Elektronická dražba

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené příslušnou dražební vyhláškou.

 Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“. Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti měsíců. Autorizovanou konverzi dokumentů je možno provést prostřednictvím služeb, které poskytuje Česká pošta, a.s.

 Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;

b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu [email protected], anebo do datové schránky soudního exekutora – ID: v76g8z7

c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence

d) osobně v sídle soudního exekutora Michelská 1326/62, Praha 4 a to každé pondělí od 9:00 do 10:00.

 Po prokázání totožnosti složte dražební jistotu uvedenou v dané dražební vyhlášce, a to v hotovosti nebo převodem na účet exekutora. Platební instrukce jsou uvedeny u daného objektu v sekci Moje dražby(na www.exdrazby.cz). Platba musí být připsána na účet exekutora (č.ú. 51-1014430217/0100) nejpozději dva dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem, který bude zájemci o koupi dražených nemovitostísdělen soudním exekutorem poté, co se stane Registrovaným dražitelem na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v dražební vyhlášce a přihlásí se k této dražbě, a s uvedením specifického symbolu, kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické osoby její rodné číslo.

 V případě nejasností nás prosím kontaktujte na emailu [email protected] nebo na tel. čísle 236 034 048. 

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS