Srpen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 15 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/3, obec Louny, okr. Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/3, obec Louny, okr. Louny
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 77.500 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovité věci sestávající z jednotky č. 2254/14 v budově č.p. 2254, č.p. 2255, č.p. 237, příslušející k části obce Louny, na pozemcích p.č. 3024/12, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného bytového domu a k pozemkům v rozsahu 357/24880, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1386 a listu vlastnictví č. 6281, v k.ú. Louny, obec Louny, okres Louny.

Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 1+1 se nachází v 5.NP budovy bytového domu (panelový dům). Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je řadový (dva vstupy), situovaný na mírně svažitém terénu. Příjezd k bytovému domu je z ulice Petra Obrovce, parkování je možné v ulici před domem nebo za domem. Okolní zástavbu tvoří bytové a rodinné domy. Centrum obce Louny je ve vzdálenosti 560 m. Přístup k objektu je možný z ulice Petra Obrovce. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod a teplovod.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Příslušenství: sklepní kóje (příslušenství bytu mimo byt v 1.PP). detailní prohlídky příslušenství nemohla být provedena.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Grunta, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Grunta, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.08.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 72.200 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného sestávající z pozemku p.č. 580/4 – zahrada o výměře 1063 m2, pozemku p.č. 582/2 - zahrada o výměře 1216 m2, pozemku p.č. 643/2 – zahrada o výměře 270 m2, pozemku p.č. 644 – zahrada o výměře 791 m2, pozemku p.č. 645/1 – zahrada o výměře 1090 m2, pozemku p.č. 645/2 – zahrada o výměře 385 m2, pozemku p.č. 658/2 – ostatní plocha o výměře 103 m2 vše v k.ú. Grunta, obec Grunta, okres Kolín.

Pozor předmětem dražby jsou pouze výše uvedené parcely zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 389 pro katastrální území Grunta. Parcely zapsané na předmětném listu vlastnictví, které nejsou výše uvedeny, nejsou předmětem dražby.

Pozemky se nachází mimo intravilán obce Grunta. Soubor pozemků parc.č. 580/4, 582/2, 643/2 a 658/2 se nachází u komunikace z Kutné Hory do Grunty, v místě, kde trasa silnice je vedena, z důvodu svažitého (členitého) terénu, jako serpentina. Na pozemcích je listnaté rostlinstvo (solitérní stromy a náletový porost). Soubor pozemků je lemován silnicí a ovocným sadem, s přístupem přímo ze silnice. Další soubor pozemků parc.č. 645/1 a 645/2 se nachází také mimo intravilán obce, nad terasovitě upravenými pozemky, v okolí zemědělských pozemků a sadů, se kterými tvoří větší hospodářské celky. Jedná se o užší části, jejichž součástí je rostlinstvo, které odděluje terasovitě upravený terén. Pozemek parc.č. 664 se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od pozemku parc.č. 645/2. Přes pozemek vede cesta "Cykloturistická naučná stezka okolo Kutné Hory", která je z obou stran lemována rostlinstvem. Druhý soubor pozemků i pozemek parc.č. 664 jsou mírně svažitého terénu, s přístupem z cesty a přes okolní zemědělské pozemky. Centrum obce Grunta je ve vzdálenosti 700 m, do Kutné Hory je vzdálenost 1,7 km. Celková výměra činí 4918 m2, z toho 4815 m2 pozemků evidovaných jako zahrada a 103 m2 pozemků evidovaných jako ostatní plocha. Oceňované pozemky tvoří hlavně přírodní plochy v okolí zemědělských pozemků a ovocných sadů, ostatní plocha o poměrně malé, nevýznamné, výměře 103 m2 je cenově zahrnuta v rámci těchto ploch. Jedná se o přírodní volně přístupné plochy dotvářející krajinný charakter okolních zemědělských pozemků. Z tohoto důvodu jsou použity komparace se zemědělskými pozemky, dalším důvodem je druh pozemků (zahrady), které mají k parcelám vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), stejně jako např. orná půda a trvalý travní porost. Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká: rostlinstvo – porost volného krajinného charakteru (stromy a keře).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Slepotice a obec Býšť, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Slepotice a obec Býšť, okres Pardubice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 09.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 38.700 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. 161/5 - orná půda o výměře 7553 m2, LV č. 103, v k.ú. Slepotice, obec Slepotice, okres Pardubice. II) pozemku p.č. 207/1 - trvalý travní porost o výměře 1496 m2 a pozemku p.č. 207/2 - trvalý travní porost o výměře 1302 m2, LV č. 48, v k.ú. Hoděšovice, obec Býšť, okres Pardubice.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 103, k.ú. Slepotice

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 161/5 - orná půda o výměře 7553 m2, v k.ú. Slepotice, obec Slepotice, okres Pardubice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 48, k.ú. Hoděšovice

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 207/1 - trvalý travní porost o výměře 1496 m2 a pozemku p.č. 207/2 - trvalý travní porost o výměře 1302 m2, v k.ú. Hoděšovice, obec Býšť, okres Pardubice, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněný pozemek. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Melč, okres Opava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Melč, okres Opava
Stav: ODROČENO
Kdy: 23.08.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - objektu č.p. 21, rod. dům, příslušející k části obce Melč, na pozemku p.č. St. 61/1 (LV č. 708), v k.ú. Melč, obec Melč, okres Opava.

Jedná se o pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Melč, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Melč 21, 747 84 Melč. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiných subjektů a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt je z části situován i na pozemku p.č. 2707/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Přístup k předmětu ocenění je po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2903/1 - ostatní plocha a p.č. 2677/1 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 316/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Melč, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2707/1 - ostatní plocha a p.č. 2708 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn) a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 320 - zahrada, který je v podílovém vlastnictví povinné, ale není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Melč je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2000 byla provedena přístavba části rodinného domu a nadstavba II. nadzemního podlaží. Dále objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění. S ohledem na skutečnost, že plocha pozemku je pro uveřejnění elektronické dražby povinná položka a lze zadat pouze nenulovou číselnou hodnotu, byla do příslušného pole zadána hodnota "1". Pro bližší podrobnosti soudní exekutor odkazuje k prostudování znaleckého posudku a dražební vyhlášky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 14.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 537 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2, jehož součástí je stavba: Jáchymov, č.p. 360, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 537), a dále pozemku p.č. 610 – zahrada o výměře 210 m2, vše v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary.

Předmětná nemovitost se nachází v Jáchymově v ulici Palackého č.p. 360 v zástavbě rodinných domů. Jedná se o řadový, vnitřní dům se dvěma nadzemními podlažími a volným půdním prostorem. konstrukce budovy je převážně kamenná a zděná, její stavebně – technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Budova je v havarijním stavu vhodná ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon v havarijním stavu. Střecha domu je opatřená komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, část zasklení chybí. dveře domu jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. Na zastavěnou plochu č.p. St. 537 navazuje pozemek p.č. 610 – zahrada o výměře 210 m2 a tvoří spolu jeden funkční celek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci přes pozemek parc. č. 4976 ve vlastnictví města Jáchymov. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nebylo zjištěno připojení na inženýrské sítě. V dosahu se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Znalecký posudek neobsahuje informaci o zastavěné ploše, užitné ploše, podlahové ploše. S ohledem na to, že uvedené položky jsou pro uveřejnění elektronické dražby povinné, byla do příslušných polí zadána hodnota "1". Pro bližší podrobnosti soudní exekutor odkazuje k prostudování znaleckého posudku a dražební vyhlášky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/10, obec Budislav, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/10, obec Budislav, okres Tábor
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.08.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 26.700 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 60/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 623 m2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. sta zapsaná na LV č. 236 – stavba není předmětem dražby), pozemku p.č. St. 61/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav zapsaná na LV č. 236 – stavba není předmětem dražby), pozemku p.č. St. 70/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 (na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav zapsaná na LV č. 236 – stavba není předmětem dražby), pozemku p.č. 38/3 - ostatní plocha o výměře 250 m2, pozemku p.č. 38/6 - ostatní plocha o výměře 209 m2, pozemku p.č. 38/11 - ostatní plocha o výměře 1417 m2, pozemku p.č. 38/12 - ostatní plocha o výměře 716 m2, pozemku p.č. 39/14 - orná půda o výměře 930 m2, pozemku p.č. 39/15 - orná půda o výměře 1022 m2 a pozemku p.č. 257/3 - ostatní plocha o výměře 3526 m2, vše v k.ú. Hlavňov u Budislavi, obec Budislav, okres Tábor.

Objekty na pozemcích jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem dražby.

Pozemky p.č. St. 60/1, p.č. St. 61/1, p.č. St. 70/1, p.č. 38/3, p.č. 38/6, p.č. 38/11, p.č. 38/12, p.č. 39/14 a p.č. 39/15 jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce Budislav, v místní části Hlavňov, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 222/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 38/10 - ostatní plocha a p.č. 38/9 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Pozemek p.č. 257/3 je situován v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 996/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Budislav možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Budislav (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách:
- pozemek p.č. St. 60/1 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. St. 61/1 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru.“
- pozemek p.č. St. 70/1 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/3 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/6 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/11 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/12 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 39/14 - „ZPF - plochy zemědělské - orná půda, TTP, zahrada“
- pozemek p.č. 39/15 - „ZPF - plochy zemědělské - orná půda, TTP, zahrada“
- pozemek p.č. 257/3 - „ZPF - plochy zemědělské - orná půda, TTP, zahrada“

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.08.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 58.700 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 7647 - orná půda o výměře 2831 m2, v k.ú. Ostrožské Předměstí, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště.

Pozemek p.č. 7647 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Nové Sedlo, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Nové Sedlo, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.08.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 653.400 Kč
Jistota: 98.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 808 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2, jehož součástí je stavba: Nové Sedlo, č.p. 338, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 808), a pozemku p.č. 809 – zahrada o výměře 199 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo, okres Sokolov.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nové Sedlo, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hornická kolonie 338, 357 34 Nové Sedlo. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1312 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 811/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: města Nové Sedlo. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Nové Sedlo je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1924. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech značně zanedbaná. V roce 2012 byla provedena výměna 2 původních oken za nová plastová a byla zřízena přípojka hloubkové kanalizace. V roce 2016 bylo pořízeno nové splachovací WC. Celkový technický stav a popis vnitřního vybavení objektů jsou patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Chrastava, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Chrastava, okres Liberec
Stav: ODROČENO
Kdy: 23.08.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 800.000 Kč
Jistota: 120.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 361 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, součástí je stavba Chrastava, č.p. 277, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 361, pozemku p.č. 420 – zahrada o výměře 406 m2, pozemku p.č. 430/3 – trvalý travní porost o výměře 413 m2 vše k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a obytným podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl původní objekt postaven již v roce 1850. Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce z cihel, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy v suterénu tvoří cihelné klenby, výše jsou z dřevěných trámů. Objekt má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Jižní průčelí má dva rohové rizality. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům řešen jako 4+1. Podlahová plocha činí 108,81 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 156,81 m2. Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou převážně špaletová s výjimkou jednoho plastového s dvojsklem v ložnici a dřevěného s dvojsklem v zádveří. Obytné prostory jsou orientovány převážně na jih, dále na východ a západ. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné či dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu není připojen. Dům je vytápěn ústředně pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad, okna domu jsou spíše zastaralá, podlahy jsou bez vad, vady vybavení nejsou a rozvody v objektu jsou bez vad. Rodinný dům procházel průběžně rekonstrukcemi (významná v roce 1962), je udržován a jeho stav se dá označit za dobrý.

Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dům je postaven ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a pozemek je oplocen dřevěným plotem s podezdívkou. K objektu náleží dílna a garáž. Dílna je přízemní, zděná z cihel s vápenocementovou omítkou uvnitř a břízolitovou vně. Střecha dílny je pultová krytá živičnou, podlaha z betonové mazaniny. Garáž je přízemní zděná z cihel s pultovou střechou krytou živičnou krytinou a podlahou z betonové mazaniny. Stěny jsou s vápenocementovou omítkou uvnitř a břízolitovou vně. Garážová vrata jsou dřevěná v ocelovém rámu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Nová Ves I, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Nová Ves I, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.08.2018 12:30
Kde: www.exsmekal.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy a umístění inženýrských sítí s oprávněním pro parcelu St. 116 a povinností pro parcelu St. 63/3 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene bezúplatné ze dne 03.03.2011 s právními účinky vkladu práva ke dni 09.03.2011 evidované katastrem nemovitostí pod č.j. V-1375/2011-204. Tímto věcným břemenem je zřízena možnost bezproblémového přístupu a vedení sítí k předmětu ocenění, nebyla proto zohledněna žádná ztráta plynoucí z nemožnosti přístupu k objektům po vlastních pozemcích. Hodnota výše specifikovaného věcného břemene je promítnuta do výsledné obvyklé ceny předmětu ocenění.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m2, součástí je stavba Nová Ves I, č.p. 77, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 116, pozemku p.č. 74 – zahrada o výměře 144 m2, vše k.ú. Nová Ves I, obec Nová Ves I, okres Kolín.

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je řadově stojící (koncový), situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Nová Ves I je ve vzdálenosti 150 m, do Kolína je vzdálenost 4,3 km. Přístup ke stavbě je možný ze dvou stran přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. Z ulice Maternův dvůr, je hlavní přístup přes pozemek parc.č. St. 63/3, ke kterému je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy a umístění inženýrských sítí. Přístupová plocha k vjezdové bráně a brance je nezpevněná. Ze zadní strany je přístup z polní cesty zpevněné kamenivem, vstup přes branku do zahrady. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, ložnice, kuchyň, místnost (vstup z kuchyně - neumožněn vstup); místnost bez výplně stavebního otvoru (vstup pouze z exteriéru). Zastavěná plocha rodinného domu č.p. 77 je 93,51 m2 a užitná plocha 65,10 m2.

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna a vstupní dveře jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách a vnitřních omítkách v ložnici pod oknem. Krytina je již z jedné strany na hranici životnosti, tašky jsou místy odlámané. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Součástí pozemku parc.č. 74 je kůlna postavená vedle rodinného domu, která odděluje dvůr od zahrady. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosnou konstrukci tvoří zděné pilířky s vyzdívkami z cihel. Střecha je pultová s krytinou z vlnitého plechu. Omítky jsou opadané. Dveře dřevěné do dřevěné zárubně, ostatní stavební otvory jsou bez výplně. Zastavěná plocha kůlny na pozemku parc. č. 74 je 11,40 m2 a užitná plocha 8,93 m2. Příslušenství tvoří: oplocení, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, nefunkční suché WC. Inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, odtokový žlab do kanalizace, studna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.08.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.200 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 224/3 – zahrada o výměře 290 m2 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, obec Rtyně v Podkrkonoší , okres Trutnov.

Pozemek je půdorysně ve tvaru obdélníka. Ze třech stran je obklopen obdobnými pozemky. Severovýchodním směrem navazuje na přístupovou silnici. Situovaný je na rovinatém terénu. Přístup k pozemku je ze silnice I. třídy I/14 spojující města Trutnov a Náchod. Přímo na pozemek vstup možný je, ovšem přes posuvnou bránu a zpevněnou plochu, které jsou sice situovány na námi oceňovaném pozemku parc.č. 224/3, ovšem pravděpodobně jsou ve vlastnictví jiného subjektu (jsou užívány spolu se sousedním domem. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Rtyně v Podkrkonoší je ve vzdálenosti 570 m, do Trutnova je vzdálenost 20 km. Součástí pozemku parc.č. 224/3 je rostlinstvo: ovocné stromy (3 kusy).

Příslušenství: pouze oplocení. (Na pozemku se nachází vjezdová brána a zpevněná plocha vedoucí ke garáži umístěné na sousedním pozemku, které nebyly v rámci znaleckého posudku zahrnuty do ocenění a nejsou tedy předmětem dražby, neboť zřejmě tvoří příslušenství rodinného domu na sousedním pozemku. Stejně tak nebyl předmětem ocenění a není tedy ani předmětem dražby sloup el. vedení, který stojí při čelním okraji pozemku.)

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Hořepník, okr. Pelhřimov.
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Hořepník, okr. Pelhřimov.
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 30.08.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 44.200 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem – pozemku p.č. 287/3 – lesní pozemek o výměře 645 m2, pozemku p.č. 640 – orná půda o výměře 14 089 m2, pozemku p.č. 641 – trvalý travní porost o výměře 579 m2 vše na listu vlastnictví č 495 v k.ú. Březina u Hořepníku, obec Hořepník, okres Pelhřimov.

Předmětem dražby je podíl povinného pouze na nemovitostech specifikovaných v dražební vyhlášce zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 495 pro katastrální území Březina u Hořepníku. Znaleckým posudkem byla určena výsledná cena podílů na dalších nemovitostech, které nejsou předmětem této dražby.

Pozemky parc.č. 287/3, 640 a 641 tvoří jeden ucelený soubor, mimo intravilán obce Hořepník. Pozemky jsou převážně mírně svažitého terénu. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v plochách zemědělských a lesních, katastrem nemovitostí jsou pozemky vedeny dle druhu jako lesní pozemek, orná půda a trvalý travní porost. Centrum obce Hořepník je ve vzdálenosti 3,1 km, do Pelhřimova je vzdálenost cca 16 km. Přístup k pozemkům je přímo z komunikace mezi obcemi Hořepník a Pacov. Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/33, obec Jihlava, okres Hosov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/33, obec Jihlava, okres Hosov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 30.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 5.110 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis: p Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 189/8 – zahrada o výměře 327 m2, pozemku p.č. 189/19 – zahrada o výměře 434 m2, pozemku p.č. 189/30 – zahrada o výměře 559 m2, pozemku p.č. 189/30 – zahrada o výměře 223 m2, p.č. 196/1 – ostatní plocha o výměře 143 m2 vše v k.ú. Hosov, obec Jihlava, okres Jihlava.

Oceňované nemovitosti se nachází v rekreační lokalitě, která leží na jihozápadně od centra města Jihlavy, u polní cesty mezi místními částmi Hosov a Vysoká ve vzdálenosti 6 km od krajského města Jihlavy. Městská část Hosov je částí statutárního města Jihlava, která je situována na silnici II/602 z Jihlavy do Pelhřimova. Stejně jako městská část Vysoká leží jihozápadně od Jihlavy v blízkosti vodárenských rybníků v klidné lesnaté oblasti. Oceňované pozemky se nachází v zahrádkářské osadě nedaleko městské části Vysoká, v katastrálním území Hosov. Zahrádkářská osada s příjezdem po nezpevněné komunikaci je napojena pouze na veřejné rozvody elektřiny. Oceňované pozemky jsou nezpevněnými komunikacemi v osadě, propojující jednotlivé zastavěné pozemky nebo pozemky se zahradou v osadě s příjezdnou částečně zpevněnou komunikací na pozemku p. č. 709 ve vlastnictví Statutárního města Jihlava.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Mlýny u Choustníku, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Mlýny u Choustníku, okres Tábor
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 30.08.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 390.000 Kč
Jistota: 59.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 85 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, pozemku p.č. 1177/1 – zahrada o výměře 1505 m2, pozemku p.č. 1177/5 – zahrada o výměře 965 m2, a pozemku p.č. 1177/6 – zahrada o výměře 2337 m2, vše v k.ú. Mlýny u Choustníku, obec Mlýny, okres Tábor.

Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1232 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje, přes pozemek p.č. 1036/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Mlýny, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1179/5 - ovocný sad, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 200 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Mlýny je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Mlýny (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách: „RI-S - plochy rekreace - individuální.“ Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 85 a na části pozemku p.č. 1177/1 je situována část objektu (jedná se pouze I. podzemní podlaží), který není předmětem evidence v katastru nemovitostí ke dni ocenění není dlouhodobě úžíván. Tento je ve špatném stavebně-technickém stavu, bez údržby a proto je na něj nahlíženo jako na příslušenství pozemků. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcíchTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS