Informace o příjmu elektronického podání soudnímu exekutorovi

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se zákony a vyhláškami:

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu),
· vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláška č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

INFORMACE O PR IJMU ELEKTRONICKEHO PODANI SOUDNIMU EXEKUTOROVI

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:
· zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
elektronickém podpisu),
· vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.
Datové zprávy s připojenými dokumenty je možné soudnímu exekutorovi zasílat v elektronické
podobě společně s jejich přílohami. Datové zprávy lze soudnímu exekutorovi zasílat e-mailem,
prostřednictvím datových schránek, které je možné soudnímu exekutorovi zasílat 24 hodin denně.
Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách, viz internetové stránky
http://www.exsmekal.cz.htm.

1. Podatelna soudního exekutora přijímá podání v elektronické podobě
zaslaná:
1.1.Na emailovou adresu [email protected]
1.1.1. E-mailová korespondence je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Je
tedy nutné počítat s možností, že datová zpráva nemusí být soudnímu exekutorovi
doručena, je-li podání odesláno v elektronické podobě e-mailem.
1.2.Do datové schránky s ID datové schránky v76g8z7
1.2.1. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o
datových schránkách naleznete na internetových stránkách
http://www.datoveschranky.info/
2. Informace k elektronické komunikaci
UPOZORNĚNÍ: Dokumenty, které není možné vytisknout, považuje soudní exekutor za
poškozené.
2.1. Datové zprávy (email, datová schránka) mohou mít maximální celkovou velikost 10MB
v součtu s přiloženými dokumenty.
UPOZORNĚNÍ: Překročením celkové velikosti datové zprávy nemusí být zpráva odeslána.
2.2. Jsou-li v datové zprávě nebo dokumentech počítačové programy, které mohou způsobit škodu
na informačním systému soudního exekutora (např. viry, atd.), považuje se takové
elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k
nim.

2.3. Jsou-li soubory poškozené a nelze u nich zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem obsah
podání, považuje soudní exekutor v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a
nepřihlíží k nim.

2.4. Soudní exekutor přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963
Sb.), podání v elektronické podobě (např. sdělení účastníků, opravné listiny atd.) a jejich
přílohy v textové podobě (např. smlouvy, faktury atd.) doručené na elektronickou adresu
POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO,
TXT a RTF.

2.5. Dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové soubory doručené na
elektronickou adresu v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-
2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV. Tyto dokumenty musí být doručeny spolu s průvodním
podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ
DOPORUČENÍ: Z důvodu rychlejšího zpracování, zajištění bezpečnosti a integrity obsahu
dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu
PDF nebo PDF/A.
UPOZORNĚNÍ: Vkládání dalších souborů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve
formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Zároveň je nutné
si ověřit, zda vkládaný soubor odpovídá povoleným formátů a byl vložen v pořádku. Tím se zajistí
bezproblémové zpracování Vašeho podání.
DOPORUČENÍ: Z důvodu rychlejšího zpracování, zajištění bezpečnosti a integrity obsahu
podání e-mailem doporučujeme psát samotné podání do samostatného dokumentu ve formátu PDF
nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

3.1. Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např.
odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.
UPOZORNĚNÍ: V názvech dokumentů se vyvarujte použití nestandardních znaků
(např. % * / : ? atd.), předejdete tím případným problémům se zpracováním podání.

3.2. Datové zprávy nebo přiložené soubory nešifrujte. Podání, které nelze zobrazit uživatelsky
vnímatelným způsobem obsah podání, považuje soudní exekutor v souladu s ust. § 3 odst. 1
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané a soudní
exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

4. PODEPISOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ

4.1. Podání v elektronické podobě zaslaná soudnímu exekutorovi e-mailem musí být v souladu s
procesními předpisy např.:
· § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
4.2. U jiných elektronické dokumenty (např. smlouvy, faktury atd.) je využití elektronického
podpisu třeba zvážit s přihlédnutím k jejich povaze, zda by bylo podobné podání podepsáno,
pokud by bylo zasláno v listinné podobě. V České republice působí v současné době tito
akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:
· První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95
www: www.ica.cz
· Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983
www: www.postsignum.cz
· eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489
www: www.eidentity.cz
UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Podání podepsaná jiným než
kvalifikovaným certifikátem budou považována jako nepodepsaná.
UPOZORNĚNÍ: Při e-mailovém podání soudnímu exekutorovi, které je obsaženo v přiloženém
souboru podepisujte elektronickým podpisem zejména přiložené soubory, nikoliv pouze tělo emailu.
Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

5. PODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PŘENOSNÝCH DATOVÝCH NOSIČÍCH
UPOZORNĚNÍ: Na datových nosičích je možno podávat organizaci zejména statické obrazové,
dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF,
JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV, které slouží jako důkazy v probíhajícím
řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat soudu jiným způsobem. Spolu s datovým nosičem je
třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS