Únor 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 13 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/6, obec Stříbro, okres Tachov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/6, obec Stříbro, okres Tachov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 129.600 Kč
Kdy: 01.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 87.600 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci -  bytové jednotce č. 928/4 zapsané na listu vlastnictví č. 3112 nacházející se v budově č.p. 927, 928, příslušející k části obce Stříbro, zapsané na listu vlastnictví č. 2091, stojící na pozemcích p.č. St. 1124 a St. 1125, zapsaných na listu vlastnictví č. 2091, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 811/10000, vše v k.ú. Stříbro, obec Stříbro, okres Tachov.

Bytová jednotka č. 928/4 se nachází v bytovém domě č.p. 927, 928, který je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící se dvěma vstupy, situovaný na mírně svažitém terénu. Byt je dispozice 2+1 a nachází se v 1.NP, vpravo od vstupu do bytového domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy a řadové garáže. Centrum obce Stříbro je ve vzdálenosti cca 770 m, do Plzně je vzdálenost 27 km. Hlavní vstupy do domu jsou z ulice Gagarinova, vstup č.p. 928. Parkování je možné v ulici (podélně), nebo na plochách za bytovým domem. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství.

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše dobré údržbě.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 5/12, obec Libáň, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 5/12, obec Libáň, okres Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 332.000 Kč
Kdy: 01.02.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 190.000 Kč
Jistota: 29.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 330/1 - orná půda o výměře 26785 m2 a pozemku p.č. 348/8 - orná půda o výměře 7328 m2, vše zapsáno na LV č. 1725 v k.ú. Libáň, obec Libáň, okres Jičín.

Pozemky jsou situovány v odlehlé části města Libáň, v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1497/1 - ostatní plocha a p.č. 1501/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1497/2 - ostatní plocha a p.č. 1503/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Libáň. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je ve městě Libáň možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Dle platného územního plánu města Libáň (zveřejněného na aktuálních www stránkách Královéhradeckého kraje) jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 330/1 - „KZS - pole“, p.č. 348/8 - „KZS - louky, pastviny a ostatní trvaní porosty“. Pozemky jsou převážně zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Předmětem dražby je pouze podíl na výše specifikovaných nemovitých věcech uvedených v části II) Znaleckého posudku č. 16933-1801/2017. Podíl na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 837 v katastrální území Libáň specifikovaný v části I) uvedeného posudku. Předmětem dražby je pouze podíl povinného na výše uvedených nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1725 v katastrální území Libáň, oceněných v části II) uvedeného znaleckého posudku.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! byt, podíl 1/6, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! byt, podíl 1/6, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Za: 327.500 Kč
Kdy: 08.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 131.500 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Dle zjištění znalce je bytová jednotka, jejíž spoluvlastnický podíl je předmětem dražby, předmětem pronájmu na základě nájemní smlouvy ze dne 01.06.2015, a to na dobu určitou do data 31.12.2018. Ztrátová hodnota právní závady je ve výsledné ceně zohledněna. Blíže viz znalecký posudek č. 4697 – 414 / 2017.

Popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitých věcech: Bytové jednotce č. 600/3 nacházející se v bytovém domě č.p. 600. Bytová jednotka se nachází v 2.NP: vstup, chodba, WC, koupelna, kuchyně (ve výklenku spíž), průchozí jídelna, obývací pokoj s balkonem, ložnice; příslušenství bytu mimo byt: sklep v 1PP (s oknem). Bytový dům, ve kterém se bytová jednotka nachází je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové a rodinné domy, přes ulici Markovická areál mateřské školy. Byt o dispozici se nachází v 2.NP bytového domu, vlevo od schodiště. K autobusové zastávce Alessandria je vzdálenost 220 m, centrum obce Hradec Králové je ve vzdálenosti 1,4 km. Přístup k bytovému domu je z ulice Markovická, vstup č.p. 600. Parkování je možné v přilehlých ulicích a podél domu v ulici Markovická.

Prvky dlouhodobé životnosti jsou v dobrém technickém stavu, ovšem některé prvky krátkodobé životnosti již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na původním umakartovém jádru, které je na hranici své životnosti, vnitřní omítky jsou místy s drobnými trhlinami. V bytě má podlaha dvě výškové úrovně, rozdíl je až 7,4 cm. Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů, výměny zařizovacích předmětů, původním rozvodům elektroinstalace vč. jejich kapacity, které přestože jsou funkční, již neodpovídají nárokům současného standardu. Dále upozorňujeme, že plynoměr je demontován, pravděpodobně bude nutné před vlastním osazením plynoměru provést revizi potrubí. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit poměrně vysoké finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVNÁ!! Pozemky o výměře 7 887 m2, podíl 1/8, obec Skuteč, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVNÁ!! Pozemky o výměře 7 887 m2, podíl 1/8, obec Skuteč, okres Chrudim
Stav: VYDRAŽENO
Za: 42.000 Kč
Kdy: 08.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 28.500 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc.č. St. 1653, St. 1677, St. 1678, 872/1, 872/2, 873/1, 873/2, 888/2, 889, 892 a 893 k.ú. Skuteč, obec Skuteč, zapsáno na LV č. 821 vedeného KÚ pro Pardubický kraj, KP Chrudim. Pozemky se nachází v okolí obce Skuteč. Pozemky v zahrádkářské kolonii jsou svažité, nachází se na nich tři chaty, které jsou jiného vlastníka (případně nemají LV) a nejsou předmětem dražby. Přístup k pozemkům v zahrádkářské kolonii je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno okolo celé zahrádkářské kolonie. Okolní širší zástavbu tvoří hlavně chaty určené k rekreaci. Centrum obce Skuteč je ve vzdálenosti 2,2 km, do Chrudimi je vzdálenost 19 km. Inženýrské sítě: objekty v zahrádkářské kolonii jsou napojeny na el. energii, vodovod mají vlastní studnou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Načeradec, okres Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Načeradec, okres Benešov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 158.000 Kč
Kdy: 08.02.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 74.200 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc zapsaná na listu vlastnictví č. 13 pro katastrální území Olešná u Načeradce – pozemek p.č. 131/1 – orná půda o výměře 4679 m2, pozemek p.č. 132/2 – orná půda o výměře 187 m2, vše v k.ú. Olešná u Načeradce, obec Načeradec, okres Benešov.

Pozemky parc.č. 131/1 a 132/2 jsou k sobě přilehlé, tvoří tedy jeden celek. Jsou mírně svažitého terénu. Dle územního plánu se nacházejí mimo intravilán zastavěného území obce Načeradec. S okolními pozemky tvoří větší hospodářský celek. Centrum obce Načeradec je ve vzdálenosti cca 1,2 km, do Benešova je vzdálenost cca 31 km. Přístup k pozemkům je po polních cestách, pouze zemědělskými stroji.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Honbice, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Honbice, okres Chrudim
Stav: VYDRAŽENO
Za: 220.800 Kč
Kdy: 08.02.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 220.800 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 23 pro katastrální území Honbice – objekt čp 6, rod. dům, na pozemku p.č. St. 7, pozemek p.č. St 7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1385 m2, pozemek p.č. 17 –zahrada o výměře 427 m2, pozemek p.č. 20/4 –zahrada o výměře 736 m2, pozemek p.č. 372 – ostatní plocha o výměře 165 m2 vše v k.ú. Honbice, obec Honbice, okres Chrudim.

Rodinný dům o zastavěné ploše 141,50 m2 a užitné ploše 200,40 m2 s navazující skladem (dílnou) je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Naproti domu stojí hospodářská stavba. Směrem dále do zahrady je samostatně stojící stodola. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Dům se nachází v širším centru obce Honbice, do Chrudimi je vzdálenost 8 km, do Pardubic je vzdálenost 18 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně části zahrady, část pozemku parc.č. 20/4, není oplocen. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, veranda, chodba, schodišťový prostor, WC, spíž, kuchyně, obývací pokoj, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, WC, koupelna, 3x pokoj. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu, prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Příslušenství hlavní stavby tvoří oplocení včetně podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí (přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, studna), rostlinstvo, které je součástí pozemku par. č. St. 7, 17 a 20/4, vedlejší stavby (sklad, hospodářská stavba s navazujícím přístřeškem, stodola), které jsou součástí pozemku parc. č. St. 7.

Na stavbu rodinného domu navazuje další stavba o zastavěné ploše 78,84 m2 a užitné ploše 63,07 m2. Pravděpodobně se jedná o původní stavbu rodinného domu, která je nyní využívána jako sklad a dílna. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s půdním prostorem. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní omítky vápenocementové. Strop je dřevěný trámový. Fasáda brizolit. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce (dešťové žlaby a svody, parapety) chybí. Dveře hladké plné do kovové zárubně a dřevěná dvířka z prken na jednoduchý kovový závěs, do tesařské zárubně. Okna dřevěné zdvojené, s jednoduchým zasklením, některé skla chybí. Podlahy betonové. Pravděpodobně je proveden rozvod světelného proudu.

Naproti rodinnému domu je postavena hospodářská stavba o zastavěné ploše 119,05 m2 a užitné ploše 174,50 m2. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s využitým podkrovím pro skladování. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky jsou hrubé vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Stropy klenuté do válcovaných nosníků. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Dveře a vrata dřevěné z prken, okenní otvory s dřevěnými rámy oken, bez výplně. Podlaha betonová mazanina. Pravděpodobně je proveden rozvod světelného proudu. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. Na stavbu navazuje ze štítové strany, směrem do zahrady, zděný přístřešek. Přístřešek je půdorysně obdélníkového tvaru s pultovým tvarem střechy.

Za rodinným domem a hospodářskou stavbou se nachází samostatně stojící stodola o zastavěné ploše 166,70 m2 a užitné ploše 217,26 m2. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s částečně využitým podkrovím pro skladování. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vrata dřevěné, posuvné. Proveden rozvod světelného proudu, pravděpodobně nefunkční.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/2, obec Traplice, okr. Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/2, obec Traplice, okr. Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 333.500 Kč
Kdy: 08.02.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 333.500 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 304 pro katastrální území Traplice – objekt čp 47, bydlení, na pozemku p.č. St. 99/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2, pozemek p.č. 71/1 – ostatní plocha o výměře 245 m2, vše v k.ú. Traplice, obec Traplice, okres Uherské Hradiště.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Traplice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Traplice 47, 687 04 Traplice. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 719/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a dále přes pozemek p.č. 3105/125 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Traplice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 1998 byla provedena přístavba a nadstavba objektu a v roce 2003 byla započata modernizace vnitřního vybavení rodinného domu. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství: a) vedlejší stavby: Za oceňovaným objektem je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou cementovou taškou. b) venkovní úpravy: Oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 08.02.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 59/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 710 m2, jehož součástí je stavba: Domašov nad Bystřicí, č.p. 148, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 59/2), a dále pozemku p.č. 73/2 – zahrada o výměře 570 m2, vše v k.ú. Domašov nad Bystřicí, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc.

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt se třemi nadzemními podlažími s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Domašov nad Bystřicí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ztracená 148, 783 06 Domašov nad Bystřicí. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1515/1 - ostatní plocha a p.č. 1515/11 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Domašov nad Bystřicí. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Domašov nad Bystřicí je možnost napojení na tyto IS: elektro, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část oceňovaného objektu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou, na kterou dále navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vedle oceňovaného objektu, vlevo, se nachází přístřešek dřevěné konstrukce se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle oceňovaného objektu, vprav, je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, vedle které dále vpravo se nachází přístřešek dřevěné konstrukce se sedlovou střechou krytou standardní krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (kamenné), zpevněné plochy (dlážděné), přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jestřebí, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jestřebí, okres Česká Lípa
Stav: VYDRAŽENO
Za: 86.700 Kč
Kdy: 08.02.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 86.700 Kč
Jistota: 130.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z:

I) pozemku p.č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 923 m2, jehož součástí je stavba: Jestřebí, č.p. 121, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 249), pozemku p.č. 250 – zahrada o výměře 134 m2, pozemku p.č. 251 - zahrada o výměře 497 m2 a pozemku p.č. 283/7 - ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, okres Česká Lípa.

II) pozemku p.č. 254 - trvalý travní porost o výměře 3125 m2, v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, okres Česká Lípa.

I) Rodinný dům č.p. 121 s příslušenstvím a pozemky p.č. 249, p.č. 250, p.č. 251 a p.č. 283/7 Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Jestřebí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jestřebí 121, 471 61 Jestřebí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 283/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jestřebí, č.p. 142, 471 61 Jestřebí. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle místního šetření z roku 1910. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem je situována přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou betonovou, na kterou vpravo navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou betonovou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových, sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - ocelové pole na ocelových sloupcích, vrata dřevěná 2x, přípojky IS.

II) Pozemek p.č. 254 s příslušenstvím Pozemek p.č. 254 - trvalý travní porost, je situován v zastavěné, vnitřní části obce Jestřebí, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 725/9 - ostatní plocha a po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 725/30 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Jestřebí. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Jestřebí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jestřebí (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Česká Lípa) je pozemek zahrnut v plochách změn: „RI - plochy rekreace - individuální.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na dřevných sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Stav: VYDRAŽENO
Za: 73.500 Kč
Kdy: 15.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 630 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 a pozemku p.č. 72/7 - ostatní plocha o výměře 273 m2, vše na listu vlastnictví č. 127 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Ostrava, v místní části Přívoz, v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 72/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Ostrava (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách přestavby: „lehký průmysl.“ Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Třebenice, okres Třebenice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Třebenice, okres Třebenice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 43.500 Kč
Kdy: 22.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1249/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1249/3 - trvalý travní porost a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1159/1, p.č. 1159/2 a p.č. 1810, vše v k.ú. Třebenice, obec Třebenice, okres Litoměřice.

Pozemky p.č. 1249/2 a p.č. 1249/3 o výměrách 1626 m2 a 921 m2 tvoří funkční celek, jsou situovány v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2560/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví ústeckého kraje. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 1159/1 a p.č. 1159/2 o výměrách 5086 m2 a 840 m2 tvoří funkční celek, nachází se v jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1810 o výměře 1115 m2 se nachází v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 203.280 Kč
Kdy: 22.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 203.280 Kč
Jistota: 25.000 Kč
Poznámky:

Bytová jednotka je pronajata na dobu určitou - do 31.3.2018. Dle Nájemní smlouvy uzavřené dne 01.04.2012 mezi povinnou a nájemcem - panem Milanem Dreveňákem, je předmět ocenění pronajat na dobu určitou, do data 31.03.2013, s měsíčním nájemným ve výši 3.467,- Kč. Vlastník bytové jednotky tedy nemůže předmět ocenění sám užívat, v rámci ocenění byl proveden odpočet hodnoty tohoto omezení vlastnického práva.

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 989/4 v budově - bytovém domě č.p. 989, 990 na pozemku parc.č. 1530/4 a podíl 6417/127448 na společných částech domu č.p. 989 a 990 a pozemku parc.č. 1530/4 o výměře 454 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Šluknov, obec Šluknov, okres Děčín, zapsaných na listu vlastnictví č. 1806 a č. 1805, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Bytová jednotka o dispozici 3+1 se nachází ve 2.NP budovy bytového domu (panelový dům). Bytová jednotka má plastová okna, původní umakartové jádro a je vytápěna centrálně kotlem na tuhá paliva, který je umístěný v 1.PP bytového domu - s rozvody ústředního topení do litinových radiátorů. Dům má celkem čtyři nadzemní podlaží a je bez výtahu. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatný se dvěma vstupy, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Šluknov je ve vzdálenosti 950 m, do Děčína je vzdálenost 52 km. Přístup k objektu je možný z ulice Sídliště. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el. energii, veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Bytová jednotka je v původním stavu, má původní umakartové jádro. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy bytové jednotky.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS