená krytinou z pálených tašek a dešťovými žlaby z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, venkovní část uliční je vápennocementová hladká, část dvorní je hrubá. Okna jsou dvojitá a dveře náplňové. Podlahy ve třech pokojích jsou vlýskové, ve čtvrtém pokoji je betonová mazanina s PVC, kuchyně a hygienické vybavení má dlažbu. Dům je vybavení rozvodem elektrické energie, rozvodem teplé i studené vody, odvodem odpadní vody do vlastní jímky a lokálním topením na tuhá paliva. Celkový stav domu odpovídá stáří. Zejména původní část obsahuje stavební prvky, které bude nutno v dohledné době vyměnit, případně ošetřit. Jedná se zejména o ošetření konstrukce střechy, výměnu krytiny, dále výměnu oken, části dveří i podlah, ošetření domovních instalací, části vnitřních i venkovních omítek a zajištění topení.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS