Únor 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 19 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x Rodinný dům + pozemky, podíl 1/16, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x Rodinný dům + pozemky, podíl 1/16, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.800 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 463 pro katastrální území Petrovice u Chabařovic – pozemek p.č. St. 628/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 (na pozemku stojí stavba, která není předmětem dražby: jiná stavba bez čp/če, zapsaná na listu vlastnictví č. 62), objekt čp. 502, rod. dům, na pozemku p.č. 628/2, pozemek p.č. St. 628/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, objekt čp. 590, rod. dům, na pozemku p.č. 628/3, pozemek p.č. St. 628/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, pozemek p.č. 1907/19 – zahrada o výměře 126 m2, pozemek p.č. 3126 – ostatní plocha o výměře 217 m2, vše v k.ú. Petrovice u Chabařovic, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem.

Původní dvojdům je propojený spojovací chodbou, která je vedena jako „jiná stavba bez čp/če stojící na parc.č. St. 628/1“ na LV č. 62 - jiný vlastník. Dva samostatně evidované rodinné domy jsou půdorysně postaveny ve tvaru obdélníka s vystupujícími přístavbami vstupů. Situováno na svažitém terénu. Dům č.p. 502 je v původním stavu - okna jsou dřevěná se zdvojeným zasklením, krytina plechová, vytápění lokální typu Gamaty, bez izolací proti zemní vlhkosti. Dům č.p. 590 má okna plastová, ½ střešní krytiny je šindel a ½ střešní krytiny je plechová, vytápění je ústřední - kotel na tuhá paliva. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Petrovice je ve vzdálenosti 1,8 km, do Ústí nad Labem je vzdálenost 28 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu (situovanou na cizím pozemku).

Detailní prohlídka RD č.p. 590 nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby – RD č.p. 590; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Zastavěná plocha RD č.p. 502 resp. č.p. 590 činí 72,81 m2 resp. 71,64 a užitná plocha 100,34 resp. 98,48 m2. Dispozice RD č.p. 502 (dispozice RD č.p. 590 je obdobná jen zrcadlově obrácená – chodba a schodiště jsou společné pro oba rodinné domy – na LV č. 62 (jiný vlastník)): 1.PP: vstup, chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), technické a skladové místnosti, 1.NP: chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), vstup, chodba, kuchyň, obývací, pokoj, koupelna, WC, dílna (přístavek), 2.NP: chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), pokoj – 2x.

U domu č.p. 502 i č.p. 590 jsou prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení. Nedostatky v údržbě projevují na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování). Dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních a u č.p. 502 i na vnitřních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby.

Detailní identifikace příslušenství nemohla být provedena. Příslušenství tvoří: Zpevněné plochy, Inženýrské sítě - přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, rostlinstvo které je součástí pozemku p. č. 3126: ovocné stromy (1 kus)

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/6, obec Stříbro, okres Tachov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/6, obec Stříbro, okres Tachov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 87.600 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci -  bytové jednotce č. 928/4 zapsané na listu vlastnictví č. 3112 nacházející se v budově č.p. 927, 928, příslušející k části obce Stříbro, zapsané na listu vlastnictví č. 2091, stojící na pozemcích p.č. St. 1124 a St. 1125, zapsaných na listu vlastnictví č. 2091, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 811/10000, vše v k.ú. Stříbro, obec Stříbro, okres Tachov.

Bytová jednotka č. 928/4 se nachází v bytovém domě č.p. 927, 928, který je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící se dvěma vstupy, situovaný na mírně svažitém terénu. Byt je dispozice 2+1 a nachází se v 1.NP, vpravo od vstupu do bytového domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy a řadové garáže. Centrum obce Stříbro je ve vzdálenosti cca 770 m, do Plzně je vzdálenost 27 km. Hlavní vstupy do domu jsou z ulice Gagarinova, vstup č.p. 928. Parkování je možné v ulici (podélně), nebo na plochách za bytovým domem. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství.

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše dobré údržbě.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 5/12, obec Libáň, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 5/12, obec Libáň, okres Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.02.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 190.000 Kč
Jistota: 29.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 330/1 - orná půda o výměře 26785 m2 a pozemku p.č. 348/8 - orná půda o výměře 7328 m2, vše zapsáno na LV č. 1725 v k.ú. Libáň, obec Libáň, okres Jičín.

Pozemky jsou situovány v odlehlé části města Libáň, v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1497/1 - ostatní plocha a p.č. 1501/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1497/2 - ostatní plocha a p.č. 1503/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Libáň. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je ve městě Libáň možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Dle platného územního plánu města Libáň (zveřejněného na aktuálních www stránkách Královéhradeckého kraje) jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 330/1 - „KZS - pole“, p.č. 348/8 - „KZS - louky, pastviny a ostatní trvaní porosty“. Pozemky jsou převážně zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Předmětem dražby je pouze podíl na výše specifikovaných nemovitých věcech uvedených v části II) Znaleckého posudku č. 16933-1801/2017. Podíl na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 837 v katastrální území Libáň specifikovaný v části I) uvedeného posudku. Předmětem dražby je pouze podíl povinného na výše uvedených nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1725 v katastrální území Libáň, oceněných v části II) uvedeného znaleckého posudku.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kraslice, okres  Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kraslice, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.02.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 66.700 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1783 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2, jehož součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1547, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1783), a dále pozemku p.č. 5522/34 - ostatní plocha o výměře 125 m2, vše v k.ú. Kraslice, obec Kraslice, okres Sokolov.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kraslice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Komenského 1547/23, 358 01 Kraslice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6681/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Kraslice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byly vyměněny nové klempířské konstrukce (žlaby, svody). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Příbor, okr. Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Příbor, okr. Nový Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.02.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 213.500 Kč
Jistota: 32.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je - pozemek p.č. 480 – zahrada o výměře 509 m2, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1954 v k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, okres Nový Jičín.

Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu v okrajové, zastavěné části města Příbor. Přístup na pozemek je po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 479/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Příbor. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Příbor je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Příbor (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách: „SO - plochy smíšené obytné.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek ( objekt  rod. rekr., který není předmětem evidence KN ), obec České Budějovice, okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek ( objekt rod. rekr., který není předmětem evidence KN ), obec České Budějovice, okres České Budějovice
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 01.02.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 333.500 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1694 – zahrada o výměře 803 m2, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 330 v k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice, okres České Budějovice. Při místním šetření a dle dostupných podkladových materiálů bylo zjištěno, že na výše uvedeném pozemku p.č. 1694 - zahrada, je situován objekt rodinné rekreace, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí (tento byl předmětem ověření dokumentace skutečného provedení stavby ze dne 19.8.2015 a je součástí oceňovaných nemovitých věcí). Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Pozemek leží v rovinném terénu, se stavbou tvoří funkční celek a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1696/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1720 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění.

Na pozemku se nachází stavba - přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, části města České Budějovice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází v ulici Lítvínovická, 370 01 České Budějovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt je možné napojit na elektro. Dle informací ČSÚ ve městě České Budějovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné obytné místnosti s kuchyňkou a verandou. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou, oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata s dřevěnými latěmi, kovová vrátka s drátěným pletivem v ocelových rámech, přístupové chodníky a zpevněné plochy z betonové dlažby, skleník

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Město Albrechtice, okres Bruntál
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Město Albrechtice, okres Bruntál
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.02.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 146.000 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na listu vlastnictví č. 1009 pro katastrální území Město Albrechtice – objekt čp 444, rod. dům, na pozemku p.č. 294, pozemek p.č. 294 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2, vše v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. V domě se nacházejí dva byty. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Město Albrechtice je ve vzdálenosti 750 m, do Krnova je vzdálenost 14 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady parc.č. 295/1 kolem domu, která je ovšem majetkem jiného vlastníka a není tak předmětem zdejšího ocenění. Dům č.p. 444 má zastavěnou plochu 98 m2 a užitnou plochu 245 m2. Dispozice objektu je následující: 1.PP: chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti, 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, kuchyně, 3 místnosti, koupelna, WC, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, kuchyně s obývacím pokojem, 2 místnosti, WC, koupelna.

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Za zmínku stojí jen stav fasády, která je z uliční strany nedokončená a zadní strana je opadaná. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na dokončení rekonstrukce fasády a opravy.

Příslušenství tvoří: oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu a plynoměrný pilířek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! byt, podíl 1/6, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! byt, podíl 1/6, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 131.500 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Dle zjištění znalce je bytová jednotka, jejíž spoluvlastnický podíl je předmětem dražby, předmětem pronájmu na základě nájemní smlouvy ze dne 01.06.2015, a to na dobu určitou do data 31.12.2018. Ztrátová hodnota právní závady je ve výsledné ceně zohledněna. Blíže viz znalecký posudek č. 4697 – 414 / 2017.

Popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitých věcech: Bytové jednotce č. 600/3 nacházející se v bytovém domě č.p. 600. Bytová jednotka se nachází v 2.NP: vstup, chodba, WC, koupelna, kuchyně (ve výklenku spíž), průchozí jídelna, obývací pokoj s balkonem, ložnice; příslušenství bytu mimo byt: sklep v 1PP (s oknem). Bytový dům, ve kterém se bytová jednotka nachází je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové a rodinné domy, přes ulici Markovická areál mateřské školy. Byt o dispozici se nachází v 2.NP bytového domu, vlevo od schodiště. K autobusové zastávce Alessandria je vzdálenost 220 m, centrum obce Hradec Králové je ve vzdálenosti 1,4 km. Přístup k bytovému domu je z ulice Markovická, vstup č.p. 600. Parkování je možné v přilehlých ulicích a podél domu v ulici Markovická.

Prvky dlouhodobé životnosti jsou v dobrém technickém stavu, ovšem některé prvky krátkodobé životnosti již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na původním umakartovém jádru, které je na hranici své životnosti, vnitřní omítky jsou místy s drobnými trhlinami. V bytě má podlaha dvě výškové úrovně, rozdíl je až 7,4 cm. Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů, výměny zařizovacích předmětů, původním rozvodům elektroinstalace vč. jejich kapacity, které přestože jsou funkční, již neodpovídají nárokům současného standardu. Dále upozorňujeme, že plynoměr je demontován, pravděpodobně bude nutné před vlastním osazením plynoměru provést revizi potrubí. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit poměrně vysoké finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVNÁ!! Pozemky o výměře 7 887 m2, podíl 1/8, obec Skuteč, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVNÁ!! Pozemky o výměře 7 887 m2, podíl 1/8, obec Skuteč, okres Chrudim
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 28.500 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích parc.č. St. 1653, St. 1677, St. 1678, 872/1, 872/2, 873/1, 873/2, 888/2, 889, 892 a 893 k.ú. Skuteč, obec Skuteč, zapsáno na LV č. 821 vedeného KÚ pro Pardubický kraj, KP Chrudim. Pozemky se nachází v okolí obce Skuteč. Pozemky v zahrádkářské kolonii jsou svažité, nachází se na nich tři chaty, které jsou jiného vlastníka (případně nemají LV) a nejsou předmětem dražby. Přístup k pozemkům v zahrádkářské kolonii je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno okolo celé zahrádkářské kolonie. Okolní širší zástavbu tvoří hlavně chaty určené k rekreaci. Centrum obce Skuteč je ve vzdálenosti 2,2 km, do Chrudimi je vzdálenost 19 km. Inženýrské sítě: objekty v zahrádkářské kolonii jsou napojeny na el. energii, vodovod mají vlastní studnou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Načeradec, okres Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Načeradec, okres Benešov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 74.200 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc zapsaná na listu vlastnictví č. 13 pro katastrální území Olešná u Načeradce – pozemek p.č. 131/1 – orná půda o výměře 4679 m2, pozemek p.č. 132/2 – orná půda o výměře 187 m2, vše v k.ú. Olešná u Načeradce, obec Načeradec, okres Benešov.

Pozemky parc.č. 131/1 a 132/2 jsou k sobě přilehlé, tvoří tedy jeden celek. Jsou mírně svažitého terénu. Dle územního plánu se nacházejí mimo intravilán zastavěného území obce Načeradec. S okolními pozemky tvoří větší hospodářský celek. Centrum obce Načeradec je ve vzdálenosti cca 1,2 km, do Benešova je vzdálenost cca 31 km. Přístup k pozemkům je po polních cestách, pouze zemědělskými stroji.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Honbice, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Honbice, okres Chrudim
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 220.800 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 23 pro katastrální území Honbice – objekt čp 6, rod. dům, na pozemku p.č. St. 7, pozemek p.č. St 7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1385 m2, pozemek p.č. 17 –zahrada o výměře 427 m2, pozemek p.č. 20/4 –zahrada o výměře 736 m2, pozemek p.č. 372 – ostatní plocha o výměře 165 m2 vše v k.ú. Honbice, obec Honbice, okres Chrudim.

Rodinný dům o zastavěné ploše 141,50 m2 a užitné ploše 200,40 m2 s navazující skladem (dílnou) je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Naproti domu stojí hospodářská stavba. Směrem dále do zahrady je samostatně stojící stodola. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Dům se nachází v širším centru obce Honbice, do Chrudimi je vzdálenost 8 km, do Pardubic je vzdálenost 18 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně části zahrady, část pozemku parc.č. 20/4, není oplocen. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, veranda, chodba, schodišťový prostor, WC, spíž, kuchyně, obývací pokoj, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, WC, koupelna, 3x pokoj. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu, prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Příslušenství hlavní stavby tvoří oplocení včetně podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí (přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, přípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, studna), rostlinstvo, které je součástí pozemku par. č. St. 7, 17 a 20/4, vedlejší stavby (sklad, hospodářská stavba s navazujícím přístřeškem, stodola), které jsou součástí pozemku parc. č. St. 7.

Na stavbu rodinného domu navazuje další stavba o zastavěné ploše 78,84 m2 a užitné ploše 63,07 m2. Pravděpodobně se jedná o původní stavbu rodinného domu, která je nyní využívána jako sklad a dílna. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s půdním prostorem. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní omítky vápenocementové. Strop je dřevěný trámový. Fasáda brizolit. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce (dešťové žlaby a svody, parapety) chybí. Dveře hladké plné do kovové zárubně a dřevěná dvířka z prken na jednoduchý kovový závěs, do tesařské zárubně. Okna dřevěné zdvojené, s jednoduchým zasklením, některé skla chybí. Podlahy betonové. Pravděpodobně je proveden rozvod světelného proudu.

Naproti rodinnému domu je postavena hospodářská stavba o zastavěné ploše 119,05 m2 a užitné ploše 174,50 m2. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s využitým podkrovím pro skladování. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky jsou hrubé vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Stropy klenuté do válcovaných nosníků. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Dveře a vrata dřevěné z prken, okenní otvory s dřevěnými rámy oken, bez výplně. Podlaha betonová mazanina. Pravděpodobně je proveden rozvod světelného proudu. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. Na stavbu navazuje ze štítové strany, směrem do zahrady, zděný přístřešek. Přístřešek je půdorysně obdélníkového tvaru s pultovým tvarem střechy.

Za rodinným domem a hospodářskou stavbou se nachází samostatně stojící stodola o zastavěné ploše 166,70 m2 a užitné ploše 217,26 m2. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s částečně využitým podkrovím pro skladování. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vrata dřevěné, posuvné. Proveden rozvod světelného proudu, pravděpodobně nefunkční.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/2, obec Traplice, okr. Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/2, obec Traplice, okr. Uherské Hradiště
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 333.500 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 304 pro katastrální území Traplice – objekt čp 47, bydlení, na pozemku p.č. St. 99/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2, pozemek p.č. 71/1 – ostatní plocha o výměře 245 m2, vše v k.ú. Traplice, obec Traplice, okres Uherské Hradiště.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Traplice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Traplice 47, 687 04 Traplice. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 719/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a dále přes pozemek p.č. 3105/125 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Traplice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 1998 byla provedena přístavba a nadstavba objektu a v roce 2003 byla započata modernizace vnitřního vybavení rodinného domu. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství: a) vedlejší stavby: Za oceňovaným objektem je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou cementovou taškou. b) venkovní úpravy: Oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 59/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 710 m2, jehož součástí je stavba: Domašov nad Bystřicí, č.p. 148, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 59/2), a dále pozemku p.č. 73/2 – zahrada o výměře 570 m2, vše v k.ú. Domašov nad Bystřicí, obec Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc.

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt se třemi nadzemními podlažími s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Domašov nad Bystřicí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ztracená 148, 783 06 Domašov nad Bystřicí. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1515/1 - ostatní plocha a p.č. 1515/11 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Domašov nad Bystřicí. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Domašov nad Bystřicí je možnost napojení na tyto IS: elektro, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část oceňovaného objektu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou, na kterou dále navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vedle oceňovaného objektu, vlevo, se nachází přístřešek dřevěné konstrukce se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle oceňovaného objektu, vprav, je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, vedle které dále vpravo se nachází přístřešek dřevěné konstrukce se sedlovou střechou krytou standardní krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (kamenné), zpevněné plochy (dlážděné), přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jestřebí, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Jestřebí, okres Česká Lípa
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.02.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 86.700 Kč
Jistota: 130.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z:

I) pozemku p.č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 923 m2, jehož součástí je stavba: Jestřebí, č.p. 121, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 249), pozemku p.č. 250 – zahrada o výměře 134 m2, pozemku p.č. 251 - zahrada o výměře 497 m2 a pozemku p.č. 283/7 - ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, okres Česká Lípa.

II) pozemku p.č. 254 - trvalý travní porost o výměře 3125 m2, v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, okres Česká Lípa.

I) Rodinný dům č.p. 121 s příslušenstvím a pozemky p.č. 249, p.č. 250, p.č. 251 a p.č. 283/7 Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Jestřebí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jestřebí 121, 471 61 Jestřebí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 283/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jestřebí, č.p. 142, 471 61 Jestřebí. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle místního šetření z roku 1910. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem je situována přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou betonovou, na kterou vpravo navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou betonovou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových, sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - ocelové pole na ocelových sloupcích, vrata dřevěná 2x, přípojky IS.

II) Pozemek p.č. 254 s příslušenstvím Pozemek p.č. 254 - trvalý travní porost, je situován v zastavěné, vnitřní části obce Jestřebí, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 725/9 - ostatní plocha a po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 725/30 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Jestřebí. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Jestřebí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jestřebí (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Česká Lípa) je pozemek zahrnut v plochách změn: „RI - plochy rekreace - individuální.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na dřevných sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 630 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 a pozemku p.č. 72/7 - ostatní plocha o výměře 273 m2, vše na listu vlastnictví č. 127 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Ostrava, v místní části Přívoz, v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 72/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Ostrava (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách přestavby: „lehký průmysl.“ Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace + 1159m2, obec Měchenice, okres Praha-západ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace + 1159m2, obec Měchenice, okres Praha-západ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 990.000 Kč
Jistota: 149.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 67 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 269 m2, jehož součástí je stavba: Měchenice, č.e. 208, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 67), pozemku p.č. 276/1 – zahrada o výměře 1159 m2, vše v k.ú. Měchenice, obec Měchenice, okres Praha-západ.

Předmětem dražby je nepodsklepená rekreační chalupa s navazující stodolou situované půdorysně do tvaru písmena „L“. Chalupa leží v rovinatém terénu v zástavbě rekreačních chat a řídce roztroušených rodinných domů. Z jedné strany ohraničuje pozemek železniční jednokolejná trať. Centrum obce Měchenice je ve vzdálenosti 1,5 km, k Pražskému okruhu D0 je vzdálenost 11,9 km. Příjezd osobním autem je možný pouze přes kamenivem zpevněný vodní brod Bojovského potoku, další přístup je po dřevěné lávce. Objekt se nachází na adrese Měchenice 208, 252 06 Měchenice. Vytápění je lokální na tuhá paliva, WC je chemické a po chalupě je proveden rozvod vody. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby. Pravděpodobná dispozice: vstup, chodba, kuchyň, obývací pokoj, spíž, ložnice, WC (chemické) Budova je dle odborného odhadu stará cca 100 let, její údržba byla za poslední čas značně zanedbaná a budova bude vyžadovat provedení větších stavebních prací. Zastavěná plocha je 89,67 m2 a užitná plocha 65,01 m2. Podrobnější popis objektu obsahuje znalecký posudek.

Příslušenství tvoří tyto vedlejší stavby: stodola (součástí pozemku parc.č. St. 67), zemní sklep (součástí pozemku parc.č. 276/1). Příslušenství dále tvoří: oplocení, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, kamenná opěrná zídka, přípojka el. energie, studna na pozemku parc.č. 276/1, rostlinstvo (spontánně rostoucí, neudržované okrasné stromy a keře, které jsou součástí pozemku parc.č. 276/1).

Stodola je nepodsklepená, s jedním nadzemním podlaží, navazuje na hlavní objekt. Její nosná konstrukce obvodových stěn je z cihel, podezdívka kamenná. Střecha je sedlová, krytina z pálených tašek (bobrovky). Stropní konstrukce je pravděpodobně dřevěná trámová s jednoduchým prkenným záklopem. Klempířské konstrukce jsou provedeny pouze částečně, dešťový žlab a svod z jedné strany chybí. Venkovní omítky hrubé vápenocementové. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá, vstupních dveře jsou prkénkové do tesařské zárubně. Zastavěná plocha je 70,70 m2 a užitná plocha 60,10 m2

Zemní sklep je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, vestavěn do svažité části pozemku. Nosná konstrukce obvodových stěn je z kamene bez povrchové úpravy. Střecha je sedlová, krytina skládaná z pálených tašek, ve štítové části střechy jsou dřevěná prkna, opatřena nátěrem. Vstupní dveře jsou prkénkové do tesařské zárubně. Zastavěná plocha je 15,75 m2 a užitná plocha 11,31 m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Třebenice, okres Třebenice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Třebenice, okres Třebenice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.02.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1249/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1249/3 - trvalý travní porost a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1159/1, p.č. 1159/2 a p.č. 1810, vše v k.ú. Třebenice, obec Třebenice, okres Litoměřice.

Pozemky p.č. 1249/2 a p.č. 1249/3 o výměrách 1626 m2 a 921 m2 tvoří funkční celek, jsou situovány v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2560/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví ústeckého kraje. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 1159/1 a p.č. 1159/2 o výměrách 5086 m2 a 840 m2 tvoří funkční celek, nachází se v jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1810 o výměře 1115 m2 se nachází v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.02.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 203.280 Kč
Jistota: 25.000 Kč
Poznámky:

Bytová jednotka je pronajata na dobu určitou - do 31.3.2018. Dle Nájemní smlouvy uzavřené dne 01.04.2012 mezi povinnou a nájemcem - panem Milanem Dreveňákem, je předmět ocenění pronajat na dobu určitou, do data 31.03.2013, s měsíčním nájemným ve výši 3.467,- Kč. Vlastník bytové jednotky tedy nemůže předmět ocenění sám užívat, v rámci ocenění byl proveden odpočet hodnoty tohoto omezení vlastnického práva.

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 989/4 v budově - bytovém domě č.p. 989, 990 na pozemku parc.č. 1530/4 a podíl 6417/127448 na společných částech domu č.p. 989 a 990 a pozemku parc.č. 1530/4 o výměře 454 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Šluknov, obec Šluknov, okres Děčín, zapsaných na listu vlastnictví č. 1806 a č. 1805, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Bytová jednotka o dispozici 3+1 se nachází ve 2.NP budovy bytového domu (panelový dům). Bytová jednotka má plastová okna, původní umakartové jádro a je vytápěna centrálně kotlem na tuhá paliva, který je umístěný v 1.PP bytového domu - s rozvody ústředního topení do litinových radiátorů. Dům má celkem čtyři nadzemní podlaží a je bez výtahu. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatný se dvěma vstupy, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Šluknov je ve vzdálenosti 950 m, do Děčína je vzdálenost 52 km. Přístup k objektu je možný z ulice Sídliště. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el. energii, veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Bytová jednotka je v původním stavu, má původní umakartové jádro. Vzhledem k uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy bytové jednotky.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS