Březen 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/243, obec Žatec, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/243, obec Žatec, okres Louny
Stav: VYDRAŽENO
Za: 106.000 Kč
Kdy: 02.03.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Dle podkladových materiálů je předmět ocenění zatížen věcným břemenem užívání ve prospěch pana MUDr. Vladimíra Korfa. Tento již nežije, a proto není toto věcné břemeno oceněno.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=%C5%BDatec%202438&source=addr&id=9966599&ds=2&x=13.5478692&y=50.3187090&z=19&base=ophoto

Zdeňka Nejedlého 2438, 438 01 Žatec, Ústecký kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/243 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 2737 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Žatec, č.p. 2438, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 2737), pozemku p.č. St. 4058 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 4058) a pozemku p.č. 4644/19 - zahrada, vše v k.ú. Žatec, obec Žatec, okres Louny

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod stanovou a z části pultovou střechou krytou taškou betonovou a z části standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Žatec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zdeňka Nejedlého 2438, 438 01 Žatec, při křižovatce ulic Zdeňka Nejedlého a Lva Tolstého. Parkování je možné ve vlastních garážích a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 6966/2 - ostatní plocha a p.č. 4631/8 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Města Žatec. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt dle sdělení účastníka místního šetření sestává ze 2 bytových jednotek. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Dle odborného odhadu zpracovatele byla přibližně před 5-10 lety provedena přístavba a rekonstrukce objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: objekt bez čp/če – garáž (Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděnou garáž s pultovou střechou krytou standardní krytinou.), jednoduchý, dřevěný přístřešek I s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, na který dále navazuje jednoduchý, dřevěný přístřešek II s pultovou střechou krytou standardní krytinou; b) venkovními úpravy: oplocení - plné betonové pohledové panely s betonovými sloupky, oplocení - dřevěné latě s dřevěnými sloupky, kovová vrata s dřevěnými latěmi, 2x kovová vrátka s dřevěnými latěmi, zpevněné plochy (betonové, dlážděné), venkovní schody kovové s dřevěnými stupni, venkovní schody, betonové s dlažbou, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA!  Pozemky, podíl 1/2, obec Liběšice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Liběšice, okres Litoměřice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 163.500 Kč
Kdy: 02.03.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 95.500 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 805/8 - trvalý travní porost o výměře 408 m2, pozemku p.č. 806/4 - trvalý travní porost o výměře 2948 m2, pozemku p.č. 808/4 - ostatní plocha o výměře 250 m2, pozemku p.č. 809/1 - ostatní plocha o výměře 92 m2, pozemku p.č. 1008/8 - ovocný sad o výměře 4882 m2 a pozemku p.č. 1008/50 - orná půda o výměře 1420 m2, vše v k.ú. Soběnice, obec Liběšice, okres Litoměřice. Pozemky p.č. 805/8, p.č. 806/4, p.č. 808/4 a p.č. 809/1 jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 1008/8 a p.č. 1008/50 se nachází v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Na pozemku p.č. 1008/8 se nachází ovocné stromoví. Pozemek p.č. 1008/50 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Garáž, podíl 1/2, obec Postoloprty, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Garáž, podíl 1/2, obec Postoloprty, okres Louny
Stav: VYDRAŽENO
Za: 32.000 Kč
Kdy: 02.03.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 554/27 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba: Postoloprty, č.e. 264, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. 554/27), vše v k.ú. Postoloprty, obec Postoloprty, okres Louny.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že číslo evidenční uvedené na garáži (267) neodpovídá číslu evidenčnímu evidovanému katastrálním úřadem (264). Stejný problém se týká i sousední garáže na pozemku p.č. 554/25, která má na vratech uvedeno chybné evidenční číslo (264) oproti číslu evidovanému katastrálním úřadem (267). K záměně čísel na garážích došlo pravděpodobně na základě chyby způsobené lidským faktorem, kdy jednotlivá čísla byla omylem zaměněna. Jako nejpravděpodobnější důvod záměny se jeví fakt, že jednotlivá čísla evidovaná katastrálním úřadem netvoří posloupnou číselnou řadu. Na základě zjištěného byla proto provedena pečlivá identifikace předmětu ocenění pomocí GPS souřadnic i odpočtu jednotlivých garáží na místě samém, která výše uvedené potvrdila.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Postoloprty, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, částečně zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 536/4 - ostatní plocha a p.č. 554/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Postoloprty, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty a dále po štěrkové komunikaci na pozemku p.č. 554/70 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ se ve městě Postoloprty nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbána. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Bílovice, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Bílovice, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 3.660.000 Kč
Kdy: 09.03.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 2.058.000 Kč
Jistota: 309.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=B%C3%ADlovice%20539&source=addr&id=11200333&ds=1&x=17.5521576&y=49.0949912&z=18&base=ophoto

Bílovice 539, 687 12 Bílovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. St. 538 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 513 m2, jehož součástí je stavba: Bílovice, č.p. 539, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 538), pozemku p.č. 404/3 - trvalý travní porost o výměře 56 m2, pozemku p.č. 433/3 – zahrada o výměře 95 m2, pozemku p.č. 433/4 – zahrada o výměře 196 m2, pozemku p.č. 460/1 – zahrada o výměře 91 m2, pozemku p.č. 460/2 – zahrada o výměře 91 m2, pozemku p.č. 467/1 – zahrada o výměře 94 m2, pozemku p.č. 467/2 – zahrada o výměře 125 m2, pozemku p.č. 474/1 – zahrada o výměře 94 m2, pozemku p.č. 474/2 – zahrada o výměře 91m2 , pozemku p.č. 481/1 - zahrada o výměře 80 m2, pozemku p.č. 481/2 – zahrada o výměře 143 m2, pozemku p.č. 487/1 – zahrada o výměře 83 m2, pozemku p.č. 487/2 – zahrada o výměře 47 m2, pozemku p.č. 494/1 – zahrada o výměře 86 m2, pozemku p.č. 494/2 – zahrada o výměře 52 m2 , pozemku p.č. 499/1 – zahrada o výměře 108 m2, pozemku p.č. 499/2 – zahrada o výměře 108 m2, pozemku p.č. 510/1 – zahrada o výměře 45 m2, pozemku p.č. 510/2 – zahrada o výměře 144 m2, pozemku p.č. 531/1 – zahrada o výměře 48 m2, pozemku p.č. 531/2 -zahrada o výměře 94 m2, pozemku p.č. 590/8 - orná půda o výměře 269 m2, pozemku p.č. 590/9 - orná půda o výměře 128 m2, pozemku p.č. 590/10 - orná půda o výměře 104 m2, pozemku p.č. 590/20 - orná půda o výměře 12 m2, pozemku p.č. 1535/4 - ostatní plocha o výměře 126 m2 a pozemku p.č. 1535/6 – ostatní plocha o výměře 13 m2, vše v k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, obec Bílovice, okres Uherské Hradiště. II) pozemku p.č. 929/36 – zahrada o výměře 1200 m2, v k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, obec Bílovice, okres Uherské Hradiště.

I) Rodinný dům č.p. 539 s příslušenstvím a pozemky ve funkčním celku, LV č. 1061, k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště Jedná se o zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod stanovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bílovice, jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1535/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bílovice, č. p. 70, 687 12 Bílovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, plynové vedení, vlastní studnu. Dle informací ČSÚ se v obci Bílovice nachází tyto inženýrské sítě: obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka z roku 2002. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve velmi dobrém stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: Kamenné sloupky, elektrická vrata v kovovém rámu, kovová vrátka, podzemní sklep, bazén, venkovní schody betonové, kamenné zeď opěrná, kamenná přístupový chodník kamenný, přípojky IS.

II) Pozemek p.č. 929/36, LV č. 1061, k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště Pozemek p.č. 929/36 je situován v okrajové, zastavěné části obce Bílovice, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci p.č. 1534/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bílovice a přes pozemek p.č. St. 390 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle platného územního plánu obce Bílovice je pozemek zahrnut v plochách jako: „BI - plochy individuálního bydlení“. Informace získány z internetových stránek obce Bílovice. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/2, obec Vejvanov, okres Rokycany
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/2, obec Vejvanov, okres Rokycany
Stav: VYDRAŽENO
Za: 220.000 Kč
Kdy: 09.03.2023 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 168.000 Kč
Jistota: 34.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno (podle listiny) užívání části zahrady s oprávněním pro Parcela St. 49/1 a povinností k Parcela 39/1, které bylo zřízeno dne 5.7.1904 - Listina: Usnesení soudu číslo deníku 681/1904.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Vejvanov%2024&source=addr&id=9781131&ds=1&x=13.6532587&y=49.8683839&z=19&base=ophoto

Vejvanov 24, 338 28 Vejvanov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem - rodinnému domu č.p. 24, příslušejícímu k části obce Vejvanov, na pozemku p.č. St. 48, včetně pozemku p.č. St. 48 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235m2 a pozemku p.č. 39/1 - zahrada o výměře 108 m2, pozemku 370/20 – trvalý travní porost o výměře 625 m2, pozemku 370/31 – trvalý travní porost o výměře 233 m2, pozemku 396/2 – orná půda o výměře 840 m2, pozemku 398/2 – orná půda o výměře 1775 m2, pozemku 464/1 – orná půda o výměře 2256 m2, pozemku 917/9 – ostatní plocha o výměře 32 m2, vše na listu vlastnictví 105 v k.ú. Vejvanov, obec Vejvanov, okres Rokycany.

Rodinný dům č.p. 24 je přízemní, nepodsklepený dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Vejvanov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 864/1 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Vejvanov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je více než 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých, které mají částečný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce byly provedeny nové rozvody topení, byl instalován nový kotel a radiátory. Celkový technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: zděná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou, torzo zděné stavby; b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích, vrátka z dřevěných latí v ocelové konstrukci, žumpa, venkovní betonové schody s povrchem teraco, přípojky IS, atd.

Pozemky jsou situovány v severní a severovýchodní části katastrálního území, jsou součástí zemědělských honů a jsou zemědělsky obhospodařovány. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 1+1, podíl 1/2, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 1+1, podíl 1/2, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Stav: NEDRAŽILO SE
Kdy: 16.03.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 500.000 Kč
Jistota: 75.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4306684&y=50.1361955&z=18&base=ophoto&q=%C4%8Cimice&source=addr&id=8989021&ds=1

Okořská 340/11, 181 00 Praha 8 - Čimice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - bytové jednotce č. 340/13 v budově č.p. 340, č.p. 341, příslušející k části obce Čimice, na pozemcích p.č. 630/3, p.č. 631/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemku v rozsahu 3753/258451, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2140, vše v k.ú. Čimice, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Jedná se o byt situovaný ve 5.NP bytového domu č.p. 340, v dispozičním členění 1+1 s příslušenstvím (koupelna s WC, předsíň, šatna). Vytápění ústřední radiátorové, s dálkovým přenosem, včetně ohřevu TUV. Rozvod teplé a studené vody proveden do koupelny a ke kuchyňské lince Okna jsou osazena s plastovými rámy a izolačním dvojsklem. Jedná se zřejmě o původní stav, zvýšené opotřebení. Bytový dům, ve kterém se bytová jednotka nachází je samostatně stojící objekt o 8 nadzemních podlažích, osazený plochou střechou. Na střeše jsou umístěny strojovny výtahů. Střešní krytina je tvořena asfaltovými svařovanými pásy, instalován bleskosvod. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě, včetně vytápění prostřednictví výměníkové stanice a ohřevu TUV. Přístup a příjezd po zpevněné komunikaci. Jedná se o montovaný objekt z panelových prvků plošných. Okna jsou osazena s plastovými rámy s izolačním dvojsklem, instalován výtah. Provedeno zateplení objektu. Stáří budovy je dle informace zadavatele asi 45 roků, stavebně-technický stav je odpovídající. Pozemek zastavěný bytovým domem je obdélníkového tvaru, rovinného charakteru. V místě jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. Pozemek je oceněn v cenové mapě stavebních pozemků hl.města Prahy.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/7, obec: Lukov, okres: Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/7, obec: Lukov, okres: Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 69.400 Kč
Kdy: 30.03.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 43.400 Kč
Jistota: 6.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 267 m2, jehož součástí je stavba: Lukov, č.p. 32, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 49) a pozemku p.č. 164 – zahrada o výměře 377 m2, vše na listu vlastnictví 37 v k.ú. Lukov u Bíliny, obec Lukov, okres Teplice.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lukov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lukov č.p. 32, 418 04 Lukov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 175/1 - ostatní plocha a p.č. 457/10 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Lukov, Štěpánov 32, 418 04 Lukov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v poslední době značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, přízemní dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA; b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata dřevěná, vrátka dřevěná, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Chrášťany, okres Koloměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Chrášťany, okres Koloměřice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 54.000 Kč
Kdy: 30.03.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 54.000 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 98/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m2 a pozemku p.č. 3419/1 - ostatní plocha o výměře 559 m2, vše na listu vlastnictví 233 v k.ú. Koloměřice, obec Chrášťany, okres České Budějovice.

Pozemky jsou situovány v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části obce Chrášťany, v místní části s názvem Koloměřice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 4555/37 - ostatní plocha a p.č. 4555/15 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Chrášťany, č.p. 79, 373 04 Chrášťany. Dle informací ČSÚ v obci Chrášťany se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Chrášťany jsou pozemky vedeny: pozemek p.č. St. 98/1 ve stabilizovaných plochách jako: „SO. - plochy smíšené obytné“; pozemek p.č. 3419/1 z části o výměře cca 325 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „ZKV. - plochy zeleně krajinné všeobecné“ a z části o výměře cca 234 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „SO. - plochy smíšené obytné“. Informace získány z WWW stránek města Týn nad Vltavou. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS