Červen 2024

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl id.1/3, obec Luhačovice, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl id.1/3, obec Luhačovice, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.06.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 103.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 47/1 - zahrada o výměře 1.337 m2, pozemku p.č. 766/20 - orná půda o výměře 4.946 m2, pozemku p.č. 829/12 - ostatní plocha o výměře 162 m2 a pozemku p.č. 871/17 - orná půda o výměře 4.892 m2, vše v k.ú. Polichno, obec Luhačovice, okres Zlín. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Luhačovice nachází na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Pozemek p.č. 47/1 je situován v okrajové, zastavěné části katastrálního území, místní části s názvem Polichno, ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 922/1 - ostatní plocha a p.č. 915 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Luhačovice. Dle platného územního plánu města Luhačovice je pozemek zahrnut v plochách stávajících, z části „AZ - plochy zemědělské“ a z části „ZP - plochy přírodního charakteru.“ Pozemky p.č. 766/20 a p.č. 829/12 se nachází v odlehlé severozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 929 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Biskupice a p.č. 908 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Luhačovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 871/17 je situován v severozápadní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 898/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Luhačovice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku p.č. 47/1, které je tvořeno: a) vedlejší stavbou: Jedná se o přízemní, dřevěnou vedlejší stavbu pod pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemků p.č. 766/20 a p.č. 829/12, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěná prkna na dřevěných sloupcích - oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
  • jpg Foto 2 , Velikost: 155.65 kB, Datum poslední změny: 13.05.2024
  • jpg Foto 1 , Velikost: 271.75 kB, Datum poslední změny: 13.05.2024
  • pdf Znalecký posudek , Velikost: 3.29 MB, Datum poslední změny: 13.05.2024
  • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 237.86 kB, Datum poslední změny: 13.05.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.06.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 552.500 Kč
Jistota: 110.500 Kč
Poznámky: Nájemní právo mezi vlastníkem nemovitosti a pronajímatelem ze dne 30.9.2015 - nájemní smlouva, kdy pozemky p.č.4020/30, p.č. 4020/31, p.č.4020/32, p.č.4020/33, p.č. 4021/10 a 4021/11 (vše na LV 2975, k.ú. Kutná Hora), dává pronajímatel do nájmu nájemci na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou či lze nájem ukončit po vzájemné dohodě, kdy nájemné činí 6.000 Kč ročně za 1 hektar pronajímaných pozemků.
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 4020/30 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/31 – ovocný sad, pozemku p.č. 4020/32 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/33 - ovocný sad, pozemku p.č. 4021/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4021/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4021/11 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4033/32 - zahrada, pozemku p.č. 4033/71 - ovocný sad, pozemku p.č. 4033/74 - ovocný sad, pozemku p.č. 4221/138 - ostatní plocha, vše v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora.

Pozemek p.č. 4221/138 je situován v okrajové, zastavěné části města Kutná Hora, v jižní části katastrálního území, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 4221/143 - ostatní plocha a p.č. 4221/140 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Pozemky p.č. 4020/30, p.č. 4020/31, p.č. 4020/32, p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10, p.č. 4021/11, p.č. 4033/32, p.č. 4033/71 a p.č. 4033/74 jsou situovány v nezastavěné, odlehlé, severozápadní části katastrálního území, v převážně mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 4020/32, p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10, p.č. 4021/11, p.č. 4033/32, p.č. 4033/71 a p.č. 4033/74 se nachází náletové dřeviny převážně plevelného a z menší části ovocného charakteru. Na pozemku p.č. 4020/31 se nachází trvalé porosty vinice včetně opěrné konstrukce, a to dřevěných sloupků a vodících drátů, kdy stáří je odhadnuto odborným odhadem zpracovatele. Dle informací ČSÚ ve městě Kutná Hora se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Kutná Hora jsou pozemky zahrnuty: pozemky p.č. 4020/30, p.č. 4020/31, p.č. 4020/32, p.č. 4033/32, p.č. 4033/71, p.č. 4033/74 v plochách jako: „NO - plochy zemědělské - sady a vinice“; pozemky p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10, p.č. 4021/11 v plochách jako: „DM - plochy dopravní infrastruktury - místní“; pozemek p.č. 4221/138 v plochách jako: „DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční“. Informace získány z WWW stránek města Kutná Hora.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. 4221/138 se nachází těleso zpevněné komunikace pro automobilovou a přiléhající pěší dopravu, kdy tato komunikace je silnicí II. třídy č. 126. S ohledem na skutečnost, že komunikace II. a III. třídy jsou vždy ve vlastnictví kraje, není uvedené těleso komunikace předmětem ocenění.

Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemků, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo s betonovými sloupky (na pozemcích p.č. 4020/30, p.č. 4020/32, p.č. 4021/7 a p.č. 4021/10), oplocení - drátěné poplastované pletivo s betonovými sloupky (na pozemku p.č. 4021/7)

ELEKTORNICKÁ DRAŽBA! Pozemky-orná půda, podíl id.1/20, obec Srbice, okres Teplice
Název: ELEKTORNICKÁ DRAŽBA! Pozemky-orná půda, podíl id.1/20, obec Srbice, okres Teplice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.06.2024 12:40
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 42.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 nemovité věci - pozemku p.č. 125/12 - orná půda o výměře 36.406 m2, v k.ú. Srbice, obec Srbice, okres Teplice, který je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci mimo jiné na pozemcích p.č. 120/16 - ostatní plocha, p.č. 125/13 - orná půda a p.č. 120/15 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví a podílovém vlastnictví obce Srbice. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Srbice je pozemek zahrnut v plochách jako: „nezastavitelné lokality“. Informace získány z WWW stránek obce Srbice. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází stavby (jednoduchý dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou; jednoduchý, dřevěný přístřešek pod stanovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA; rozestavěný dřevěný přístřešek s plochou střechou krytou onduline; přízemní, dřevěná stáj s pultovou střechou krytou plechovou krytinou; přízemní, dřevěná vedlejší stavba pro drobné domácí ptactvo s pultovou střechou krytou plechovou krytinou) a venkovní úpravy (štěrková plocha, kovová vrata, oplocení - dřevěné latě s dřevěnými sloupky, ohradníky z kovových a dřevěných sloupků).
  • JPG Foto 4 , Velikost: 103.43 kB, Datum poslední změny: 14.05.2024
  • JPG Foto 3 , Velikost: 87.13 kB, Datum poslední změny: 14.05.2024
  • JPG Foto 2 , Velikost: 87.9 kB, Datum poslední změny: 14.05.2024
  • JPG Foto 1 , Velikost: 121.52 kB, Datum poslední změny: 14.05.2024
  • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.25 MB, Datum poslední změny: 14.05.2024
  • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 255.84 kB, Datum poslední změny: 14.05.2024


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS