Úřední deska

PRO PŘESMĚROVÁNÍ NA ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU PROSÍM KLIKNĚTE ZDE: http://uredni-deska.exsmekal.cz/

INFORMACE O PŘÍJMU ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ SOUDNÍMU EXEKUTOROVI Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a  dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu s: · zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, · zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, · zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu), · vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, · vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu. Datové zprávy s připojenými dokumenty je možné soudnímu exekutorovi zasílat v elektronické podobě společně s jejich přílohami. Datové zprávy lze soudnímu exekutorovi zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, které je možné soudnímu exekutorovi zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách: Pondělí až čtvrtek 8:00 - 16:00. 1. Podatelna soudního exekutora přijímá podání v elektronické podobě zaslaná: 1.1.Na emailovou adresu [email protected] 1.1.1. E-mailová korespondence je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Je tedy nutné počítat s možností, že datová zpráva nemusí být soudnímu exekutorovi doručena, je-li podání odesláno v elektronické podobě e-mailem. 1.2.Do datové schránky s ID datové schránky v76g8z7 1.2.1. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o  datových schránkách naleznete na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/ 2. Informace k elektronické komunikaci UPOZORNĚNÍ: Dokumenty, které není možné vytisknout, považuje soudní exekutor za poškozené. 2.1. Datové zprávy (email) mohou mít maximální celkovou velikost 10MB v součtu s přiloženými dokumenty. 2.2. Datové zprávy (datová schránka) mohou mít maximální celkovou velikost 20MB v součtu s přiloženými dokumenty. UPOZORNĚNÍ: Překročením celkové velikosti datové zprávy nemusí být zpráva odeslána. 2.3. Jsou-li v datové zprávě nebo dokumentech počítačové programy, které mohou způsobit škodu na informačním systému soudního exekutora (např. viry, atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k  nim. 2.4. Jsou-li soubory poškozené a nelze u nich zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem obsah podání, považuje soudní exekutor v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o  podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a  nepřihlíží k nim. 2.5. Soudní exekutor přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.), podání v elektronické podobě (např. sdělení účastníků, opravné listiny atd.) a jejich přílohy v textové podobě (např. smlouvy, faktury atd.) doručené na elektronickou adresu POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF v běžném středoevropském kódování. 2.6. Dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové soubory doručené na elektronickou adresu v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG- 2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV neobsahující komerční algoritmy vyžadující další licenci. Tyto dokumenty musí být doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají. 3. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DOPORUČENÍ: Z důvodu rychlejšího zpracování, zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A. UPOZORNĚNÍ: Vkládání dalších souborů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Zároveň je nutné si ověřit, zda vkládaný soubor odpovídá povoleným formátů a byl vložen v pořádku. Tím se zajistí bezproblémové zpracování Vašeho podání. DOPORUČENÍ: Z důvodu rychlejšího zpracování, zajištění bezpečnosti a integrity obsahu podání e-mailem doporučujeme psát samotné podání do samostatného dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání. 3.1. Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování. UPOZORNĚNÍ: V názvech dokumentů se vyvarujte použití nestandardních znaků (např. % * / : ? atd.), předejdete tím případným problémům se zpracováním podání. 3.2. Datové zprávy nebo přiložené soubory nešifrujte. Podání, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem obsah podání, považuje soudní exekutor v souladu s  ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. 4. PODEPISOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ 4.1. Podání v elektronické podobě zaslaná soudnímu exekutorovi e-mailem musí být v souladu s  procesními předpisy např.: · § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád podepsané uznávaným kvalifikovaným certifikátem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 4.2. U jiných elektronické dokumenty (např. smlouvy, faktury atd.) je využití elektronického podpisu třeba zvážit s přihlédnutím k jejich povaze, zda by bylo podobné podání podepsáno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě. V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb: · První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 www: www.ica.cz · Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983 www: www.postsignum.cz · eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489 www: www.eidentity.cz UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Podání podepsaná jiným než kvalifikovaným certifikátem budou považována jako nepodepsaná. UPOZORNĚNÍ: Při e-mailovém podání soudnímu exekutorovi, které je obsaženo v přiloženém souboru podepisujte elektronickým podpisem zejména přiložené soubory, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání. 5. PODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PŘENOSNÝCH DATOVÝCH NOSIČÍCH UPOZORNĚNÍ: Na datových nosičích je možno podávat organizaci zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV, které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat soudu jiným způsobem. Spolu s datovým nosičem je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS