13.07.2017 10:17

NOVINKY

Od 1.7.2017 vstoupila v platnost novela insolvenčního řádu. Upozorňujeme především na § 390a tohoto zákona, který stanoví NOVÉ podmínky podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu. Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou osobou. Soudní exekutor tedy nově může mimo exekuční řízení tento návrh dlužníku odborně sepsat. V případě zájmu o sepis návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu nás neváhejte kontaktovat. Podmínkou ovšem je, že náš úřad proti Vám aktuálně nevede probíhající exekuci. Jiné exekuční řízení u jiných soudních exekutorů ovšem překážkou není.NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI PRO DRAŽITELE K ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ

1) Co se draží? Kdy se draží? Jak splnit podmínky účasti v dražbě?

Informace o samotné dražbě jsou uvedeny v dražební vyhlášce a na dražebním portálu www.exdrazby.cz

2) Kdy je vydáno usnesení o příklepu?

Po skončení dražby, pokud dražitel učiní v dražbě podání. Usnesení o příklepu je v den dražby odesláno účastníkům této fáze řízení a je rovněž zveřejněno na úřední desce exekutorského úřadu a na dražebním portálu www.exdrazby.cz . 

3) Kdy nabývá usnesení o příklepu právní moci?

Usnesení o příklepu nabude právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání všem účastníkům. Odvolací lhůta se počítá od doručení účastníkovi. Pokud se některý z účastníků proti usnesení o příklepu odvolá, datum nabytí právní moci nastává okamžikem doručení rozhodnutí odvolacího (krajského) soudu všem účastníků.

4) Kdy si vydražitel může nemovitost převzít?

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty pro podání předražku; byl-li podán návrh předražku, nemovitost s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku (§ 336l odst. 1 o.s.ř.).

5) Může si povinný odmontovat součásti nemovitosti (např. kuchyňskou linku, vestavěný sporák nebo vestavěnou lednici)?

Pokud je taková věc pevně spojena s nemovitostí a svojí povahou je určena k užívání nemovitosti (např. sporák, kuchyňská linka) a pokud se nacházela v nemovitosti v době jejího zajištění a ocenění, pak se nemovitost draží i s touto součástí a povinný není oprávněn si ji z nemovitosti odnímat.

6) Může povinný předmět dražby do dražby zničit?

Zákon povinnému zakazuje s draženými nemovitostmi nakládat, neboť předmět dražby je majetek postižený exekučním příkazem (§ 47 odst. 6 e.ř.).

7) Jaká je lhůta pro zaplacení nejvyššího podání?

Lhůta pro doplacení nejvyššího podání je určena v usnesení o příklepu, počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce. Soudní exekutor ji zpravidla určuje v délce 15 dní. Jakmile usnesení o příklepu nabude právní moci (zpravidla cca 20-30 dnů od dražby), je vydražiteli zasláno písemné vyrozumění o nabytí právní moci a výzva k doplacení nejvyššího podání, která obsahuje i platební údaje (číslo bankovního účtu a variabilní symbol platby).

8) Kdy se vydražitel stane vlastníkem nemovitosti?

Vlastníkem nemovitosti se vydražitel stává, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 2 o.s.ř.). O skutečnosti, že se vydražitel stal vlastníkem, soudní exekutor zašle vydražiteli a katastrálnímu úřadu potvrzení. Následně katastrální úřad zahájí řízení o zápisu vlastnického práva vydražitele k vydražené nemovitosti do katastru nemovitostí.

9) Započítává se jistota na nejvyšší podání?

Ano.

10) Kdy se vrátí jistota v případě, že jsem se nestal vydražitelem?

Po skončení dražby, zpravidla do 5 pracovních dnů. Dražitelům, kteří podali proti příklepu námitky, se vrátí jistota po právní moci usnesení o příklepu. O vrácení jistoty není třeba žádat.

10) Budu po vydražení jediným vlastníkem dražené nemovitosti?

Ano. Draží se pouze nemovitost (příp. spoluvlastnický podíl na nemovitostech), která je uvedena v dražební vyhlášce. Případné spoluvlastnické podíly ve vlastnictví jiné osoby než povinného zůstávají dražbou nedotčeny.

12) Kdy zanikne zástavní právo váznoucí na vydražené nemovitosti?

Zástavní právo zaniká, jakmile nabude právní moci usnesení o rozvrhu. O zániku zástavních práv soudní exekutor vyrozumívá katastrální úřad (§ 336h o.s.ř.). Katastrální úřad na základě vyrozumění exekutora zahájí řízení o výmazu zástavních práv, která zanikla.

13) Kdo je plátce daně z nabytí nemovitosti?

Kdo podává daňové přiznání? Do konce 3 měsíce od zápisu vlastnického práva k vydražené nemovitosti do katastru nemovitostí je vydražitel povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitosti.

14) Kdy soudní exekutor vyplatí věřitelům částky na přihlášené pohledávky z rozvrhované podstaty?

Peněžitá plnění přiznaná přihlášeným věřitelům v usnesení o rozvrhu vyplatí soudní exekutor nejpozději do 30 dnů od právní moci rozvrhové usnesení (§ 46 odst. 4 e.ř.).

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS