Dražební řád pro dražbu movitých věcí

Dražební rok určuje soudní exekutor v usnesení o oznámení dražebního roku. Účastníkem dražby může být fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, nebo právnická osoba zastoupená statutárním orgánem. Povinný a manžel povinného dražit nesmějí.

Zúčastnit se dražby movité věci, pro jejíž držení je nutné právním předpisem stanovené oprávnění (např. oprávnění držet zbraň) může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Exekutor je oprávněn tuto skutečnost ověřit před zahájením dražby.

Účastník dražby je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem nebo úředně ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

Dražit mohou pouze osoby s dražebním číslem. Účastník dražby se zapisuje do seznamu účastníků dražby a je mu přiděleno dražební číslo. Svým podpisem do listiny dražitelů projevuje souhlas s pravidly dražby a se smluvními ujednáními v nich uvedenými, a to včetně ustanovení o smluvní pokutě za nevrácení dražebního čísla.

Dražitel je povinen po skončení své účasti v dražbě vrátit exekutorovi dražební číslo, pro případ, že tak neučiní, sjednávají exekutor a dražitel v souladu s § 544 občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou se zavazuje dražitel zaplatit při porušení této své povinnosti.

Při dražbě se věci vyvolávají jednotlivě, nebo po skupinách, jestliže se prodává větší množství věcí téhož druhu. Po vyvolání věci exekutor oznámí nejnižší podání a vyzve účastníky dražby, aby činili podání s tím, že oznámí výši příhozu. Podání je dražitelem učiněno zvednutím dražebního čísla a vyslovením nabízené částky. Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny a je uvedeno v usnesení o nařízení dražebního roku. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, pokud dražitelé na vyzvání slovy „poprvé, podruhé“ činí vyšší podání. Není-li další podání, exekutor upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy „potřetí“ příklep.

Nejvyšší podání je třeba zaplatit ihned, hotově do pokladny exekutorského úřadu. Pokud by dražitel tuto podmínku nesplnil, bude se věc dražit znovu, bez jeho účasti. Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.

Exekutor si vyhrazuje právo učinit změny a opravy v seznamu dražených věcí a souborů; tyto změny mohou být sděleny účastníkům dražby i ústní formou v průběhu dražby. Tomu, kdo by rušil pořádek v dražební místnosti nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč, a pro hrubé porušení pořádku může být exekutorem vykázán z místa konání dražby.

Exekutor nenese odpovědnost za stav, funkčnost a komplentnost dražených věcí!

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS