Pro povinné

Možnosti úhrady dluhu:

 • Bankovním převodem či přímým vkladem na účet soudního exekutora,
 • hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách,
 • poštovní poukázkou typu A (pouze za předpokladu, že nelze využít jednu z předchozích variant).

Číslo účtu soudního exekutora:

Komerční banka, a. s.: 51 – 10 14 43 02 17/0100

Pro platby ze zahraničí -  IBAN: CZ 6201000000511014430217, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol – je uveden na exekučním příkazu, či jiné listině , kterou jste obdrželi. Variabilní symbol odpovídá číslu jednacímu exekuce. Dle variabilního symbolu bude vaše platba identifikována a zaúčtována na vaši exekuci. Bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat!!!                                            

Příklad VS: číslo jednací exekuce 081 EX 15628/08, variabilní symbol je 1562808

Pravidla pro povinné:

 1. Svůj dluh vč. nákladů exekuce zaplaťte v kterékoliv pobočce KB na účet č. 51-1014430217/0100 pod příslušným variabilním symbolem, anebo hotově přímo v sídle exekutorského úřadu. Po zaplacení bude exekuce ukončena.
 2. S exekutorským úřadem se můžete telefonicky spojit jen za účelem projednání způsobu úhrady vymáhané pohledávky. Volající je povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a spisovou značku předmětné exekuce. Pokud nejste schopni či ochotni toto sdělit, může být hovor přerušen.
 3. Pokud s pracovníkem úřadu řešíte úhradu dluhu formou dohody o splátkách (ústně, telefonicky nebo písemně), považujte sjednaný splátkový kalendář za definitivní řešení situace. V případě, že dohodu nedodržíte, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří podniknou další kroky směřující k co nejrychlejšímu vymožení dluhu např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti. Při kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.
 4. Nahlížení do spisů je možné výhradně po telefonické dohodě a v úředních hodinách.
 5. Listiny k doručení je možné si převzít na základě předchozí telefonické domluvy a  v úředních hodinách.
 6. Po uzavření dohody s pracovníkem úřadu není nutné znovu osobně navštěvovat úřad či opakovaně telefonicky či písemně úřad kontaktovat!
 7. JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor pověřil v souladu se zákonem své zaměstnance řešením exekucí. Při zpracovávání několika tisíc spisů není možné, účelné ani efektivní, aby jediná osoba řešila každý spis.
 8. Pokud se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších možných postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti. Soupis provádí vykonavatelé soudního exekutora, kteří jsou jeho zaměstnanci.
 9. Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor nebo jeho vykonavatel ponechá v místě soupisu.
 10. Vrácení dříve odvezených movitých věcí z exekučního skladu je třeba dopředu telefonicky konzultovat s příslušným vykonatelem telefonicky. Výdejní den je pátek.
 11. Uvědomte si, že pracovníci úřadu jsou značně pracovně vytížení, řiďte se těmito pravidly a věřte, že se tím exekuce značně urychlí a zlevní.
 12. Porušení zásad bude mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného.
 13. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS